Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2014 công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án thuộc kế hoạch khoa học công nghệ năm 2011-2012 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 1012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 09/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1012/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIỆM THU VÀ CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2011-2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 20/TTr-KHCN ngày 06/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án thuộc kế hoạch khoa học công nghệ năm 2011-2012 có danh sách kèm theo.

Điều 2.

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện việc chuyển giao, theo dõi, quản lý, đánh giá việc ứng dụng các đề tài, dự án nói trên và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Các đơn vị nhận chuyển giao có trách nhiệm triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả việc về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO, SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên đề tài dự án

Tên cơ quan, đơn vị thực hiện

Kết quả đánh giá

Cơ quan chuyn giao, áp dụng

1

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng

Khá

- Sở Công thương;

- Sở Y tế;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lâm Đồng;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

2

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng

Khá

- Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng;

- Ban dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng;

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ và phát triển nguồn nước

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng

Khá

- UBND thành phố Đà Lạt;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng;

- Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng.

4

Đạo Tin Lành và việc ổn định phát triển trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng

Tốt

- Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

- Công an tỉnh Lâm Đồng.

5

Nghiên cứu gây nhiễm loài nấm cộng sinh quý Tricholoma matsutake vào cây thông Pinus kesiya tại Đà Lạt

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

Khá

- Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ;

- Khoa sinh học -Trường Đại học Đà Lạt;

- Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên.

Danh sách này có 05 đề tài, dự án

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2014 công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án thuộc kế hoạch khoa học công nghệ năm 2011-2012 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215