Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 84/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Việt Văn
Ngày ban hành: 20/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 84/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ PHẦN MỀM MỘT CỬA HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019; Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 23/TTr-STTTT ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm một cửa điện tử tỉnh và Phần mềm một cửa hành chính công cấp tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo hạ tầng mạng, máy chủ, lưu trữ, an toàn thông tin để xây dựng, triển khai tập trung, vận hành, khai thác, sử dụng thông suốt 24/7 Phần mềm một cửa Hành chính công cấp tỉnh và Phần mềm một cửa điện tử tỉnh ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã trên mạng Internet và mạng Truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD). Triển khai, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tích hợp, chia sẻ, kết nối liên thông Phần mềm một cửa điện tử, Phần mềm một cửa hành chính công cấp tỉnh với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống quản lý, đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

Việc thiết lập, quản trị, vận hành và đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị, mạng truyền dẫn phải đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ gắn liền với việc xây dựng, đưa vào sử dụng các tính năng của phần mềm và các nhiệm vụ triển khai cơ chế một cửa liên thông đã được phê duyệt tại Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Bảo đảm đủ hạ tầng kỹ thuật của các hệ thống đường truyền, máy chủ cài đặt cơ sở dữ liệu, Phần mềm một cửa điện tử và Phần mềm một cửa hành chính công cấp tỉnh hoạt động liên tục ổn định 24/7 trên môi trường mạng.

2. Triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo mọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân có thể truy cập, sử dụng phần mềm từ mạng Internet (riêng các cán bộ tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện phải truy cập được qua mạng TSLCD của tỉnh).

3. Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh (LGSP) để phục vụ triển khai tích hợp được phần mềm Một cửa điện tử cấp tỉnh, Phần mềm một cửa hành chính công cấp tỉnh với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, với Hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin quốc gia khác theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

4. Trang bị đủ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ở bộ phận một cửa các cấp và mạng LAN tới 100% các xã, phường, thị trấn, đảm bảo triển khai được phần mềm một cửa liên thông trên toàn tỉnh.

5. Quy hoạch mạng TSLCD cấp II của tỉnh đến cấp xã, phường và thiết lập hệ thống mạng WAN của tỉnh dựa trên hạ tầng của Mạng TSLCD đảm bảo các phần mềm có thể hoạt động trên môi trường mạng WAN của tỉnh.

6. Đảm bảo 100% các xã, phường trong quý II năm 2019 phải được kết nối Internet sử dụng hạ tầng cáp quang với tốc độ cấp và truy cập được Phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh tại Trung tâm Hạ tầng thông tin qua mạng Internet.

7. Tăng cường, giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu và trang bị phần mềm diệt Virus có tính năng quản trị tập trung cho các máy tính trạm của cán bộ, công chức tham gia vận hành Phần mềm một cửa điện tử và Phần mềm một cửa hành chính công cấp tỉnh.

(Các nhiệm vụ cụ thể xem tại phụ lục đính kèm Kế hoạch này)

II. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước

2. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động lập dự toán kinh phí, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Nhiệm vụ ở cấp nào do kinh phí cấp đó bảo đảm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

- Hỗ trợ, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, UBND các xã kết nối, sử dụng, khắc phục sự cố đường truyền và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành các phần mềm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định để đảm bảo hạ tầng cho việc triển khai thực hiện tại các cấp, các ngành vận hành hiệu quả hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Phần mềm một cửa hành chính công theo đúng quy.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm.

3. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì quản trị, vận hành hướng dẫn sử dụng phần mềm cho người dùng và bảo đảm an toàn ứng dụng của các phần mềm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan giám sát việc triển khai, sử dụng phần mềm một cửa điện tử và phần mềm Hành chính công cấp tỉnh tại các sở, ngành địa phương; tổng hợp nhu cầu, đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ phận một cửa các cấp để tham mưu đề xuất đầu tư đủ hạ tầng công nghệ thông tin cho việc triển khai các phần mềm.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý, sử dụng kinh phí được giao theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này. Chủ động rà soát, bố trí các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị máy móc để vận hành hệ thống phần mềm tại cơ quan theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm một cửa điện tử tỉnh và Phần mềm một cửa hành chính công cấp tỉnh, để thực hiện cơ chế một cửa liên thông, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX3 (H- 45 b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN BẢO ĐẢM HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ PHẦN MỀM MỘT CỬA HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số: 84/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Bảo đảm đủ hạ tầng kỹ thuật của hệ thống máy chủ cài đặt cơ sở dữ liệu, phần mềm phần mềm Một cửa điện tử và phần mềm Một cửa Hành chính công cấp tỉnh hoạt động liên tục ổn định 24/7 trên môi trường mạng.

Sở TT&TT

Thường xuyên

2

Kết nối mạng trực tiếp giữa Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh với Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh sử dụng hạ tầng của Mạng TSLCD.

Sở TT&TT

Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tháng 5/2019

3

Triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo mọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân có thể truy cập, sử dụng phần mềm từ mạng Internet (riêng các cán bộ tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện phải truy cập được qua cả mạng TSLCD).

Sở TT&TT

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Năm 2019

4

Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh (LGSP) phục vụ triển khai tích hợp phần mềm Một cửa điện tử cấp tỉnh, phần mềm Một cửa hành chính công cấp tỉnh với các hệ thống thông tin của tỉnh, với hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin quốc gia khác theo quy định của Thông tư số 01/2018/TT-VP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

Sở TT&TT

Sở Tài Chính, Sở KH&ĐT

Năm 2019 đến 2020 (có đề nghị hỗ trợ từ Bộ TTTT)

5

Trang bị đủ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ở bộ phận một cửa các cấp và mạng LAN tới 100% các xã, phường, thị trấn, đảm bảo triển khai được phần mềm một cửa liên thông trên toàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở TT&TT

Năm 2019

6

Đảm bảo 100% các xã, phường trong tháng 6/2019 phải được kết nối Internet sử dụng Hạ tầng cáp quang với tốc độ cao và truy cập được phần mềm Một cửa điện tử cấp tỉnh tại Trung tâm Hạ tầng thông tin qua mạng Internet.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở TT&TT

Tháng 6/2019

7

Triển khai phần mềm diệt virus quản lý tập trung cho các cơ quan, đơn vị

Sở TT&TT

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Bắt đầu từ năm 2019

8

Tăng cường, giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu của phần mềm.

Sở TT&TT

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 20/05/2019 về đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm một cửa điện tử tỉnh và Phần mềm một cửa hành chính công cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


238

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251