Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 100/2005/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An

Số hiệu: 100/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Phan Đình Trạc
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2005/QĐ-UBND

Ngày 9 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TIN HỌC NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ quyết định số 84/2004/QĐ-UB ngày 09-8-2004 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức;

- Căn cứ quyết định số 95/2003/QĐ.UB ngày 30 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Nghệ An về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của sở Khoa học và Công nghệ;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại công văn số 926/KHCN ngày 22-9-2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ tỉnh số 529/TT-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An trên cơ sở tiếp nhận mới và kiện toàn một số bộ phận tổ chức và viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin hiện nay.

- Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Khoa học công nghệ; Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng để giao dịch.

- Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ:

a, Chức năng:

- Trung tâm có chức năng triển khai các hoạt động về thông tin khoa học công nghệ và tin học trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin khoa học Công nghệ được UBND tỉnh giao.

b, Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thông tin khoa học công nghệ và tin học để tham mưu cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành.

2. Hướng dẫn về nghiệp vụ thông tin khoa học và công nghệ và tin học cho các ngành, UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tin học và thông tin khoa học công nghệ.

3. Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực thực hiện công tác thông tin khoa học công nghệ và tin học trên địa bàn tỉnh.

4. Nghiên cứu, điều tra, khảo sát nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ tại địa phương. Chủ trì thu thập, lưu trữ các nguồn thông tin khoa học và công nghệ, tài liệu, dữ liệu khoa học và công nghệ; Cung cấp, giới thiệu thông tin về các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các công nghệ, thiết bị, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất; Tổ chức các triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ, chợ Công nghệ và thiết bị (Techmart). Từng bước tạo dựng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

5. Tổ chức phục vụ thông tin khoa học công nghệ, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tin học và thông tin khoa học và công nghệ, làm đầu mối của tỉnh về công tác thông tin khoa học và công nghệ và tin học. Biên soạn và xuất bản các loại ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ theo yêu cầu. Tổ chức và thực hiện việc cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục, đào tạo, sản xuất và kinh doanh ở địa phương.

6. Xuất bản hàng năm "Các thành tựu phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương"; Công bố danh mục và kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ địa phương.

7. Tổ chức và thực hiện việc ứng dụng tin học và công nghệ vào công tác thông tin Khoa học và công nghệ tại địa phương. Xây dựng và phát triển mạng thông tin khoa học và Công nghệ, trang thông tin điện tử về khoa học và công nghệ. Xây dựng thư viện điện tử về khoa học và Công nghệ. Tạo lập và phát triển chợ ảo công nghệ thiết bị ở tỉnh cũng như ở cả nước.

8. Phối hợp với các Trung tâm Tin học và thông tin khoa học và công nghệ, các ngành, các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài địa phương xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình đề tài, dự án thuộc lĩnh vực thông tin khoa học và công nghệ và tin học của địa phương và của khu vực.

9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về thông tin khoa học và Công nghệ tin học và tin học. Cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, sản xuất và các địa phương khác trong nước.

10. Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền khoa học và công nghệ, đưa tri thức khoa học đến với mọi ngời, đặc biệt là thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thông và miền núi. Thông tin khoa học và công nghệ phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương.

11. Hợp tác trong nước và quốc tế về phát triển tin học và thông tin khoa học và công nghệ tại địa phương.

12. Được tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế.

a, Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Các phòng, ban chuyên môn và bộ phận giúp việc:

+ Phòng Thông tin, tư liệu.

+ Phòng Tin học.

+ Phòng Thông tin thị trường khoa học và công nghệ.

+ Bộ phận Hành chính tổng hợp.

b, Biên chế: Biên chế của Trung tâm được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: 12 biên chế. Ngoài ra Trung tâm được phép thực hiện chế độ thu hút cán bộ theo quyết định 30/2001/QĐ-UB ngày 27-3-2001 của UBND tỉnh và tuỳ theo nhu cầu công việc, khả năng tài chính, Trung tâm có thể hợp đồng lao động. Việc hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này thay thế quyết định số 4912/QĐ.UB ngày 14 tháng 12 năm 2001 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy (để b /c);
- TT HĐND tỉnh (để b /c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: BC VT, CN, Tư pháp;
- Chánh VP, các PVP;
- CV: TH, CN;
- Lưu VT.UB.

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 100/2005/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215