Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 43/KH-UBND 2018 đẩy mạnh hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Hải Phòng

Số hiệu: 43/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 08/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1622/QĐ-TTG NGÀY 25/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHPHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI ỨNG CỨU SỰ C, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CÁN BỘ, BPHẬN CHUYÊN TRÁCH ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRÊN TOÀN QUỐC ĐẾN 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng; Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia;

Thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự can toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia trên địa bàn thành phố, gắn kết với các đơn vị thành viên, hợp tác, kết nối chặt chẽ, đảm bảo điều phi kịp thời, phối hợp đng bộ, hiệu quả của các lực lượng đứng cứu sự cmạng, chng tn công mạng.

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đ án.

- Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

- Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các cơ quan, địa phương có liên quan và tình hình thực tiễn tại địa phương trong việc triển khai Đề án.

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THC HIỆN

1. Tăng cường và nâng cao hiu quả hoạt đng của Mng lưới ứng cứu sự c trên địa bàn thành phố Hải Phòng

a. Nội dung:

- Thành lập Đội ứng cứu sự cố hoặc Bộ phận tác nghiệp ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cấp thành phố. Xây dựng phương án ứng cứu sự cố, phối hợp, kết nối chặt chẽ với mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia.

- Nghiên cứu, sửa đi, bổ sung Quyết định số 2993/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố phù hợp với các quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg và Quyết định số 1622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

b. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì.

c. Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Tăng cường năng lc và tổ chức hoạt động cho các đơn vị, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự c trên địa bàn thành phố

a. Nội dung:

- Đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ bảo vệ, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của thành phố.

- Xây dựng và tổ chức triển khai các phương án ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của thành phố.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin cảnh báo, yêu cầu điều phối từ cơ quan điều phối quốc gia và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

- Tổ chức ứng cứu, xử lý sự cố trên địa bàn thành phố.

- Yêu cầu hỗ trợ ứng cứu trong trường hợp vượt quá khả năng; báo cáo kết quả thực hiện lệnh điều phối.

- Tổ chức triển khai hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc trách nhiệm quản lý.

b. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông (Thường trực Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin) chủ trì; các sở, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp, đơn vị liên quan phối hợp.

c. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2018-2025.

3. Xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm chuẩn hóa quy trình, dự phòng rủi ro, bảo vệ an toàn thông tin mạng

a. Nội dung:

- Áp dụng và đánh giá đạt chuẩn quy trình quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn thông tin mạng theo bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27xxx và các tiêu chuẩn khác về an toàn thông tin cho các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố và các đơn vị quản lý, vận hành các Trung tâm dữ liệu và Hệ thống thông tin quan trọng của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp viễn thông, internet, trung tâm dữ liệu, tài chính ngân hàng trên địa bàn.

- Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27xxx và các tiêu chuẩn khác về an toàn thông tin mạng cho lực lượng ứng cứu sự cố, các cán bộ quản lý, vận hành các Trung tâm dữ liệu và Hệ thống thông tin nêu trên.

b. Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, các đơn vị liên quan.

c. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2018-2025.

4. Tổ chức diễn tập

a. Nội dung:

Hàng năm tổ chức 01 cuộc diễn tập chuyên đề an toàn thông tin, ứng cứu sự cố, chống tấn công mạng trên địa bàn thành phố; phối hợp, tham gia các cuộc diễn tập quc gia và quốc tế do Cơ quan điều phối quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

b. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì; các sở, ngành, quận, huyện phối hợp.

c. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2018-2025.

5. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ nhân lực đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố của thành phố và đội ứng cứu sự cố của các cơ quan, đơn vị

a. Nội dung:

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ về kỹ thuật, công nghệ an toàn thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và các thành viên mạng lưới ứng cứu sự can toàn thông tin mạng quốc gia theo Điều 7 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg .

- Tham gia các khóa đào tạo về an toàn thông tin mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

b. Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, quận, huyện và các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

6. Tuyên truyền triển khai Đề án

a. Nội dung:

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đề án nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về bảo đảm an toàn thông tin trong công tác quản lý nhà nước, đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân.

b. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì.

c. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2018 - 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách thành phố đảm bảo kinh phí cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch này do các sở, ngành chủ trì và một số nhiệm vụ khác tại Phụ lục kèm theo.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này tại địa phương.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia chủ động triển khai các nội dung theo phân công tại kế hoạch này.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các quận, huyện cân đi, đảm bảo kinh phí, nguồn lực đtriển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các phương án, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố; là đu mối kết nối mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn HĐND TP;
- Các sở, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Báo HP, Báo ANHP, Đài P
T&TH HP;
- Cổng TTĐT TP;
- CVP, các PCVP,
- CV: GD;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1622/QĐ-TTG NGÀY 25/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên dự án, nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Thời gian

1

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền triển khai Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự c, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

2018-2025

2

Xây dựng Hệ thống kỹ thuật hỗ trợ bảo vệ, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

2018-2025

3

Xây dựng và tổ chức triển khai Phương án ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

- Các sở, ngành, quận, huyện phối hợp

2018-2025

4

Xây dựng, ban hành Quy chế điều phối, ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

2018-2025

5

Triển khai hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trọng yếu của thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

- Các sở, ngành, quận, huyện phối hợp

2018-2025

6

Triển khai ISO/IEC 27xxx và các tiêu chuẩn khác về an toàn thông tin cho các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố và các đơn vị quản lý, vận hành các Trung tâm dữ liệu và hệ thống thông tin trọng yếu của thành phố.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

- Các sở, ngành, quận, huyện phối hợp

2018-2025

7

Tổ chức diễn tập chuyên đề an toàn thông tin, ứng cứu sự cmạng trên địa bàn thành phố; phối hợp, tham gia các cuộc diễn tập quốc gia và quốc tế do cơ quan điều phối quốc gia, Bộ Thông tin và Truyn thông tổ chức

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

- Các sở, ngành, quận, huyện phối hợp

2018-2025

8;

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ nhân lực đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố của thành phố và đội ứng cứu sự cố của các cơ quan, đơn vị

Các sở, ngành, quận, huyện

2018-2025

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 08/02/2018 về thực hiện Quyết định 1622/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025 do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.039

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!