Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 357/KH-UBND 2019 phòng ngừa chống vi phạm pháp luật trên mạng Internet Hà Tĩnh

Số hiệu: 357/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 17/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM TRÊN MẠNG INTERNET” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đán “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chng vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai có hiệu quả Đán “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” và Luật An ninh mạng trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

- Nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng Internet. Thông tin, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhn thức người dân về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

- Tăng cường năng lực phát hiện các hành vi vi phạm; tchức thanh tra, xử lý 100% số vụ vi phạm; kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên môi trường mạng. Phối hợp và tổ chức điều tra, xử lý nghiêm minh 100% số vụ việc có dấu hiệu tội phạm lợi dụng môi trường mạng.

- Tăng cường phối hp với các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và ở địa phương trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

2. Yêu cầu

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Phối hp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan ở Trung ương và địa phương trong quá trình thanh tra, kiểm tra để đảm bảo đủ khả năng phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trên mạng Internet theo quy định của pháp luật.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet phải được thực hiện thường xuyên, tn suất phù hp; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức phù hp; gắn với việc tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tnh.

II. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện:

Đ án được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2025, được chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2019 đến năm 2020 (kết thúc giai đoạn 1 có sơ kết, đánh giá; đồng thời bsung, điều chỉnh một số nhiệm vụ của giai đoạn 2 cho phù hợp tình hình mới).

- Giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến năm 2025.

III. NỘI DUNG

1. Hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

- Rà soát và sửa đi, bổ sung nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả các văn bản hiện có để phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet phù hp với yêu cầu thực tiễn; thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm kịp thi, nghiêm minh, có tính răn đe cao hơn đối với những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, cụ thể hóa các hành vi sai phạm về nội dung.

- Tăng cường quản lý việc sử dụng các trang mạng xã hội; khuyến khích sử dụng công cụ tìm kiếm để nâng cao thứ hạng tìm kiếm thông tin trên các Trang thông tin điện t, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Thời gian thực hiện: 2019 - 2020

Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

2. Xây dựng lực lượng phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

- Lựa chọn những ngưi có trình độ lý luận, chuyên môn, kỹ thuật cao để quản lý, theo dõi hoạt động phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

- Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet chuyên nghiệp, hiệu quả, liêm chính, tăng tính chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nắm chắc tình hình đtham mưu, giải quyết công việc đúng quy định pháp luật; chấp hành nghiêm mệnh lệnh công tác; bám sát các quy định vhoạt động nghiệp vụ, công tác thanh tra, điu tra.

- Định kỳ tổ chức các lp tập huấn, đào tạo, trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

- Rà soát, trang bị phương tiện, thiết bị tác nghiệp, bsung kinh phí, nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Thi gian thực hiện: 2019 - 2020.

Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tnh.

Phối hợp: Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành cấp tnh; UBND cấp huyện.

3. Nâng cao năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

- Nâng cao năng lực phát hiện, đánh giá, thẩm định nội dung thông tin độc hại trên Internet; thiết lập cơ chế thẩm định nội dung thông tin sai phạm một cách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

- Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp Internet, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động kịp thời có biện pháp kỹ thuật xử lý các nguồn phát tán thông tin sai phạm; chủ động rà soát, có phương án xử lý đối vi hành vi lợi dụng hệ thống thông tin di động, mạng Internet để phát tán tin nhắn rác, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Đẩy mạnh công tác nắm bắt, dự báo tình hình, công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh, đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, tăng cường hậu kiểm đối với các loại hình dịch vụ trên mạng Internet để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm; chú trọng nâng cao năng lực công tác quản lý và điều hành ngăn chặn địa chỉ IP và phân giải tên miền để chủ động phòng ngừa và xử lý sai phạm trên môi trường mạng. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, loại bỏ nguy cơ mt an ninh, an toàn mạng thông tin quc gia, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, không đbị động, bt ngờ trong mọi tình huống.

- Tăng cường thu thập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; tổ chức ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, phá hoại, lấy cắp thông tin trên mạng, xử lý các hoạt động lợi dụng mạng đtuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh quc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nưc và các hoạt động tội phạm khác.

- Lực lượng thanh tra và các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an, cơ quan điều tra khi có yêu cầu trong quá trình điều tra, xử lý đối với các vụ việc có du hiệu tội phạm lợi dụng môi trường mạng Internet.

- Đảm bảo việc tiếp nhận trưng cầu và cử người tham gia giám định tư pháp đối với các vụ việc phạm tội trên mạng Internet do cơ quan điều tra trưng cu theo đúng quy định của Luật Giám định tư pháp, phục vụ kịp thời công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

Thời gian thực hiện: 2019 - 2025

Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh.

Phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

4. Thông tin tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức người dân trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông trên địa bàn tnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để làm cho các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang và toàn xã hội nhận thức đúng đắn, đầy đvề tình hình, những thuận lợi, khó khăn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về nguyên nhân, sự nguy hiểm, tác hại và ảnh hưởng do vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet gây ra đi với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet cho toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; chủ động đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch, phản động; xây dựng lòng tin của nhân dân, tạo sự đng thuận của toàn xã hội, đoàn kết một lòng xung quanh sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của Nhà nước.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với truyền thông xã hội, với gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể nhằm hướng dẫn, nâng cao ý thức phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên Internet, ý thức sdụng thông tin trên Internet của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ để tự mình sàng lọc, loại bỏ những nội dung xấu, khai thác những thông tin có lợi, phục vụ nhu cầu học tập, thông tin giải trí lành mạnh.

Thời gian thực hiện: 2019 - 2020 và 2021 - 2025

Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

5. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và ở địa phương trong hợp tác quốc tế và phối hợp xuyên quốc gia trong quản lý thông tin trên Internet

- Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Hiệp định, Công ước quốc tế, tuyên bvề an toàn an ninh thông tin, ngăn ngừa tội phạm mạng và quản lý thông tin trên Internet mà Việt Nam là thành viên. Chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trao đổi thông tin về tội phạm trên Internet; tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế về khoa học - kỹ thuật, triển khai thực hiện các dự án được tài trợ; trao đổi, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, khoa học công nghệ cho cán bộ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm trên mạng Internet.

- Đối với những thông tin vi phạm được cung cấp theo dịch vụ xuyên biên giới từ máy chủ của nước ngoài, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên gii, các sở, ban, ngành tăng cường hợp tác quốc tế thông qua con đường ngoại giao nhằm phối hp xử lý vi phạm phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thời gian thực hiện: 2019 - 2020 và 2021 - 2025

Chủ trì: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

Phối hợp: Các cơ quan ban, ngành ở Trung ương và các địa phương trong nước.

(Có Phụ lục các hoạt động cụ thể kèm theo).

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối vi công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế phi hợp liên ngành trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/9/2015 của BCH Đảng bộ tnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo"; tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo sát đúng tình hình, có giải pháp kịp thi trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai, tiến hành đồng bộ các biện pháp nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm nói chung; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; thực thi có hiệu quả Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, chng vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trong tình hình mới, góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trên mạng Internet.

3. Việc tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet phải gắn liền với việc thực hiện tt các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đảm bảo định hướng và hiệu quả trong đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; xác định mục tiêu, phương châm "lấy phòng ngừa là chính", góp phần lành mạnh hóa môi trường thông tin, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung.

4. Huy động và sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực tài chính, nguồn tài trợ hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, đồng bộ và khả thi; lộ trình, bước đi cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn.

5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Hàng năm xây dựng Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phòng, chống tội phạm, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp đu tranh chống ti phạm, kỹ thuật hình sự, giám định tư pháp, lực lượng thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông. Quan tâm, đào tạo trình độ ngoại ngữ, pháp luật chuyên sâu về lĩnh vực tư pháp quốc tế cho cán bộ tư pháp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm. Vận động xã hội hóa và tranh thủ sự hỗ trợ của quc tế trang bị phương tiện cho các lực lượng trực tiếp phòng, chng tội phạm.

V. KINH PHÍ

1. Ngân sách tỉnh hàng năm đảm bảo kinh phí đối với các nội dung công việc do các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tnh thực hiện.

2. Ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí đối với các nội dung công việc do các cơ quan thuộc cấp huyện thực hiện.

3. Huy động sự hỗ trợ từ các nguồn tài trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

4. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa dự toán thực hiện các nội dung của Kế hoạch này vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ đã phân công nêu trên, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Tổ chức tập huấn, huấn luyện về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc ngăn ngừa, nâng cao khả năng phát hiện, xử lý và khắc phục các sự cố mạng cho lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

- Nghiên cứu các giải pháp phát hiện, ngăn chặn từ xa các hành vi vi phạm pháp luật trên Internet, trong đó chú trọng nghiên cứu xây dựng, ứng dng các phn mm chặn lọc, kim soát, phát hiện, cảnh báo, thu thập và xử lý thông tin sai phạm trên môi trường mạng.

- Chủ trì, phối hp với Công an tnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Quý IV năm 2020, tổ chức sơ kết, đánh giá giai đoạn I, đề xuất các nội dung cần b sung, điu chỉnh trong giai đoạn 2.

2. Công an tnh

- Đồng chủ trì thực hiện nhiệm vụ phân công nêu trên; Giao các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động của mình.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công.

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc thu thập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước và các hoạt động tội phạm khác lợi dụng môi trường mạng Internet.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Tham mưu cho UBND tnh về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật trên mạng Internet trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh xử lý vi phạm pháp luật trên Internet liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

- Giao cho các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ như: Bảo vệ an ninh chính trị, lực lượng 47, công nghệ thông tin thực hiện đy đủ nội dung Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động của mình.

4. Sở Tư pháp

Chủ trì thực hiện nhiệm vụ phân công nêu trên và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh rà soát, tham mưu hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phát động phong trào xây dựng văn hóa sử dụng Internet lành mạnh trong toàn xã hội, nhất là trong giới trẻ; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 trên địa bàn tỉnh và Luật Trẻ em năm 2016.

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh tham gia thẩm định nội dung thông tin trên Internet khi có yêu cầu, nhất là các yếu tố văn hóa, giải trí, thun phong mỹ tục.

6. Sở Giáo dục và Đào to

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng thông tin lành mạnh trên Internet cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên.

- Triển khai các biện pháp cảnh báo, giám sát học sinh, sinh viên để tránh khỏi các tác động tiêu cực của nội dung thông tin, ứng dụng có hại trên Internet.

7. S Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phương án bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Vận động các nguồn tài trợ hp pháp khác đthực hiện nhiệm vụ.

9. Các s, ban, ngành cấp tỉnh

Trong phạm vi, trách nhiệm quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lồng ghép các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này để triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của địa phương, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; bố trí ngân sách để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đ trin khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

11. Các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn

Phối hp vi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch này; kịp thời xây dựng biện pháp kỹ thuật xử lý các nguồn phát tán thông tin sai phạm; chđộng rà soát, có phương án xử lý đối với hành vi lợi dụng hệ thống thông tin di động đphát tán tin nhắn rác, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai và phi hợp thực hiện. Định kỳ hàng năm và cui mi giai đoạn báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông (lng ghép trong Báo cáo năm về công nghệ thông tin) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Thông tin và Truyền thông
;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBN
D tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP;
-
Các s, ban, ngành cp tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph, thị xã;
-
Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH
;
- Các DN viễn thông, internet;
- Lưu: VT, PC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM TRÊN MẠNG INTERNET” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

STT

Ni dung thc hin

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thi gian thc hin

Ghi chú

1

Rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Hàng năm

 

2

Biên soạn tài liệu tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị và người dân trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Hàng năm

 

3

Xây dựng đội ngũ cán bộ phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet chuyên nghiệp.

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Nội vụ.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

2019 - 2025

 

4

Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Hàng năm

 

5

Rà soát, trang bị phương tiện, thiết bị tác nghiệp cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Triển khai biện pháp kỹ thuật xử lý các nguồn phát tán thông tin sai phạm; chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Hàng năm

 

6

Thu thập, lập danh sách tài khoản và chủ thể các tài khoản, tên min, Fanepage vi phạm để điều tra, xử lý hành vi vi phạm về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Hàng năm

 

7

Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh hoặc khu vực về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng.

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Công an tỉnh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

02 lần/năm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 357/KH-UBND ngày 17/10/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.049

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!