Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 3265/KH-UBND 2022 chuyển đổi đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin Ninh Thuận

Số hiệu: 3265/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Long Biên
Ngày ban hành: 26/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3265/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 7 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-VIỄN THÔNG TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2022-2025

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; Công văn số 2434/BTTTT-CTS ngày 30/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Đài Truyền thanh không dây đang hoạt động trong băng tần 87-108MHz;

Trên cơ sở lộ trình chuyển đổi đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông giai đoạn 2022 - 2025 do các địa phương đề xuất để thay thế các đài truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần (87-108) MHz;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin.

- Hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

- Đầu tư, thiết lập mới hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông thay thế toàn bộ hệ thống đài truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần (87-108) MHz, không đúng với quy hoạch tần số vô tuyến điện.

II. NỘI DUNG

1. Hiện trạng đài truyền thanh cơ sở

- Trên địa bàn tỉnh có 55/65 xã, phường, thị trấn (chiếm khoảng 84%) có đài truyền thanh cơ sở (chưa có Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông); cụ thể:

+ 43 đài truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần (54-68) MHz: Các đài truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần này là đúng quy hoạch, sẽ tiếp tục được gia hạn hoặc được cấp mới giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện khi giấy phép hết hạn sử dụng.

- 12 đài truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần (87-108) MHz: Các đài truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần này là không đúng quy hoạch và giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện có thời hạn kể từ khi được cấp phép lần đầu và gia hạn tổng thời gian là 10 năm. Theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020: “không cấp mới giấy phép cho đài truyền thanh không dây trong băng tần (87-108) MHz”.

Như vậy, 12 đài truyền thanh không dây đang hoạt động trong băng tần (87-108) MHz sẽ không đủ điều kiện để cấp mới giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện khi hết hạn giấy phép 10 năm, cần thực hiện chuyển đổi sang đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông để địa phương tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến người dân.

2. Lộ trình chuyển đổi 12 đài truyền thanh không dây sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông - viễn thông

Danh sách và lộ trình chuyển đổi 12 đài truyền thanh không dây sang đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông: cụ thể tại Phụ lục I đính kèm.

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thành phố: Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Sơn, Bác Ái.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2025.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; huyện Ninh Sơn và Bác Ái:

- Hàng năm, căn cứ vào lộ trình tại Kế hoạch, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện, chủ trì thực hiện đầu tư theo đúng thời gian đã đăng ký.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12 hàng năm); UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện trong năm theo mẫu tại Phụ lục II đính kèm, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp đôn đốc, hướng dẫn UBND các địa phương thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo đúng quy định.

- Theo dõi, triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025, đề nghị các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Cục Thông tin Cơ sở;
- TT Tần số vô tuyến điện KV VII;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh NLB;
- Các Sở: TTTT, TC;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;
- Lưu: VT. NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên

 

PHỤ LỤC I

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG GIAI ĐOẠN 2022 – 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 3265/KH-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị

Huyện/thành phố

Tần số (MHz)

Ngày hết hạn 10 năm giấy phép tần số

Năm dự kiến chuyển đổi

1

UBND xã Nhơn Sơn

Ninh Sơn

107,9

26/4//2021

2022

2

UBND xã Lương Sơn

88,2

30/6/2020

2023

3

UBND thị trấn Tân Sơn

96,5

30/6/2020

2023

4

UBND xã Quảng Sơn

89

31/5/2020

2024

5

UBND xã Ma Nới

95

26/6/2022

2024

6

UBND xã Phước Chính

Bác Ái

107

3/8/2021

2022

7

UBND xã Phước Trung

88

3/8/2021

2022

8

UBND xã Phước Hòa

87,5

3/8/2021

2022

9

UBND xã Phước Tiến

106,5

3/8/2021

2023

10

UBND xã Phước Đại

102

3/8/2021

2023

11

UBND phường Đông Hải

Phan Rang - Tháp Chàm

87,5

30/6/2020

2025

12

UBND phường Văn Hải

106

30/6/2020

2025

 

PHỤ LỤC II

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/THÀNH PHỐ......

 

 

BÁO CÁO

Về việc chuyển đổi đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Năm.....

STT

Đơn vị

Số lượng Đài TTCS

Số lượng bộ thu/loa

Phương thức truyền dẫn
(Sim 3G/4G hoặc cáp quang)

Xuất xứ máy/Doanh nghiệp cung cấp thiết bị

Kinh phí
(Triệu đồng)

Số điện thoại cán bộ phụ trách Đài TTCS

1.

UBND xã/phường/thị trấn...

 

 

 

 

 

 

2.

UBND xã/phường/thị trấn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3265/KH-UBND ngày 26/07/2022 về chuyển đổi đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.402

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!