Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2007/QĐ-BBCVT về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành.

Số hiệu: 09/2007/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 14/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

*******


Số: 09/2007/QĐ-BBCVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 191/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố (đợt 2) vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010, gồm:

1. Huyện được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: 32 huyện (bao gồm tất cả các xã trong huyện);

2. Xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: 79 xã (không thuộc 32 huyện nêu tại khoản 1 Điều này).

Danh sách (đợt 2) các huyện và các xã thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các huyện, xã nêu tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng các chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện các chính sách của Nhà nước trong quá trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Điều 5. Các Sở Bưu chính, Viễn thông địa phương có trách nhiệm đề xuất với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương và quản lý cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo hướng dẫn của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 6. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục quản lý chất lượng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm thông tin, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phổ biến, thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW (để báo cáo);
- UBTV Quốc Hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát ND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ BCVT;
- Các Sở Bưu chính, Viễn thông;
- Các Doanh nghiệp Viễn Thông;
- Công báo;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

DANH SÁCH

CÁC HUYỆN, XÃ THUỘC VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010 (ĐỢT 2)
(Ban hành theo Quyết định số 09/2007/QĐ-BBCVT ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 đợt 2)

 

Tỉnh, Thành phố

Huyện thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Xã được cung cấp DVVT công ích

(Không thuộc huyện được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích)

Tên xã

Thuộc huyện

1

2

3

4

1. Bạc Liêu

1. Hồng Dân

1. Phong Thạch Đông B

1. Giá Rai

 

2. Đông Hải

1. Hiệp Thành

2. TX Bạc Liêu

 

 

2. Vĩnh Trạch Đông

 

 

 

1. Vĩnh Hậu

3. Hòa Bình

 

 

2. Vĩnh Thịnh

 

 

 

3. Vĩnh Hậu A

 

 

 

1. Vĩnh Phú Tây

4. Phước Long

2. Đà Nẵng

1. Hoàng Sa

 

 

3. Đắk Nông

1. Tuy Đức

 

 

4. Hà Giang

1. Đồng Văn

1. Tân Lập

1. Bắc Quang

 

2. Bắc Mê

2. Thượng Bình

 

 

3. Quảng Bình

3. Đồng Tiến

 

 

4. Hoàng Su Phì

 

 

 

5. Mèo Vạc

 

 

 

6. Quản Bạ

 

 

 

7. Vị Xuyên

 

 

 

8. Xin Mần

 

 

 

9. Yên Minh

 

 

5. Hậu Giang

1. Châu Thành

 

 

 

2. Long Mỹ

 

 

6. Khánh Hòa

1. Trường Sa

 

 

7. Lai Châu

1. Tam Đường

1. Nậm Loòng

1. Tx Lai Châu

 

2. Phong Thổ

 

 

 

3. Mường Tè

 

 

 

4. Sìn Hồ

 

 

 

5. Than Uyên

 

 

8. Lạng Sơn

1. Bình Gia

1. Nhạc Kỳ

1. Văn Làng

 

2. Văn Quan

2. Nam La

 

 

3. Tràng Định

3. Bắc La

 

 

 

4. Trùng Khánh

 

 

 

1. Hữu Lân

2. Lộc Bình

 

 

2. Xuân Dương

 

 

 

3. Ái Quốc

 

 

 

4. Tĩnh Bắc

 

 

 

5. Mẫu Sơn

 

 

 

6. Tam Gia

 

 

 

7. Lợi Bác

 

 

 

1. Bằng Hữu

3. Chi Lăng

 

 

2. Vân An

 

 

 

3. Chiến Thắng

 

 

 

4. Liên Sơn

 

 

 

5. Lâm Sơn

 

 

 

6. Hữu Kiên

 

 

 

1. Quyết Thắng

4. Hữu Lũng

 

 

2. Tân Lập

 

 

 

3. Hữu Liên

 

 

 

4. Thiện Kị

 

 

 

1. Bắc Lãng

5. Đình Lập

 

 

2. Lâm Ca

 

 

 

3. Thái Bình

 

 

 

4. Đồng Thắng

 

 

 

5. Bắc Xa

 

 

 

6. Kiên Mộc

 

 

 

7. Bình Xá

 

 

 

8. Cường Lợi

 

 

 

9. Châu Sơn

 

 

 

1. Song Giáp

6. Cao Lộc

 

 

2. Công Sơn

 

 

 

3. Mẫu Sơn

 

 

 

4. Thanh Lòa

 

 

 

5. Thạch Đạn

 

 

 

6. Xuân long

 

 

 

1. Nhất Tiến

7. Bắc Sơn

 

 

2. Trấn Yên

 

 

 

3. Nhất Hòa

 

 

 

4. Tân Hương

 

 

 

5. Tân Trì

 

 

 

6. Vạn Thủy

 

9. Sóc Trăng

1. Mỹ Tú

1. Tài Văn

1. Mỹ Xuyên

 

2. Thạch Trị

2. Viên An

 

 

3. Cù Lao Dung

3. Viên Bình

 

 

 

4. Thạnh Thới An

 

 

 

5. Thạnh Phú

 

 

 

6. Thạnh Quới

 

 

 

1. Trường Khánh

2. Long Phú

 

 

2. Tân Hưng

 

 

 

3. Long Phú

 

 

 

4. Đại Ân 2

 

 

 

5. Liêu Tú

 

 

 

1. An Mỹ

3. Kế Sách

 

 

2. Kế Thành

 

 

 

3. Trinh Phú

 

 

 

1. Long Bình

4. Ngã Năm

 

 

2. Mỹ Bình

 

 

 

3. Vĩnh Quới

 

 

 

1. Lai Hòa

5. Vĩnh Châu

 

 

2. Vĩnh Tân

 

 

 

3. Vĩnh Phước

 

 

 

4. Vĩnh Châu

 

 

 

5. Lạc Hòa

 

 

 

6. Hòa Đông

 

 

 

7. Khánh Hòa

 

10. Thái Nguyên

1. Phú Lương

1. Văn Lang

1. Đông Hy

 

2. Đại Từ

2. Tân Long

 

 

3. Võ Nhai

 

 

 

4. Định Hóa

 

 

 

5. Phú Bình

 

 

Tổng số

32 huyện

79 xã

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2007/QĐ-BBCVT ngày 14/05/2007 về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250