Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND Quy định mức chi cho đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Bình Định

Số hiệu: 11/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 11/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2010/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRONG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Liên tịch: Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 748/TTr-STC-HCSN ngày 05/5/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi cho đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh (gọi chung là đề tài nghiên cứu cấp cơ sở), cụ thể như sau:

1. Quy định chung:

a) Quy định này được áp dụng cho đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh, do cán bộ công nhân viên của đơn vị hành chính sự nghiệp trực tiếp thực hiện. Việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở không được giao hoặc thuê lại các đơn vị khác thực hiện toàn bộ đề tài.

b) Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở không được chia ra nhiều quy mô mà chỉ có một quy mô, gắn liền với chuyên môn nghiệp vụ được giao của đơn vị. Các đơn vị hành chính sự nghiệp khi triển khai đề tài nghiên cứu khoa học phải thành lập hội đồng khoa học cấp cơ sở.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị được UBND tỉnh giao dự toán hàng năm. Ngân sách nhà nước không bổ sung thêm kinh phí cho các đơn vị để triển khai đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

3. Nội dung và mức chi cụ thể:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi theo TTLT 44/2007

Mức chi thực hiện (mức tối đa)

I

Xác định và tuyển chọn đề tài:

 

 

 

1

Xây dựng đề cương tổng quát của đề tài

Đồng/đề cương

2.000.000

500.000

2

Tuyển chọn và xét duyệt đề cương

Đồng/buổi

 

 

 

- Chủ tịch hội đồng

300.000

150.000

 

- Thành viên hội đồng, thư ký

200.000

100.000

 

- Đại biểu mời dự

70.000

70.000

 

- Bài nhận xét của ủy viên

Đồng/hồ sơ dự tuyển

250.000 - > 300.000

300.000

II

Hoạt động nghiên cứu:

 

 

 

1

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ, các giải pháp KHCN

Đồng/đề tài

30.000.000

5.000.000 đến 7.000.000

2

Nghiên cứu lý thuyết, khoa học xã hội

Đồng/đề tài

10.000.000

2.000.000 đến 4.000.000

3

Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài

Đồng/báo cáo

2.000.000

500.000

4

Hội thảo khoa học

 

 

 

 

- Chủ trì hội thảo

Đồng/buổi

200.000

150.000

 

- Thành viên tham dự

Đồng/buổi

70.000

70.000

 

- Báo cáo tham luận

Đồng/báo cáo

500.000

300.000

III

Tổng kết nghiệm thu

 

 

 

1

Báo cáo tổng kết

Đồng/đề tài

12.000.000

4.000.000

2

Chuyên gia phân tích, đánh giá chuyên đề trước khi nghiệm thu

Đồng/bài viết

800.000

300.000

3

Nghiệm thu chính thức

 

 

 

 

- Chủ tịch hội đồng

Đồng/buổi

200.000

150.000

 

- Uỷ viên, thư ký

Đồng/buổi

150.000

100.000

 

- Đại biểu được mời

Đồng/buổi

70.000

70.000

 

- Bài nhận xét của ủy viên hội đồng

Đồng/bài viết

500.000

300.000

Các mức chi nêu trên là mức chi tối đa. Căn cứ vào các mức chi nêu trên và khối lượng công việc của từng đề tài, thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh quyết định mức chi cụ thể; chịu trách nhiệm quản lý đề tài đảm bảo chặt chẽ và có hiệu quả; chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với từng nội dung chi, khi thanh toán phải có chứng từ cụ thể, đúng quy định.

Các nội dung chi khác của đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở chưa được quy định tại Khoản 3, Điều này thì thực hiện thanh toán theo quy định hiện hành và trên cơ sở phải có chứng từ cụ thể, hợp pháp.

4. Các quy định khác: Trường hợp các đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị hành chính sự nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào kế hoạch nghiên cứu khoa học của tỉnh thì sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học của tỉnh để thanh toán, mức chi thực hiện theo quy định hiện hành đối với đề tài của tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 16/2003/QĐ-UB ngày 28/01/2003 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời mức chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh kể từ năm 2003 bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP+CV;
- TT. Công báo;
- Lưu VP, K15.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2010/QĐ-UBND Quy định mức chi cho đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196