Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 101/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 15/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2004

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định 93/2002/QĐ-UB ngày 14/08/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03/12/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, khóa VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách; Nghị quyết số 45/2004NQ-HĐ ngày 09/01/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố, khoá IV, về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 24/02/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 0288/SKHCN-KHTC ngày 02 tháng 04 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch danh mục các dự án Công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách tập trung của thành phố năm 2004 gồm: 6 dự án thuộc Ban Điều hành Đề án 112 về tin học hoá quản lý hành chính nhà nước thành phố và 22 dự án phát triển công nghệ thông tin thuộc Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin thành phố (theo biểu danh mục các dự án công nghệ thông tin thành phố năm 2004 đính kèm).

Điều 2. Ban Điều hành Đề án 112 và Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch danh mục các dự án Công nghệ thông tin năm 2004 theo đúng các quy định hiện hành và không được tự ý thay đổi; trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Trưởng Ban Điều hành Đề án 112 thành phố, Trưởng Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin thành phố và các đơn vị làm chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VPHĐ-UB: PVP/KT, ĐT, HĐ
- Tổ: DA, TM, CNN
- Lưu (CNN.HH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 101/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch danh mục các dự án Công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách tập trung của thành phố ngày 15/04/2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204