Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2506/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 2506/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2506/KH-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (gọi tắt là Nghị định số 45/2020/NĐ-CP); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Tạo chuyển biến mạnh mẽ việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước đối với phương thức sử dụng công nghệ thông tin và chữ ký số cá nhân chuyên dùng trong giải quyết, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý của văn bản điện tử để người dân, doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn phương thức giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến bằng văn bản điện tử cùng với phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan Nhà nước bằng văn bản giấy nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Yêu cầu:

- Trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời hạn hoàn thành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP .

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề mang tính mới được quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP nhằm đảm bảo công tác tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử để thực hiện các giao dịch trong đời sống dân sự và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Các tổ chức hội, đoàn thể chính trị các cấp tích cực, chủ động phát huy vai trò để cùng chung tay thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh thông qua việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

II. NHIỆM VỤ, THỜI GIAN THỰC HIỆN.

1. Về cung cấp danh mục thủ tục hành chính trên môi trường điện tử:

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Rà soát, lập và trình danh mục cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của ngành; trong quá trình lập danh mục cần rà soát để việc thực hiện đạt hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực để thực hiện trên môi trường điện tử đối với 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) đáp ứng tiêu chí được quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP , trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2020; sau đợt rà soát, trước ngày 20 hàng tháng phải báo cáo kết quả rà soát bổ sung theo quy định.

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Xây dựng và thực hiện giải pháp bảo đảm phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của địa phương phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 và Điều 23 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP .

- Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo đúng các quy định tại Chương III Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ; trong đó, tham mưu đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do địa phương cung cấp theo Điều 24 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP .

2. Về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (có Kế hoạch triển khai thực hiện riêng):

a) Để đảm bảo lộ trình thực hiện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Chủ động tiến hành rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng tất cả các kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và đang được cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy đang còn hiệu lực từ nay đến 31 tháng 12 năm 2025 để đảm bảo cho việc hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện thành phố (đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ngoài việc tổng hợp của cấp huyện, thực hiện tổng hợp của cấp xã thuộc địa bàn quản lý) gửi danh sách và thống kê số lượng các kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được lưu trữ bằng văn bản giấy tại đơn vị, địa phương và cần được số hóa (theo mẫu tại Phụ lục 1) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chung trong việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thống nhất kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15 tháng 10 năm 2020.

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành đã thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua (Sở Công Thương, Sở Y tế…) và Viễn thông Kon Tum để thử nghiệm việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 9 năm 2020).

- Thực hiện tổng hợp số lượng và danh sách các kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần được số hóa của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đang còn hiệu lực từ nay đến 31 tháng 12 năm 2025 (có làm rõ lộ trình từng năm) theo quy định tại Điều 25 và khoản 3 Điều 27 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Trong đó:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo mẫu hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về kết quả thủ tục hành chính điện tử (thể thức, kỹ thuật trình bày ở định dạng điện tử) theo thẩm quyền đối với văn bản chuyên ngành được nêu tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện thống nhất.

+ Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon Tum xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 14 và Điều 16 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP .

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự toán về kinh phí và đảm bảo mức chi theo quy định hiện hành đối với công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30 tháng 10 năm 2020.

3. Đối với việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử:

a) Các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Quán triệt các nội dung được quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP đến từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP , làm rõ trách nhiệm của công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn.

b) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp: Sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ- CP; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

4. Đối với việc hoàn thiện tính năng, chức năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh:

a) Viễn thông Kon Tum:

- Hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tuân thủ Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (QCVN 120:2019/BTTTT); Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh (thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 9 năm 2020).

- Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để tích hợp công cụ kiểm tra hỗ trợ tính hợp lệ của chữ ký số trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Thực hiện các giải pháp xác minh thông tin để bảo đảm mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ; đảm bảo năng lực hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động ổn định, liên tục, thông suốt; kịp thời khắc phục sự cố của hệ thống nếu có xảy ra trong khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

b) Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh để định kỳ kiểm tra, rà soát, tăng cường các biện pháp bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

5. Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, Kho bạc Nhà nước tỉnh để triển khai các nội dung quy định về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định Điều 13 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Trường hợp có khó khăn vướng mắc và các vấn đề phát sinh khi triển khai việc thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, thông tin Văn phòng Chính phủ để phối hợp tháo gỡ trong quá trình triển khai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

6. Triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, cấp bản sao điện tử từ sổ gốc: Giao Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ để các cơ quan có có liên quan biết, triển khai trong quá trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Trong đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương để tổ chức tập huấn đối với cán bộ tư pháp, chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai theo quy trình nghiệp vụ đã được thống nhất theo nội dung và quy trình nghiệp vụ tại Mục 1 Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; các hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương.

7. Đối với công tác truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện các giải pháp thông tin, tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đồng thời truyền thông để thu hút các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đạt hiệu quả. Thời gian, nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục 2.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

- Trên cơ sở tổng hợp các nội dung nhiệm vụ để triển khai và thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên để gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách Nhà nước.

- Đối với các nhiệm vụ được giao chủ trì làm phát sinh thêm kinh phí, vượt kinh phí đã được giao năm 2020, các đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ tiến hành lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính thẩm định) xem xét, tham mưu phê duyệt để kịp thời triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả. Định kỳ 6 tháng trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) theo quy định.

2. Đề nghị các Hội, đoàn thể cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Kế hoạch này.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

- Phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; tổng hợp các vấn đề phát trong quá trình triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để kịp thời phối hợp Văn phòng Chính phủ để phối hợp tháo gỡ trong quá trình triển khai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Bưu điện tỉnh Kon Tum; Viễn thông Kon Tum;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, TTHCC, VDT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VÀ DANH SÁCH KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN ĐƯỢC SỐ HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ………………………………..

Tổng số:……….kết quả TTHC cần được số hóa.

Bắt buộc điền đầy đủ thông tin vào bảng sau:

STT

Tên kết quả thủ tục hành chính

Tên chủ hồ sơ đã nhận kết quả TTHC

Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

Cơ quan có thẩm quyền ký ngày, tháng, năm (Ghi ngày, tháng, năm ký trên kết quả TTHC)

Còn hiệu lực đến ngày, tháng, năm (Ghi thời gian đang còn hiệu lực từ nay đến 31/12/2025 hoặc ghi “không quy định ngày hết hiệu lực”)

Kết quả TTHC có bản giấy lưu và đang được lưu trữ tại (Ghi nơi lưu trữ)

Kết quả TTHC là văn bản điện tử có ký số (Ghi “Có” hoặc “Không”)

Kết quả TTHC là bản giấy có khổ giấy và có số lượng trang (Ví dụ cách ghi: A4-02 trang)

I

Lĩnh vực……

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Lĩnh vực……

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

NHIỆM VỤ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm công việc

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng nội dung bài viết, tin tuyên truyền phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các quy định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Đài PT&TH, Báo Kon Tum; Cổng TTĐT tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Tin, bài viết tuyên truyền.

Thường xuyên

2

Biên soạn nội dung hướng dẫn việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và hướng dẫn thực hiện quy trình giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền cho cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Đài PT&TH, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh

Nội dung hướng dẫn tuyên tuyền dưới dạng tờ gấp, tờ rơi, đảm bảo thuận tiện cho việc cấp phát, tuyên truyền.

Trong tháng 10/2020

3

Biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung cơ bản liên quan danh mục thủ tục hành chính của tỉnh thực hiện phương thức giao dịch trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh để gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền cho cho tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Các tổ chức hội, đoàn thể các cấp.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp

Nội dung hướng dẫn tuyên tuyền dưới dạng tờ gấp, tờ rơi, đảm bảo thuận tiện cho việc cấp phát, tuyên truyền.

Trong tháng 11/2020

4

Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp đăng ký và sử dụng chữ ký số công cộng trong giao dịch thủ tục hành chính

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Các doanh nghiệp và các đơn vị, địa phương

Công văn đề nghị kèm tờ gấp hướng dẫn đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trong tháng 11/2020

5

Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng phương thức giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến bằng văn bản điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan Nhà nước bằng văn bản giấy.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Các tổ chức hội, đoàn thể các cấp.

- Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Nội dung hướng dẫn tuyên tuyền dưới dạng tờ gấp, tờ rơi, đảm bảo thuận tiện cho việc cấp phát, tuyên truyền.

- Đăng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Trang thông tin điện tử các đơn vị

Trong tháng 12/2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2506/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


44

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34