Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2018 về triển khai, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 70/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 02/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH CỦA BỘ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc"; Công văn số 345/CNTT-HTTT&CSDL ngày 27/6/2016 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai phần mềm hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 95/CNTT-HTTT&CSDL ngày 06/3/2018 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp về việc phối hợp, hỗ trợ Sở Tư pháp Cà Mau triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho tỉnh Cà Mau.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Để triển khai đưa vào sử dụng Phần mềm dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trên toàn tỉnh nhằm thiết lập hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan; bảo đảm tối đa lợi ích của người dân, phù hợp với yêu cầu đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh và đưa vào sử dụng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Mời Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

2. Cài đặt, kết nối, vận hành phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung; thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch, giữa cơ sở dữ liệu điện tử toàn quốc với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp và mời Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn, năng lực làm công tác hộ tịch của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

4. Nâng cấp máy tính, máy in, máy quét scaner, kết nối mạng internet cho Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn từ năm 2016, phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

5. Tạo lập dữ liệu hộ tịch điện tử.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Mời Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2018 và những năm tiếp theo.

6. Thực hiện kết nối phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung vào Hệ thống NGSP (Hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin giữa Trung ương và địa phương) theo Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 22/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Mời Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

7. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn kinh phí không thường xuyên chi cho hoạt động hộ tịch đã được phân bổ cho Sở Tư pháp năm 2018.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.

Bố trí nguồn nhân lực đảm bảo đủ năng lực, tiêu chuẩn làm công tác hộ tịch tại địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Cục HTCTQT - Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục CNTT - Bộ Tư pháp (b/c);
- CT, PCT (Quân, Hưởng);
- CVP, PVP (Trung);
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP.Cà Mau;
- NC: (Đ13/6);
- Lưu: VT. Tr 49/6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2018 về triển khai, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


680

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184