Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 311/KH-UBND năm 2020 về tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 311/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 09/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2020/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến, hướng dẫn triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo tuyên truyền kịp thời, sâu rộng nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, tạo môi trường công khai, minh bạch cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc truyền tải chính xác, kịp thời về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân về chia sẻ và sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước phục vụ chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0.

- Thực hiện việc tuyên truyền đồng thời trên các kênh thông tin đại chúng đảm bảo liên tục và xác định rõ chuyên đề và đối tượng tuyên truyền cụ thể.

- Nội dung tuyên truyền đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ tiếp thu, dễ nhớ và bám sát Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền cần bám sát nội dung Kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với chức năng của đơn vị.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

- Tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng, kết nối chia sẻ dữ liệu số. Thúc đẩy các hoạt động số hóa dữ liệu của các cơ quan nhà nước để từng bước xây dựng và củng cố tài nguyên dữ liệu quốc gia.

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Cơ sở dữ liệu quốc gia là dữ liệu có pháp lý cao nhất, dữ liệu chủ yếu phục vụ công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu khi xây dựng phải thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Tuyên truyền về trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi xây dựng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan nhà nước khác để khai thác, sử dụng.

- Tuyên truyền thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu, không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với các thông tin đã được cung cấp qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; không thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nếu dữ liệu này đã được cung cấp, chia sẻ thông qua kết nối.

- Tuyên truyền về mục đích, vai trò của dữ liệu mở trong việc thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử. Công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước, cung câp tài nguyên, dữ liệu mở phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng, phát triển các sản phẩm giải pháp sáng tạo.

- Tuyên truyền về quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi khai thác dữ liệu mở, thúc đẩy sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong khai thác, sử dụng dữ liệu mở, phản hồi, đóng góp ý kiến về dữ liệu mở cho các cơ quan nhà nước.

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Truyền thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, hệ thống thông tin cơ sở; Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Khuyến khích các cơ quan báo chí của tỉnh mở rộng việc triển khai tuyên truyền trên các trang mạng xã hội.

- Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo về công tác thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lồng ghép với các nhiệm vụ tuyên truyền khác đang triển khai.

- Các hình thức khác phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. KINH PHÍ

Kinh phí tuyên truyền được cân đối từ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền cụ thể gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương; theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng hiệu quả.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh truyền tải chính xác, kịp thời về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân về chia sẻ và sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước phục vụ chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0; lợi ích của người dân, doanh nghiệp trong khai thác, sử dụng dữ liệu mở để đơn giản hóa việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Chỉ đạo Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh xây dựng nội dung, đăng tải các tin bài tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo kịp thời.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn

Xây dựng chuyên mục, tin bài tuyên truyền theo nội dung định hướng của Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố

- Chủ động triển khai lồng ghép tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân, doanh nghiệp gắn với hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đăng tải các tin bài tuyên truyền, phổ biến Nghị định 47/2020/NĐ-CP trên Trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và hệ thống truyền thanh cơ sở của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Gửi bản điện tử:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, PCT UBND tinh (Ô. Hưng);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP;
- Lưu: VT, Nhung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 311/KH-UBND năm 2020 về tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


107

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210