Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2020 về triển khai cập nhật, kết nối cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của tỉnh trên nền tảng LGSP; tích hợp, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quốc gia NGSP do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 243/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CẬP NHẬT, KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHẦN MỀM DÙNG CHUNG CỦA TỈNH TRÊN NỀN TẢNG LGSP; TÍCH HỢP, CHIA SẺ VỚI CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA NGSP

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cập nhật, kết nối cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của tỉnh trên nền tảng LGSP; tích hợp, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quốc gia NGSP với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng bổ sung các dịch vụ dùng chung của tỉnh, tích hợp đồng bộ dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh và quốc gia; các dịch vụ tiện ích, tích hợp và cung cấp dịch vụ cho các hệ thống trong tỉnh.

- Xây dựng bổ sung các trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu trong nền tảng LGSP của tỉnh như: Trục gửi nhận văn bản của tỉnh tích hợp với trục gửi nhận văn bản quốc gia, trục tích hợp dịch vụ công của tỉnh tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia NGSP, trục tích hợp báo cáo của tỉnh tích hợp với hệ thống báo cáo quốc gia, đảm bảo cho việc gửi nhận và liên thông dữ liệu trong tỉnh với các hệ thống của quốc gia.

- Công khai giới thiệu các dịch vụ hệ thống LGSP cung cấp, hướng dẫn tích hợp các dịch vụ; thống kê, khai thác các dữ liệu tích hợp trên nền tảng LGSP của tỉnh.

- Giám sát, theo dõi vận hành các hệ thống trong tỉnh, quản lý việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh cho các hệ thống thông tin khác đủ điều kiện tích hợp và khai thác.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng nền tảng dùng chung của tỉnh và hệ thống các phần mềm vận hành LGSP đảm bảo tích hợp được với các hệ thống của quốc gia; liên thông dữ liệu của hệ thống, phần mềm trong tỉnh với hệ thống của quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ thông qua LGSP của tỉnh.

- Phần mềm hệ thống cần được thiết kế theo kiến trúc hướng dịch vụ, sử dụng các công nghệ mới đảm bảo khả năng tích hợp nhanh chóng các hệ thống thông tin tại đơn vị và chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống có liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ

- Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, tích hợp với trục gửi nhận văn bản quốc gia để gửi nhận với các đơn vị bên ngoài tỉnh.

- Thực hiện việc gửi, nhận liên thông hồ sơ hành chính giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và tích hợp với hệ thống NGSP của quốc gia. Các dịch vụ kết nối với NGSP bao gồm: Đăng ký và quản lý hộ tịch, CSDL về bảo hiểm, CSDLQG về văn bản quy phạm pháp luật, danh mục điện tử dùng chung phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, hệ thống quản lý doanh nghiệp FDI, liên thông Tài nguyên môi trường-Thuế.

- Thực hiện việc tích hợp và gửi, nhận báo cáo giữa các đơn vị trong tỉnh, tích hợp với hệ thống báo cáo trực tuyến của Chính phủ.

- Thực hiện quản lý các nhà mạng cung cấp dịch vụ, các đầu số dịch vụ, phần mềm tích hợp dịch vụ, đơn vị sử dụng dịch vụ, cấu hình dịch vụ, nhật ký sử dụng dịch vụ, thống kê sử dụng dịch vụ tin nhắn SMS, cung cấp API nhắn tin SMS.

- Xây dựng, triển khai vận hành Cổng thông tin LGSP:

+ Cung cấp các thông tin, văn bản quy định, tin tức về hệ thống LGSP của tỉnh.

+ Thống kê dữ liệu được quản lý, tích hợp trên hệ thống LGSP của tỉnh: dữ liệu về văn bản gửi nhận, hồ sơ hành chính công, báo cáo...

+ Hướng dẫn tích hợp các dịch vụ mà hệ thống LGSP cung cấp, chia sẻ tài liệu hướng dẫn tích hợp.

+ Triển khai một số tiện ích đã tích hợp với các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành lên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan nhà nước như: Hệ thống điều tin của Bưu điện Việt Nam (VNPots); hệ thống cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; hệ thống đăng ký và quản lý doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt Kypay của Bộ Công Thương hoặc hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt do Văn phòng Chính phủ phát triển...

2. Tiến độ thực hiện

- Tổ chức lập đề cương và dự toán hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các dịch vụ và hệ thống phần mềm vận hành LGSP. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

- Thực hiện triển khai xây dựng các dịch vụ và hệ thống phần mềm vận hành LGSP hoàn thành trong quý III/2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai cập nhật, kết nối cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của tỉnh trên nền tảng LGSP; tích hợp, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quốc gia NGSP sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp đã cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức lập đề cương và dự toán triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các dịch vụ và hệ thống phần mềm vận hành LGSP theo quy định, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ.

- Triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

- Thực hiện quản lý vận hành các hệ thống thông tin đảm bảo an toàn, chính xác và kịp thời.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai vận hành

Trên đây là Kế hoạch triển khai cập nhật, kết nối cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của tỉnh trên nền tảng LGSP; tích hợp, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quốc gia NGSP của UBND tỉnh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:
- CT, PCT UBND tỉnh (Ô. Hưng);
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- CVP;
- Lưu: VT, Nhung

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2020 về triển khai cập nhật, kết nối cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của tỉnh trên nền tảng LGSP; tích hợp, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quốc gia NGSP do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


99

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210