Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 06/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 29/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, ĐĂNG KÝ KHÁCH DU LỊCH LƯU TRÚ QUA MẠNG INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Thuế; Cục trưởng Cục Thống kê; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; chủ các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTTDL; Bộ Công an; Bộ TTTT;
- Tổng Cục thuế; Tổng cục Thống kê;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ;
- Sở Tư pháp; TT Công báo tỉnh; TT lưu trữ;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX2, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ, ĐĂNG KÝ KHÁCH DU LỊCH LƯU TRÚ QUA MẠNG INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nội dung phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gồm:

1. Đăng ký khách du lịch lưu trú trực tuyến qua mạng Internet đối với các cơ sở lưu trú du lịch.

2. Quản lý, sử dụng, khai thác thông tin của việc đăng ký khách du lịch lưu trú trực tuyến qua mạng Internet đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực lưu trú du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có liên quan đến quản lý, thống kê khách du lịch lưu trú tại địa phương.

3. Khách du lịch, khách đến công tác, dự hội nghị, hội thảo (quốc tế, nội địa) lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Cục Thuế; Cục Thống kê; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực lưu trú du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc đăng ký khách du lịch lưu trú trực tuyến qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh.

2. Quản lý, sử dụng, khai thác thông tin về khách lưu trú du lịch thông qua mạng Internet.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác phối hợp

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn, quản lý, kiểm tra và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Xây dựng và bảo trì phần mềm quản lý lưu trú, đáp ứng được các yêu cầu, chức năng: Trao đổi thông tin đăng ký khách du lịch lưu trú giữa các đơn vị kinh doanh lưu trú với các cơ quan quản lý, thống kê khách du lịch lưu trú liên quan; hỗ trợ thông tin báo cáo thống kê cho các cơ quan chức năng liên quan; hỗ trợ việc quản lý thông tin các danh mục dùng chung cho hệ thống được đồng bộ và thống nhất, đảm bảo thông tin đăng ký được kịp thời, an toàn, bảo mật tối đa.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện việc đăng ký và quản lý khách du lịch lưu trú qua mạng Internet của các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

d) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet cho các cơ quan quản lý nhà nước được phân công theo dõi, quản lý khách du lịch lưu trú du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

đ) Cấp quyền sử dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế, Cục Thống kê, Ủy ban nhân dân cấp huyện để khai thác, sử dụng phần mềm đăng ký khách du lịch lưu trú trực tuyến.

e) Khai thác thông tin về lưu trú du lịch bao gồm: Doanh thu, số lượng khách (số lượt, số ngày khách), quốc tịch khách quốc tế, công suất sử dụng phòng, mục đích chuyến đi, ngày lưu trú bình quân.

g) Dự toán kinh phí ngân sách hằng năm để duy trì và phát triển đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khách du lịch lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

h) Phối hợp với với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

i) Phối hợp kiểm tra, thanh tra công tác triển khai thực hiện việc đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

k) Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Quy chế này.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet đến các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

b) Thẩm định điều kiện đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet và cấp quyền sử dụng cho cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch để đăng nhập vào website http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn thực hiện việc khai báo đăng ký khách lưu trú.

c) Tiếp nhận thông tin khai báo đăng ký khách du lịch lưu trú từ các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch qua mạng Internet.

d) Hướng dẫn Công an cấp huyện, cấp xã tham gia tiếp nhận, khai thác thông tin phục vụ cho các mục tiêu quản lý chuyên ngành liên quan đến lưu trú, tạo sự đồng bộ, kịp thời, chính xác trong việc đăng ký và quản lý khách du lịch lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh.

đ) Chủ trì việc kiểm tra, thanh tra và chấn chỉnh công tác triển khai thực hiện việc đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp đảm bảo an toàn, ổn định hạ tầng công nghệ thông tin cho hệ thống đăng ký khách du lịch lưu trú trực tuyến qua mạng Internet tại địa chỉ website: http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn.

b) Quản lý hoạt động quảng cáo tại địa chỉ website http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn.

4. Cục Thuế

a) Khai thác thông tin về lưu trú du lịch bao gồm: Doanh thu, số lượng khách (số lượt, số ngày khách), quản lý sơ đồ phòng, quản lý việc đăng ký giá.

b) Cấp quyền truy cập hệ thống cho các phòng, đơn vị trực thuộc Cục Thuế.

5. Cục Thống kê

a) Khai thác thông tin về lưu trú du lịch bao gồm: Doanh thu, số lượng khách (số lượt, số ngày khách), quốc tịch khách du lịch quốc tế lưu trú, công suất sử dụng phòng, mục đích chuyến đi, ngày lưu trú bình quân.

b) Cấp quyền truy cập hệ thống cho các phòng, đơn vị trực thuộc Cục Thống kê.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tổ chức tuyên truyền việc đăng ký lưu trú qua mạng Internet cho tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú tại các xã, phường, thị trấn trực thuộc để thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

b) Khai thác thông tin về lưu trú du lịch bao gồm: Doanh thu, số lượng khách (số lượt, số ngày khách), quốc tịch khách du lịch quốc tế, công suất sử dụng phòng, mục đích chuyến đi, ngày lưu trú bình quân trên địa bàn huyện, thành phố.

c) Cấp quyền truy cập hệ thống cho các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch

a) Trang bị máy tính có kết nối mạng Internet để triển khai thực hiện việc khai báo, đăng ký khách lưu trú qua mạng Internet.

b) Thực hiện các hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan đến việc đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Khen thưởng và kỷ luật

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quy chế này, tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được khen thưởng; tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến cơ quan, đơn vị nào, thì Thủ trưởng có quan, đơn vị đó xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 8. Điều chỉnh, bổ sung

Các Sở, ban, ngành, đơn vị theo phân công, thực hiện nghiêm túc Quy chế này; trong trường hợp phát sinh những khó khăn, vướng mắc, bất cập phải phản ánh ngay về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.312
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122