Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1139/QĐ-BBCVT năm 2006 về việc phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Số hiệu: 1139/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1139/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ DẢI SỐ THUÊ BAO CỐ ĐỊNH NỘI HẠT

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2006;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Xét đề nghị của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực tại công văn số 6414/CV-EVNTel-KT ngày 11/12/2006;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt cho Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) để cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt tại các tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hải Phòng theo quy định như sau:

- Bắt đầu bằng 26, 28; độ dài 7 chữ số.

- Kết hợp với mã vùng của từng vùng tạo thành số quốc gia có nghĩa.

Bộ Bưu chính, Viễn thông có thể thay đổi hoặc thu hồi số đã phân bổ theo các quy định về quản lý và quy hoạch đánh số viễn thông quốc gia.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực có trách nhiệm nộp phí sử dụng kho số viễn thông theo quy định của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khác có liên quan đưa các số trên vào khai thác, đồng thời thông báo và hướng dẫn cho khách hàng việc sử dụng số mới này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ Viễn thông.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nam Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1139/QĐ-BBCVT năm 2006 về việc phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6