Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 68/KH-UBND 2020 Ứng dụng công nghệ trong công tác phổ biến pháp luật Ninh Bình

Số hiệu: 68/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng mạng viễn thông, mạng xã hội vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Yêu cầu

- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương; xác định rõ nội dung hoạt động; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện.

- Gắn việc thực hiện Đề án với các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan nhằm tiết kiệm, huy động tối đa các nguồn lực cho việc triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

2. Các hoạt động cụ thể

2.1. Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Ninh Bình

- Nội dung hoạt động: Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Ninh Bình đảm bảo chuẩn cấu trúc dữ liệu theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 104/KH- UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình. Triển khai các hoạt động vận hành, quản lý, khai thác, duy trì, sử dụng hiệu quả sau khi Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh được xây dựng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2020.

2.2. Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

- Nội dung hoạt động: Khảo sát, đánh giá trình độ, khả năng ứng dụng tin học, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tin học, hướng dẫn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

2.3. Xây dựng, đăng tải các chương trình, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đáp ứng nhu cầu phổ biến pháp luật của cán bộ và nhân dân

- Nội dung hoạt động: Thực hiện đăng tải một số chương trình, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và tài liệu do Sở Tư pháp biên soạn, xây dựng; giới thiệu văn bản pháp luật mới, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố (Chủ động biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để đăng tải và cập nhật theo quy chế của Trang thông tin; cử cộng tác viên viết tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử của tỉnh để phản ánh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương).

2.4. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

- Nội dung hoạt động:

+ Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua việc ứng dụng công nghệ viễn thông và các trang mạng xã hội như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; sử dụng phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn…) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

+ Tăng cường sự tương tác với các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền thanh, truyền hình tỉnh và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, linh hoạt, đa dạng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Viễn thông Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

2.5. Cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; Cổng thông tin điện tử pháp điển, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Nội dung hoạt động: Cập nhật thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; truy cập, khai thác Cổng thông tin điện tử pháp điển, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo lộ trình, hướng dẫn của Trung ương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

2.6. Đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động của chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành địa phương; tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh

- Nội dung hoạt động: Đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động của chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành địa phương; tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh (sau khi được đưa vào vận hành).

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch được bố trí từ Ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước; sắp xếp kinh phí chi thường xuyên được giao dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các cơ quan, đơn vị; lồng ghép với kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đang triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh; các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này.

2. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với cơ quan Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP7.
TC_VP7_TP_53

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 26/06/2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


713

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!