Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 168/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 168/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28/05/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (gọi tắt Nghị định số 52/2015/NĐ-CP); Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17/9/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sdữ liệu quốc gia về pháp luật (gọi tắt là CSDLQG về pháp luật).

- Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về công tác xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sdữ liệu quốc gia. Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở các cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tchức thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung bản của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP và các vấn đề liên quan đến hệ thống CSDLQG về pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian: Quý I năm 2016.

2. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Thành phần:

- Công chức làm công tác pháp chế, công tác văn bản tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Công chức Phòng Tư pháp UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Nội dung:

- Cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật.

- Tchức kim tra, rà soát thông tin của văn bản theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

d) Thời gian: Quý I và quý II năm 2016.

3. Tổ chức thu thập, cập nhật và rà soát kết quả cập nhật văn bản đã được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực trên CSDLQG về pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trước 30/9/2016.

4. Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tổ chức triển khai thực hiện trích xuất từ CSDLQG về pháp luật tới các Trang hoặc Mục văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12/2016.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Bảo đảm an toàn tài khoản quản trị CSDLQG về pháp luật đã được cấp.

- Sử dụng chữ ký điện tử để xác thực nội dung văn bản trong việc cập nhật.

- Hướng dẫn các ngành, các cấp khai thác, sử dụng có hiệu quả CSDLQG về pháp luật.

- Duy trì, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào CSDLQG về pháp luật.

- Tchức kim tra, rà soát thông tin văn bản đã được tạo lập (hiện có) trên CSDLQG về pháp luật.

- Cập nhật văn bản còn hiệu lực (còn thiếu trên CSDLQG về pháp luật) được ban hành trước thời điểm Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp trong việc bảo đảm an toàn, chia sẻ, kết nối, tích hợp và trích xuất dữ liệu văn bản.

- Hàng năm tổng hợp tình hình cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên CSDLQG về pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản quy phạm pháp luật cho Sở Tư pháp đcập nhật vào CSDLQG về pháp luật (Bản giấy và bản điện tử) theo quy định của Điều 16 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

3. Sở Nội vụ

Chđạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ cung cấp văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực cho Sở Tư pháp đthực hiện việc cập nhật văn bản theo quy định.

4. S Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm đường truyền được kết nối liên thông và nhanh chóng khắc phục khi có sự cố kỹ thuật xảy ra để phục vụ việc khai thác, sử dụng hệ thống CSDLQG về pháp luật được an toàn và hiệu quả.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan trong việc lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Nghị định s52/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại phần II của Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tnh ủy; TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các s, ban, ngành cấp tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


866

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157