Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 644/KH-UBND 2020 xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 644/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 16/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH CAO BẰNG PHIÊN BẢN 2.0

Thực hiện Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0; triển khai Kế hoạch hành động số 958/KH-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý hành chính, thực thi công vụ của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hướng tới chính quyền số minh bạch, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

- Đảm bảo trục kết nối liên thông, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông suốt, an toàn giữa các ngành và địa phương trong tỉnh, giữa tỉnh với Trung ương.

2. Yêu cầu

- Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với Kiến trúc Chính phủ Việt Nam, phiên bản 2.0; tuân thủ theo mẫu đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, phiên bản 2.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Cao Bằng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

- Nội dung: khảo sát, đánh giá hiện trạng tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật CNTT, các ứng dụng CNTT nội bộ trong các cơ quan nhà nước; các dịch vụ công trực tuyến; các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tập trung của tỉnh; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; nguồn nhân lực ứng dụng CNTT, bố trí nhân lực chuyên trách về CNTT và các nội dung liên quan.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/5/2020.

2. Lập đề cương và dự toán, kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện

- Nội dung: Lập đề cương và dự toán xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0; xây dựng Kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/6/2020.

3. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu

- Nội dung: tổ chức điều tra khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ khảo sát được phê duyệt.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/7/2020.

4. Xây dựng nội dung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0

- Nội dung: xây dựng dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng phiên bản 2.0 trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh và xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông. Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các ngành đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/9/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng bảo đảm tính tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, đúng các mục tiêu đề ra; có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các các đơn vị có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện; báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0 của UBND tỉnh Cao Bằng./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (bản ĐT)
- Các sở, ban, ngành; (bản ĐT)
- UBND các huyện, thành phố; (bản ĐT)
- LĐVP UBND tỉnh; (bản ĐT)
- Các CV: VX, TH; (bản ĐT)
- Trung tâm Thông tin; (bản ĐT)
- Lưu VT, VX (02b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 644/KH-UBND ngày 16/03/2020 về xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


527

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!