Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 347/KH-UBND năm 2017 triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 347/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 18/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 347/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai đồng bộ kênh hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phục vụ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

- Góp phần vào quá trình cải cách TTHC của tỉnh, cải thiện cách thức, đổi mới phương thức phục vụ người dân, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc cụ thể, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phải bảo đảm chất lượng dịch vụ: An toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng dịch vụ chuyển phát của cơ quan nhà nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Đối tượng triển khai

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích quy định tại khoản 2, Điều 32 Luật Bưu chính năm 2010.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Phạm vi

- Áp dụng đối với các TTHC đã được cơ quan có thẩm quyền công bố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Không áp dụng đối với các TTHC quy định tổ chức, cá nhân là chủ thể phải trực tiếp thực hiện việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết.

- Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích quy định tại Điều 5, Quyết định 45/2016/QĐ-TTg , theo 3 hình thức sau:

+ Gửi hồ sơ giải quyết TTHC.

+ Nhận kết quả giải quyết TTHC.

+ Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

- Niêm yết công khai Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết TTHC và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2017 (và khi có TTHC được thay thế, sửa đổi, bổ sung);

- Công bố, niêm yết công khai: Địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, tài khoản thu phí, lệ phí tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đồng thời đăng tải trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2018 (và khi có thay thế, sửa đổi, bổ sung);

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC đã được công khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 và khoản 6, Điều 13 của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Thời gian thực hiện: Thường xuyên;

- Công khai, thông báo trạng thái và kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị cho tổ chức và cá nhân qua các kênh: Trang thông tin điện tử của đơn vị, thư điện tử, SMS và các hình thức khác theo quy định. Thời gian thực hiện: Thường xuyên;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa cũng như những yêu cầu, điều kiện, quy trình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông. Thời gian thực hiện: Thường xuyên;

- Tổ chức kết nối mạng thông tin liên lạc với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. Thời gian thực hiện: Năm 2018;

- Báo cáo nội dung kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp (thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC định kỳ). Thời gian thực hiện: theo hướng dẫn báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị thực hiện công khai thống nhất, xây dựng phương án đồng bộ thông tin về dữ liệu danh mục TTHC, tiến độ và kết quả giải quyết TTHC lên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác làm cơ sở để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện trong việc gửi, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC, kết nối với hệ thống ứng dụng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phục vụ công tác quản lý của tỉnh và doanh nghiệp. Thời gian thực hiện: Năm 2017, 2018 (và khi có thay thế, sửa đổi, bổ sung);

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí thực hiện TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu chính thuộc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện: Thường xuyên;

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng dịch vụ bưu chính công ích của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã về nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

4. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

- Căn cứ tình hình thực tế, khả năng đáp ứng, chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân lực, xây dựng kế hoạch, phương án và các nội dung khác để tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC và trả kết quả giải quyết TTHC. Thời gian thực hiện: Thực hiện ngay khi văn bản có hiệu lực.

- Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo các quy định tại Điều 15 của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Thời gian thực hiện: Thường xuyên;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan niêm yết tại điểm giao dịch danh mục và nội dung các TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện: Kể từ tháng 12/2017;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo nghiêm việc thực hiện của cán bộ, nhân viên bưu chính trong doanh nghiệp theo quy định tại Điều 16 của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Thời gian thực hiện: Thường xuyên;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai kết nối ứng dụng của đơn vị với ứng dụng nghiệp vụ của cơ quan nhà nước tỉnh, đảm bảo gửi, nhận, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC, phục vụ công tác quản lý. Thời gian thực hiện: Kể từ tháng 12/2017;

- Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin hồ sơ trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng quy định pháp luật. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy chế phối hợp tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, đúng quy định hiện hành. Thời gian thực hiện: Quý 1/2018;

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện rà soát TTHC, lựa chọn các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện: Thường xuyên (kể từ tháng 12/2017);

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các TTHC đảm bảo đúng quy định. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của cơ quan, đơn vị theo báo cáo định kỳ công tác kiểm soát TTHC về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các đơn vị (nếu có) về Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các đơn vị, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết (nếu có)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (để thực hiện);
- UBND các huyện, thành, thị (để thực hiện);
- VPUB: CVP, các PVP, P. KSTTHC;
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 347/KH-UBND năm 2017 triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


263

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.28.227