Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 248/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 13/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/QĐ-TTG NGÀY 20/01/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, Công văn số 650/BTTTT-TTCS ngày 28/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Yêu cầu

- Bám sát quy định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo nội dung của Kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh Bắc Kạn.

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

- Rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch thiết lập mới hoặc nâng cấp đầu tư đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo tránh lãng phí trong đầu tư. Từng bước chuyển đổi đài truyền thanh hữu tuyến (có dây) và truyền thanh vô tuyến (FM, không dây) đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang truyền thanh ứng dụng CNTT - VT. Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - VT phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

2. Xây dựng Bảng tin điện tử công cộng

- Rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư các bảng điện tử công cộng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đặt tại các địa điểm thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

- Kết quả, sản phẩm: Hệ thống bảng tin điện tử công cộng.

3. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở và cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin

- Rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

- Kết quả, sản phẩm: Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở về kỹ năng biên soạn, biên tập tin, bài; sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật.

4. Tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở

- Thực hiện truyền thông về việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông khác.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân hưởng ứng việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc góp ý, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật và trao đổi thông tin tương tác hai chiều giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước.

- Biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm sáng tạo ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

- Kết quả, sản phẩm: Hội thảo, hội nghị, tin, bài...

5. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 135/QĐ-TTg

- Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh.

- Xây dựng hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thanh cơ sở.

- Biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về ứng dụng CNTT dưới hình thức xuất bản, in, xuất bản điện tử.

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch từ ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp chung trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung của kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá hệ thống đài truyền thanh cấp xã và hệ thống bảng tin công cộng hiện có trên địa bàn. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, lộ trình thiết lập mới đài truyền thanh đối với các xã, phường, thị trấn chưa có đài và từng bước chuyển đổi đài truyền thanh hữu tuyến/FM đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; thiết lập bảng tin điện tử công cộng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin...

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, kiểm tra, đánh giá.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu phân bổ nguồn vốn để thực hiện kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị; căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch

4. UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch. Bố trí kinh phí đầu tư, bảo dưỡng, quản lý, duy trì hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở trên Cổng TTĐT huyện, thành phố và đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

- Hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

5. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và các kế hoạch, nhiệm vụ triển khai Đề án trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hưng);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP;
- Lưu: VT, Nhung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


114

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210