Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1083/QĐ-UBND 2020 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Cổng dịch vụ công Tuyên Quang

Số hiệu: 1083/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 07/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 8  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA TỈNH TUYÊN QUANG THỰC HIỆN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020, cụ thể:

- Tổng số dịch vụ công mức độ 3 tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là 155 dịch vụ (trong đó, dịch vụ công cấp tỉnh: 152; dịch vụ công cấp huyện: 02; dịch vụ công cấp xã: 01).

- Tổng số dịch vụ công mức độ 4 tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là 122 dịch vụ (bao gồm, dịch vụ công cấp tỉnh: 122; dịch vụ công cấp huyện: 0; dịch vụ công cấp xã: 0).

(Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh theo Danh mục nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng thời gian quy định.

3. Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình (ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

4. Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Bộ Thông tin và Truyền thông; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Viễn thông Tuyên Quang;
- Phòng TH-CB (Đ/c Thủy, Tùng);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHC (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA TỈNH TUYÊN QUANG THỰC HIỆN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1083/QĐ-UBND ngày 07/8/2020  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

 

TT

Tên dịch vụ công/TTHC

Mức độ đang thực hiện

Thực hiện mức độ 4 trong năm 2020

Cơ quan thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Mức 3

Mức 4

Chủ trì

Phối hợp

 

I

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

1

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

2

2

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

3

3

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 

x

 

 

 

 

4

4

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 

x

 

 

 

 

5

5

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

6

6

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

 

 

 

 

7

7

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

 

x

 

 

 

 

8

8

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 

x

 

 

 

 

9

9

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

 

x

 

 

 

 

10

10

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

 

 

 

 

11

11

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

 

x

 

 

 

 

12

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

 

x

 

 

 

 

13

13

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

 

x

 

 

 

 

14

14

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

15

15

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

 

 

16

16

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

x

 

 

 

 

17

17

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

 

x

 

 

 

 

18

18

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

19

19

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

20

20

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

21

21

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

22

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

x

 

 

 

 

23

23

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 

x

 

 

 

 

24

24

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

 

 

 

 

25

25

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

x

 

 

 

 

26

26

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

x

 

 

 

 

27

27

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

 

 

 

 

 

II

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Người có công

 

 

 

 

 

 

28

1

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

x

 

x

 

 

 

29

2

Cấp (cấp lại, cấp mới) giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm Chất độc hóa học

x

 

x

 

 

 

30

3

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Việc làm – ATLĐ

 

 

 

 

 

 

31

4

Đăng ký hợp đồng cá nhân

x

 

x

 

 

 

32

5

Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động

x

 

x

 

 

 

33

6

Khai báo tai nạn lao động

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực lao động ngoài nước

 

 

 

 

 

 

34

7

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

 

 

 

 

35

8

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

x

 

x

 

 

 

36

9

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

x

 

x

 

 

 

37

10

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

38

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

x

 

 

 

39

12

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

x

 

 

 

 

III

Sở Nông nghiệp, phát triển và Nông thôn

 

 

 

Sở Nông nghiệp, phát triển và Nông thôn

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

 

40

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

 

x

 

 

 

41

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Thú Y

 

 

 

 

 

 

42

3

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

 

x

 

 

 

 

43

4

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

 

x

 

 

 

 

44

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

x

 

x

 

 

 

45

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

x

 

x

 

 

 

46

7

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

x

 

x

 

 

 

47

8

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

x

 

x

 

 

 

48

9

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước)

x

 

x

 

 

 

49

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

x

 

x

 

 

 

50

11

Kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

 

 

 

 

 

 

51

12

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

x

 

x

 

 

 

52

13

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

x

 

x

 

 

 

 

IV

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

 

 

53

1

Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

x

 

x

 

 

 

54

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

x

 

x

 

 

 

55

3

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

x

 

x

 

 

 

56

4

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

x

 

x

 

 

 

57

5

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

x

 

x

 

 

 

58

6

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

x

 

x

 

 

 

59

7

Xóa đăng ký thế chấp

x

 

x

 

 

 

60

8

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

x

 

x

 

 

 

61

9

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Khoáng sản

 

 

 

 

 

 

62

10

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

x

 

 

 

63

11

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

x

 

x

 

 

 

64

12

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Môi trường

 

 

 

 

 

 

65

13

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

x

 

x

 

 

 

 

V

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Giáo dục

 

 

 

 

 

 

66

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

x

 

x

 

 

 

67

2

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh.

x

 

x

 

 

 

68

3

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

x

 

x

 

 

 

69

4

Xét tuyển sinh vào trường Phổ thông dân tộc nội trú

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

70

5

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

x

 

x

 

 

 

71

6

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

x

 

 

 

 

 

VI

Sở Ngoại vụ

 

 

 

Sở Ngoại vụ

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Công tác lãnh sự

 

 

 

 

 

 

72

1

Cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế Quản lý đoàn đi nước ngoài; đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

x

 

x

 

 

 

 

VII

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Thanh tra tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

73

1

Tiếp công dân

x

 

x

 

 

 

74

2

Xử lý đơn

x

 

x

 

 

 

75

3

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

x

 

x

 

 

 

76

4

Thực hiện việc giải trình

x

 

x

 

 

 

 

VIII

Sở Tài chính

 

 

 

Sở Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

77

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

78

2

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

x

 

 

 

 

 

IX

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 Các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

 

 

 

 

 

 

79

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

x

 

 

 

 

80

2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

81

3

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

82

4

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

83

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

x

 

 

 

 

84

6

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

x

 

 

 

 

85

7

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

86

8

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

87

9

Cấp giấy phép hoạt động in

 

x

 

 

 

 

88

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

 

x

 

 

 

 

89

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

 

x

 

 

 

 

90

12

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

x

 

 

 

 

91

13

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

x

 

 

 

 

92

14

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

x

 

 

 

 

93

15

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

 

 

 

 

 

 

94

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

x

 

 

 

 

95

17

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

x

 

 

 

 

96

18

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

x

 

 

 

 

97

19

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

x

 

 

 

 

98

20

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

x

 

 

 

 

99

21

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

x

 

 

 

 

100

22

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

 

 

 

 

101

23

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

 

 

 

 

102

24

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

 

 

 

 

103

25

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

 

 

 

 

104

26

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

 

 

 

 

105

27

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

x

 

 

 

 

106

28

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

 

x

 

 

 

 

107

29

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

 

x

 

 

 

 

108

30

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

 

x

 

 

 

 

109

31

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Bưu chính

 

 

 

 

 

 

110

32

Cấp giấy phép bưu chính

 

x

 

 

 

 

111

33

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 

x

 

 

 

 

112

34

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Báo chí

 

 

 

 

 

 

113

35

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

 

x

 

 

 

 

114

36

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

 

x

 

 

 

 

115

37

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

 

x

 

 

 

 

116

38

Cho phép họp báo (trong nước)

 

x

 

 

 

 

117

39

Cho phép họp báo (nước ngoài)

 

x

 

 

 

 

 

X

Sở Nội vụ

 

 

 

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

 

 

 

 

 

 

118

1

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

x

 

 

 

 

 

119

2

Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

x

 

 

 

 

 

120

3

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

x

 

 

 

 

 

121

4

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

x

 

 

 

 

 

122

5

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

x

 

 

 

 

 

123

6

Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

x

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

 

 

 

 

 

 

124

7

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

x

 

x

 

 

 

 

 

CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

 

 

 

 

 

 

125

8

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

 

 

 

 

 

126

9

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

x

 

 

 

 

 

127

10

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

x

 

 

 

 

 

128

11

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

x

 

 

 

 

 

129

12

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

x

 

 

 

 

 

 

XI

Sở Y tế

 

 

 

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Dược

 

 

 

 

 

 

130

1

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

x

 

 

 

131

2

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

 

x

 

 

 

132

3

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu)

x

 

x

 

 

 

133

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

x

 

x

 

 

 

134

5

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

 

x

 

 

 

 

135

6

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

 

 

 

 

136

7

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND

 

x

 

 

 

 

137

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

 

 

 

 

138

9

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của SởY tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

 

 

 

 

139

10

Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

 

x

 

 

 

 

140

11

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

 

x

 

 

 

 

141

12

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

 

x

 

 

 

 

142

13

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm ytế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

 

 

 

 

143

14

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Khám chữa bệnh

 

 

 

 

 

 

144

15

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

 

x

 

 

 

145

16

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền

 

x

 

 

 

 

146

17

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

 

 

 

 

147

18

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

 

 

 

 

148

19

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

 

 

 

 

149

20

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của SởY tếdo bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

x

 

 

 

 

 

XII

Sở Công thương

 

 

 

Sở Công thương

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

 

 

 

 

 

 

150

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

 

x

 

 

 

151

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

 

x

 

 

 

152

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực giám định thương mại

 

 

 

 

 

 

153

4

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

x

 

x

 

 

 

154

5

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

 

 

 

 

155

6

Cấp Giấp phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

 

x

 

 

 

156

7

Cấp lại Giấp phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

 

x

 

 

 

157

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấp phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

 

 

 

 

 

 

158

9

Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

x

 

x

 

 

 

159

10

Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 

x

 

 

 

 

160

11

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

 

 

 

 

 

 

161

12

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

x

 

 

 

162

13

Đăng ký sửa đổi, bổ sung thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

x

 

 

 

163

14

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

x

 

 

 

164

15

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

x

 

 

 

165

16

Thông báo hoạt động khuyến mại

 

x

 

 

 

 

 

XIII

Sở Tư pháp

 

 

 

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực công chứng

 

 

 

 

 

 

166

1

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

 

x

 

 

 

 

167

2

Thành lập Văn phòng công chứng

 

x

 

 

 

 

168

3

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

x

 

x

 

 

 

169

4

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

x

 

x

 

 

 

 

 

Tư vấn pháp luật

 

 

 

 

 

 

170

5

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

x

 

x

 

 

 

171

6

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

x

 

x

 

 

 

172

7

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

 

x

 

 

 

 

 

CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực chứng thực

 

 

 

 

 

 

173

8

Cấp bản sao từ sổ gốc

x

 

 

 

 

 

174

9

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng giao dịch đã được chứng thực

x

 

 

 

 

 

 

 

CẤP XÃ

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vưc hộ tịch

 

 

 

 

 

 

175

10

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

 

 

 

 

 

 

XIV

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

 

 

 

176

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

x

 

x

 

 

 

177

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

x

 

x

 

 

 

178

3

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

x

 

x

 

 

 

179

4

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

x

 

x

 

 

 

180

5

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

x

 

x

 

 

 

181

6

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

x

 

x

 

 

 

182

7

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

x

 

 

 

183

8

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

x

 

 

 

184

9

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

x

 

 

 

185

10

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

x

 

x

 

 

 

186

11

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

x

 

x

 

 

 

187

12

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

 

 

 

 

 

 

188

13

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

x

 

x

 

 

 

189

14

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

x

 

 

 

190

15

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

x

 

 

 

191

16

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

x

 

 

 

192

17

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

x

 

 

 

193

18

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

x

 

 

 

 

XV

Sở Xây dựng

 

 

 

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

 

 

 

 

 

 

194

1

Cấp/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

 

x

 

 

 

 

195

2

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

 

x

 

 

 

 

196

3

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

 

x

 

 

 

 

197

4

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

x

 

 

 

 

198

5

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (Trường hợp thiết kế 1 bước)

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

 

 

 

 

 

199

6

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

x

 

 

 

 

200

7

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng, do hết hạn hoặc gần hết hạn)

 

x

 

 

 

 

201

8

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

202

9

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

 

x

 

 

 

 

203

10

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

x

 

 

 

 

 

XVI

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Di sản văn hóa

 

 

 

 

 

 

204

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

x

 

 

 

 

205

2

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

x

 

x

 

 

 

206

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

 

 

 

 

207

4

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

x

 

x

 

 

 

208

5

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

 

 

 

209

6

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 

x

 

 

 

 

210

7

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

x

 

x

 

 

 

211

8

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

x

 

x

 

 

 

212

9

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

 

x

 

 

 

 

213

10

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Karaoke, Vũ trường

 

 

 

 

 

 

214

11

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

215

12

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

x

 

x

 

 

 

216

13

Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 

 

 

 

 

 

217

14

Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

x

 

x

 

 

 

218

15

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

x

 

x

 

 

 

219

16

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 

x

 

 

 

 

220

17

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa

 

 

 

 

 

 

221

18

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

x

 

 

 

222

19

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

x

 

x

 

 

 

223

20

Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

224

21

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

225

22

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Gia đình

 

 

 

 

 

 

226

23

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

 

 

 

 

227

24

Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

x

 

 

 

228

25

Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

 

 

 

 

229

26

Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

230

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

x

 

x

 

 

 

231

28

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

 

x

 

 

 

 

232

29

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

x

 

x

 

 

 

233

30

Cấp lại giây chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

x

 

 

 

234

31

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

x

 

x

 

 

 

235

32

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

x

 

x

 

 

 

236

33

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taewondo

x

 

x

 

 

 

237

34

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

x

 

x

 

 

 

238

35

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn

x

 

x

 

 

 

239

36

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

x

 

x

 

 

 

240

37

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

x

 

x

 

 

 

241

38

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

x

 

x

 

 

 

242

39

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

x

 

x

 

 

 

243

40

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

x

 

x

 

 

 

244

41

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

x

 

x

 

 

 

245

42

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực du lịch

 

 

 

 

 

 

246

43

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

x

 

 

 

247

44

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

x

 

x

 

 

 

248

45

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

 

x

 

 

 

 

249

46

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

x

 

 

 

250

47

Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

x

 

 

 

 

251

48

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

x

 

 

 

 

252

49

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

x

 

 

 

 

253

50

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

x

 

 

 

254

51

Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

x

 

 

 

255

52

Đổi thẻ hướng dẫn viên du quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

x

 

 

 

 

256

53

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

x

 

 

 

257

54

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

x

 

 

 

258

55

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

x

 

 

 

259

56

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

x

 

x

 

 

 

260

57

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

x

 

x

 

 

 

261

58

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hơp doanh nghiệp giải thể

x

 

x

 

 

 

262

59

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

x

 

 

 

 

XVII

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

Sở Giao thông vận tải

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực đường bộ

 

 

 

 

 

 

263

1

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

x

 

 

 

 

264

2

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

 

x

 

 

 

 

265

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

 

x

 

 

 

 

266

4

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

 

x

 

 

 

 

267

5

Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

 

x

 

 

 

 

268

6

Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp

 

x

 

 

 

 

269

7

Cấp giấy phép xe tập lái

 

x

 

 

 

 

270

8

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

 

x

 

 

 

 

 

XVIII

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

 

 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực lao động

 

 

 

 

 

 

271

1

Đăng ký nội quy lao động

x

 

x

 

 

 

272

2

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề thời gian dưới 90 ngày

x