Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 06/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 01/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 247/2004/QĐ-UB NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 247/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Bưu chính Viễn thông thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại Công văn số 28/SBCVT-CNTT ngày 07 tháng 12 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 399/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung thêm nội dung cho Điều 1 trong Quyết định số 247/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Bưu chính Viễn thông thành phố như sau :

- Sở Bưu chính Viễn thông thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.

- Trụ sở của Sở Bưu chính Viễn thông : đặt tại số 59 - 61, đường Lý Tự Trọng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông thành phố và Giám đốc các sở-ngành thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 3  
- Văn phòng Chính phủ  
- Bộ BC-VT, Bộ Nội vụ
- TT. Thành ủy, TT HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, VX, TM
- Sở Nội vụ (2b), Công an TP (PC.13)
- Ngân hàng NN/TP, Kho Bạc NN/TP
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (CNN-HH)   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1/2005/QĐ-UB bổ sung Quyết định 247/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Bưu chính Viễn thông do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.302

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94