Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2017 triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2018

Số hiệu: 69/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 08/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịch điện tử; Luật an toàn thông tin;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký svà dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội;

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về ng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Văn bản số 224/CTSBMTT-KHTC ngày 29/7/2016 của Cục Chứng thực số và Bo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ về việc sử dụng chứng thư số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc thực hiện dịch vụ thuế điện tử và bảo hiểm xã hội điện tử;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký schuyên dùng nhằm đảm bo hiệu lực văn bản điện tử; hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong trao đổi văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

- Từng bước tích hợp hệ thống chữ ký svào các phần mềm dùng chung của tnh, đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử, phục vụ cải cách hành chính, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình.

2. Mục tiêu cthể:

- 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã được cấp chữ ký số chuyên dùng cho cơ quan, tổ chức;

- Tiếp tục cấp chữ ký chuyên dùng cho cá nhân đối với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành; Lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- 100% các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh ứng dụng chữ ký svào hệ thống phần mềm văn phòng điện tử; tích hợp chký số vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử và phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng phục vụ triển khai chữ ký số:

- Đầu tư, bổ sung, thay thế, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật (máy trạm, mạng máy tính, hệ thống bảo mật, an ninh mạng, phần mềm bản quyền...) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước.

- Triển khai, đưa vào vận hành, sử dụng hệ thống Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm một cửa điện tử và các ng dụng khác trong quản lý quản lý điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

2. Triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số:

- Tổ chức đăng ký và cấp mới và chuyển giao chứng thư số chuyên dùng cho các đối tượng sử dụng, gồm: Chứng thư số dành cho cơ quan, tổ chức và chứng thư số cho cá nhân.

- Đăng ký cấp mới chứng thư số cho thiết bị và phần mềm để vận hành, sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; tích hp chứng thư số vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử và phần mềm dịch vụ công trực tuyến dùng chung của tỉnh.

- Tổng hợp, đăng ký chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện các dịch vụ Thuế điện tử và Bảo hiểm xã hội điện tử.

- Tiếp tục tổ chức vận hành, sử dụng hiệu quả chữ ký s chuyên dùng đã được tích hp vào phần mềm văn phòng điện tử.

3. Nâng cao nhận thức, đào tạo nhân lực cho ứng dụng chký số

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng chữ ký số của cơ quan, tổ chức cho cán bộ văn thư của các cơ quan, đơn vị; đào tạo, hướng dẫn sử dụng chữ ký scá nhân cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhằm mục tiêu khai thác, sử dụng có hiệu quả chữ ký số sau khi được cấp và bàn giao sử dụng.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ người dùng khi ứng dụng chng thư số tại các cơ quan, đơn vị.

4. Lộ trình thực hiện

a) Quý I/2018:

- Đăng ký cấp mới chứng thư số chuyên dùng của tổ chức và cá nhân cho các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành. Tổ chức bàn giao và tập huấn về quản lý, sử dụng chứng thư sđối với tổ chức và cá nhân sau khi tiếp nhận ch ký stừ Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Hướng dẫn các cơ quan đơn vị đăng ký thông tin để sử dụng chữ ký số chuyên dùng thực hiện các dịch vụ Thuế điện tử, Bảo hiểm xã hội điện tử.

b) Quý II/2018:

- Đăng ký cấp mới chứng thư số chuyên dùng của tổ chức và cá nhân cho các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Tổ chức bàn giao và tập huấn về quản lý, sử dụng chứng thư số tổ chức và cá nhân sau khi tiếp nhận chữ ký stừ Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Đăng ký cấp mới chứng thư số phục vụ bảo mật cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

- Tích hợp chữ ký số vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử và phần mềm cung cấp dịch vụ hành chính công của tỉnh.

c) Quý III/2018:

Đăng ký cấp mới chứng thư số chuyên dùng của tổ chức và cá nhân cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Tổ chức bàn giao và tập huấn về quản lý, sử dụng chứng thư số đối với tổ chức và cá nhân sau khi tiếp nhận chữ ký số từ Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Đăng ký cấp mới chứng thư số phục vụ bảo mật cho thiết bị đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

d) Quý IV/2018:

Tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai ng dụng chứng thư số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và xây dựng phương hướng triển khai năm tiếp theo.

5. Nhu cầu sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số tỉnh Hòa Bình năm 2018 (Phụ lục kèm theo).

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp triển khai

- Tập trung hoàn thành sớm các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hạ tầng kthuật ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống phn mm văn phòng điện tử, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

- Tổ chức triển khai hiệu quả Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số đối với những ứng dụng khác nhau; lồng ghép nội dung quy định về chữ ký s trong nhng quy chế vận hành, duy trì hoạt động của các hệ thống thông tin có tích hợp ứng dụng chữ ký số.

- Tuyên truyền về sự cần thiết và tính hiệu quả của việc ứng dụng chữ ký số thông qua việc lồng ghép nội dung tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề về ứng dụng Công nghệ thông tin.

2. Giải pháp về tổ chức và chỉ đạo thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban cơ yếu Chính phủ nhằm đảm bảo việc triển khai được đồng bộ.

- Tăng cường sự chỉ đạo, sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo trong việc đẩy mạng ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước nhằm đảm bo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai ứng dụng chữ ký số.

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách Công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; đảm bảo công tác tham mưu, hỗ trợ triển khai kế hoạch.

3. Giải pháp tài chính

- Bố trí nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh cho việc triển khai ứng dụng chữ ký stheo lộ trình Kế hoạch này.

- Khuyến khích các cơ quan nhà nước chủ động bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực khác nhằm đa dạng hóa nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện hạ tầng Công nghệ thông tin tại các đơn vị để sẵn sàng cho việc ứng dụng chữ ký số

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chtrì, phi hp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh.

- Làm Cơ quan đầu mối phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng chữ ký số cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, văn thư của các cơ quan, đơn vị.

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm là người quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quản lý thuê bao chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình.

- Tiếp nhận, tổng hợp đề nghị cấp hoặc thu hồi chứng thư số; xét duyệt và lập danh sách thuê bao đề nghị cấp hoặc thu hồi chứng thư số, gửi cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực. Tiếp nhận, bàn giao chứng thư số từ cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực và chuyển giao tới các thuê bao theo quy định hiện hành.

- Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử trong công việc.

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện nội dung Kế hoạch theo quy định hiện hành, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai ứng dụng chữ ký số tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; trong triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung đảm bảo thông sut từ Ủy ban nhân dân tỉnh đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trn.

- Tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo ứng dụng chữ ký số vào hoạt động ban hành văn bản điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm của tnh vào nguồn kinh phí sự nghiệp chi cho hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

4. Sở Ni v

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung nội dung kiểm tra ứng dụng chữ ký svào Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.

- Chủ trì xây dựng các văn bản quy định về quản lý, lưu trữ văn bản điện tử.

5. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác đăng ký, chuyn giao, quản lý và sử dụng hiệu quả chứng thư số.

- Chủ động cân đối, huy động các nguồn kinh phí để đảm bảo hạ tầng kthuật, ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác triển khai ứng dụng chký số tại cơ quan, đơn vị mình.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và 01 năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tng hp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Cục Cơ yếu Đ
ng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ (p/h);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ CNTT t
nh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THCB (NTT60b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

PHỤ LỤC

NHU CẦU SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 08/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

1. Nhu cầu cấp CTS năm 2018 trong văn bản điện tử, các hệ thống điều hành, tác nghiệp

TT

Nội dung

ĐVT

Nhu cầu năm 2018

Hình thức tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận chứng thư

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Cấp mới

Gia hạn

Cấp mới

Gia hạn

Cấp mới

Gia hn

Cấp mới

Gia hn

 

I

Chứng thư số phục vụ bảo mật

CTS

 

0

04

0

04

0

0

0

- Hình thức: Chuyn phát nhanh.

- Đa điểm: Bắc.

 

Cộng I

CTS

 

0

04

0

04

0

0

0

 

II

Chứng thư số phục vụ ký, xác thực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hình thức: Chuyn phát nhanh.

- Địa điểm: Bắc.

1

Chứng thư scho tổ chức

CTS

90

0

150

0

210

0

0

0

 

2

Chứng thư s cho cá nhân

CTS

270

0

400

0

630

0

0

0

 

3

Chứng thư số cho thiết b, phần mềm, dịch vụ

CTS

0

0

04

0

02

0

0

0

 

 

Cng II

CTS

360

0

554

0

842

0

0

0

 

 

Tng cộng (Quý I+Quý II+Quý III+ Quý IV)

 

1762

 

2. Nhu cầu sử dụng chng thư số chuyên dùng trong việc thực hiện khai nộp trong các dịch vụ Thuế điện tử, Bảo hiểm điện tử, Hải quan điện tử.

Nội dung

Kê khai Thuế

Kê khai Bảo hiểm

Kê khai Hải quan

Số lượng các cơ quan, đơn vị đang sử dụng

0

0

0

Số lượng, cơ quan, đơn vị có nhu cầu trong năm 2018

480

480

0

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2017 triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242