Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3645/KH-UBND năm 2016 triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 3645/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 13/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3645/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

K HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN, CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ.

- Xác định nội dung công việc, thời hạn và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức lựa chọn khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được đưa ra trong Kế hoạch.

- Hoạt động triển khai thực hiện phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, gắn với thời gian và lộ trình cụ thể.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tuyên truyền, phổ biến về trình tự, thủ tục và phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Bản tin Tư pháp; tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, truyền hình, phát thanh; biên soạn và phát hành tờ rơi, tờ gấp; niêm yết công khai tại trụ sở Sở Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2016.

2. Về cơ sở vật chất và kỹ thuật, công nghệ

Đề xuất trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2016 và những năm tiếp theo.

3. Về nguồn nhân lực

Tham dự các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính cho đội ngũ công chức, viên chức của Sở Tư pháp và đội ngũ viên chức, người lao động tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

4. Triển khai thực hiện đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

a) Xây dựng quy trình chi tiết về đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2016.

b) Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp để kích hoạt dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua bưu chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2016.

c) Lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính để đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp với việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính được lựa chọn.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch đảm bảo theo đúng thời gian đã được quy định trong Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ để trong quá trình triển khai việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến có sự tích hợp, chia sẻ, kết nối thông tin với Hệ thống tiếp nhận và trả kết quả TTHC hiện đại của tỉnh.

- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan đã được phân công tại Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

4. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp bảo đảm đúng thời hạn quy định để phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật các trường hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích theo yêu cầu của Sở Tư pháp.

6. Đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả việc nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua hệ thống bưu chính trên địa bàn tỉnh; tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong ngành thực hiện phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ yêu cầu đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (Qua Sở Tư pháp để tổng hợp) báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục CNTT- Bộ Tư pháp;
- Trung tâm LLTPQG-Bộ Tư pháp;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các thành phần trong Kế hoạch;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
-
Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3645/KH-UBND năm 2016 triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


365

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168