Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2007 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực

Số hiệu: 1139/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Công Thuật
Ngày ban hành: 30/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 30 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 166/STP-QLVB ngày 10 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 26 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế -HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT-NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ) DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/07/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN MÔI VÀ TRƯỜNG HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lục

Quyết định

1.

89/QĐ-UB

09/3/1992

V/v ban hành quy định tìm kiếm, thăm dò khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên lãnh thổ Quảng Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1905/QĐ-UB ngày 23/11/1998

2.

424/QĐ-UB

31/5/1994

Ban hành quy định hoạt động khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 09/3/2006

3.

378/QĐ-UB

23/4/1997

V/v phê duyệt danh mục đề tài dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

4.

40/1999/QĐ-UB

29/9/1999

V/v phê duyệt Chương trình bảo vệ Môi trường thời kỳ CNH-HĐH giai đoạn 1999-2005

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

5.

03/2002/QĐ-UB

23/01/2002

V/v Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp khai khoáng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2001-2010

Đã được thay thế bởi Quyết định số 68/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005

6.

61/2002/QĐ-UB

11/9/2002

V/v Phê duyệt Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2001 - 2005

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

Chỉ thị

7.

14/CT-UB

21/9/1989

V/v bảo vệ và khai thác cát ở Hải Thành

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 36/CT-UB ngày 20/8/1996

8.

24/CT-UB

03/11/1989

V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá và đo lường

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 36/CT-UB ngày 14/10/1998

9.

16/CT-UB

03/5/1991

V/v tổ chức chỉ đạo sạch đẹp đô thị chào mừng hội nghị vệ sinh môi trường và Đại hội Đảng lần thứ VII

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

10.

27/CT-UB

27/5/1993

V/v đình chỉ khai thác vàng ở huyện Tuyên Hoá

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 36/CT-UB ngày 20/8/1996

11.

38/CT-UB

02/10/1993

V/v tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 13/1999/CT-UB ngày 07/4/1999

12.

40/CT-UB

08/10/1993

V/v tăng cường công tác quản lý, lập lại kỷ cương pháp luật trong khai thác tài nguyên khoáng sản

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 26/2004/CT-UB ngày 15/11/2004

13.

11/CT-UB

03/6/1994

V/v tăng cường công tác hoạt động đào đãi sa khoáng

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 36/CT-UB ngày 20/8/1996

14.

44/CT-UB

30/9/1995

V/v tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và môi trường giai đoạn 1990-1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

15.

07/CT-UB

09/3/1996

V/v tăng cường quản lý, bảo vệ thăm dò, khai thác khoáng sản (vàng) ở Xà Khía

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 36/CT-UB ngày 20/8/1996

16.

08/CT-UB

09/3/1996

V/v tăng cường quản lý, bảo vệ tổ chức khai thác tài nguyên nước dưới đất (nước ngầm)

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND ngày 04/5/2006

17.

36/CT-UB

20/8/1996

V/v tăng cường quản lý, bảo vệ khai thác, chế biến, mua bán tài nguyên khoáng sản

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 26/2004/CT-UBND ngày 15/11/2006

18.

48/CT-UB

07/10/1996

V/v triển khai nghị định 86/CP và Nghị định 26/CP của Chính phủ

Vì Nghị định 86 và Nghị định 26/CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành (Không còn đối tượng điều chỉnh)

19.

08/1999/CT-UB

05/3/1999

V/v đề phòng xử lý và khắc phục ảnh hưởng sự cố năm 2000 trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

20.

24/1999/CT-UB

25/5/1999

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

21.

48/1999/CT-UB

17/12/1999

V/v hộ phòng ứng phó bất trắc do ảnh hưởng sự cố máy tính năm 2000 trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

22.

12/2000/CT-UB

29/3/2000

V/v tăng cường công tác giáo dục truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường và thực hiện Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

23.

15/2001/CT-UB

17/4/2001

V/v tổ chức tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4 - 06/5/2001) và ngày Môi trường thế giới (05/6/2001).

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

24.

23/2002/CT-UB

17/5/2002

V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Môi trường thế giới (05/6/2002).

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

25.

28/2002/CT-UB

06/9/2002

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2002 của Việt Nam tại Quảng Bình.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

26.

16/2003/CT-UB

13/5/2003

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 5/6/2003

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2007 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168