Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3201/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 3201/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Hữu Lập
Ngày ban hành: 11/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3201/KH-UBND

Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh, Công văn số 1850/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, các nội dung công việc mà các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 01/CT-TTg trong năm 2018.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai của các đơn vị. Xây dựng hệ thông tin đất đai với mục tiêu tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả kịp thời, sâu rộng đến các địa phương, các cơ quan, tổ chức đoàn thể và các chủ sử dụng đất.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch.

- Hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện sau khi Chính phủ có Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bến Tre, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất và khả thi của quy hoạch sử dụng đất; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố và các đối tượng sử dụng đất; rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất nhưng đã quá 3 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật. Nội dung này hoàn thành trước tháng 11/2018.

- Rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 10 tháng 7 năm 2014; làm rõ nguyên nhân và kế hoạch, biện pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa đất vào sử dụng hiệu có quả, đồng thời đề xuất phương án xử lý, giải quyết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Nội dung này thực hiện trong quý IV năm 2018.

- Phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất mà theo quy định của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2018.

- Phối hợp Thanh tra tỉnh có giải pháp kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật; các trường hợp buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời.

- Tập trung việc thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh thông qua đó xác định được các tồn tại và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý, khắc phục trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và liên quan tập trung hoàn thành việc rà soát cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất lâm nghiệp.

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; Kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương, nhất là cấp huyện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân.

- Kịp thời hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng thế giới theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

2. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài.

- Tập trung giải quyết các khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để người dân tham gia giám sát thi hành Luật Đất đai. Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng về đất đai tại địa phương.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, giá đất và đề xuất bãi bỏ các quy định không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và rút ngắn thời gian thực hiện việc thẩm định giá đất cụ thể góp phần đẩy nhanh tiến độ và thời gian thực hiện các công trình, dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh; thực hiện đúng quy định và rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để quản lý tốt tài sản công và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

- Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ, hồ sơ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.

5. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật đất đai hiện hành, nhất là trong việc thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

- Rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

6. Cục Thuế tỉnh

- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính các tổ chức kinh tế đang quản lý và sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó phát hiện các tổ chức kinh tế chưa thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất hoặc điều chỉnh lại hợp đồng thuê đất khi hết thời gian ổn định giá thuê đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất. Kiên quyết tham mưu và xử lý người sử dụng đất khi có hành vi không thực hiện việc đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính góp phần đẩy nhanh tiến độ và thời gian thực hiện các công trình, dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất nhưng chậm triển khai hoặc triển khai không hiệu quả, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và xử lý theo quy định của Luật Đầu tư.

- Cân đối, lập kế hoạch bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai; bảo đảm kinh phí để thực hiện các nội dung công việc như lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng sở dữ liệu địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Rà soát đề xuất sửa đổi các văn bản quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và đặc thù chức năng, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh; trường hợp có dấu hiệu vi phạm như: sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn đất trái phép hoặc quản lý không chặt chẽ để bị lấn, bị chiếm đất thì kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định để quản lý chặt chẽ hiệu quả quỹ đất quốc phòng, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2018.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và cấp huyện bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất và nâng cao tính khả thi; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019; rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất. Nội dung công việc này được thực hiện xong trước 30 tháng 9 năm 2018.

- Phối hợp với Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu để tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

- Tiến hành rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp khắc phục để thực hiện các dự án, công trình đầu tư. Nội dung công việc này được thực hiện xong trong tháng 9 năm 2018.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai qua đó kiên quyết xử lý việc buông lỏng quản lý cấp xã để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép đối với quỹ đất nông nghiệp công ích hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời. Nội dung công việc này được thực hiện trong năm 2018.

- Xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng đất nhưng buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

- Rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận nhất là dự án VLAP, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

- Tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tính trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo đề xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Các đơn vị Mục II (để thực hiện);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- NC: TH, TCĐT, KT; TT TTĐT;
- Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3201/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0