Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 199/KH-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Lào Cai 2016

Số hiệu: 199/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Thanh
Ngày ban hành: 13/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/KH-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÀO CAI VÀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2016

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG:

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về Phát triển Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai”- Khối các cơ quan hành chính nhà nước năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về phát triển CNTT, chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016;

Căn cứ văn bản số 2779/VPCP-KGVX ngày 23/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (cổng TTĐT tỉnh Lào Cai) và đầu tư cơ sở vật chất cho các xã, phường năm 2016, như sau:

II. MỤC TIÊU:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh gồm cổng chính và các cổng thành viên của các sở ngành, huyện, thành phố, UBND cấp xã với đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin. Một số Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai đến cấp phường, xã, thị trấn, đơn vị trực thuộc (cổng thành phần cấp III). Trong năm 2016, lựa chọn một số các phường, xã, thị trấn xây dựng cổng thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4.

2. Hết năm 2016, bảo đảm 100% cổng thông tin điện tử của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các phường, xã, thị trấn có cổng thông tin điện tử cung cấp 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 1,2 cho người dân và doanh nghiệp.

3. Hết năm 2016, triển khai cung cấp một số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc Danh mục 44 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 thực hiện trong năm 2016 được ban hành tại văn bản số 2779/VPCP-KGVX ngày 23/4/2016 của Văn phòng Chính phủ; triển khai một số dịch vụ hành chính công mức độ 4 trên hệ thống cổng thông tin điện tử. Ưu tiên các thủ tục: cấp giấy đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép đầu tư; cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; cấp giấy đăng ký ô tô, xe máy; Cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược.

III. NỘI DUNG:

1. Danh mục các dịch vụ công trực tuyến phải cung cấp trong năm 2016.

1.1. Số liệu chung

- Tổng số sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh: 20

- Tổng số huyện, thành phố trực thuộc tỉnh: 9.

- Tổng số xã, phường, thị trấn: 164.

- Tổng số thủ tục hành chính: 1.113 (tính đến ngày 30/12/2015).

Trong đó:

+ Số TTHC tại các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh: 832.

+ Số TTHC cấp huyện, thành phố: 180.

+ Số TTHC cấp xã, phường: 101.

- Tổng số TTHC cung cấp ở mức độ 3, 4 trong năm 2016: 105 dịch vụ, tại 27 cơ quan, đơn vị.

1.2. Thực hiện cung cấp đầy đủ 1.113 thủ tục hành chính mức độ 1 và mức độ 2 theo Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cấp xã, phường.

1.3. Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2016.

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYN QUYẾT ĐNH

GHI CHÚ

A

CẤP TỈNH

 

 

 

I

Nhóm Đất đai, Xây dựng

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đất đai

 

 

1.1

Thủ tục đăng ký quyn sử dụng đất lần đầu

 

Văn phòng đăng ký đất đai

 

1.2

Đăng ký và cấp Giy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

Sở Tài Nguyên và Môi Trường

 

2

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 

 

 

2.1

Chuyn mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức

 

UBND tnh

 

2.2

Chuyn đi mục đích sử dụng đất không phải xin phép

 

Văn phòng đăng ký đất đai

 

3

Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất

 

 

 

3.1

Đăng ký biến động quyn sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho góp vốn bằng quyn sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn lin với đất

 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai

 

3.2

Đăng ký thế chp quyn sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

4

Cấp giấy phép xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

 

4.1

Cấp lại giấy phép xây dựng

 

 

 

4.2

Cấp giấy phép di dời công trình

 

 

 

4.3

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình

 

 

 

4.4

Gia hạn giy phép xây dựng công trình

 

 

 

4.5

Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại I

 

 

 

4.6

Cấp giy phép xây dựng trạm BTS loi II

 

 

 

5

Cấp phép quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng

BQL Khu kinh tế

 

5.1

Thủ tục Điu chỉnh quy hoạch xây dựng cục bộ

 

 

 

5.3

Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

 

 

 

5.4

Thủ tục Giới thiệu địa đim đất theo quy hoạch

 

 

 

5.5

Cấp lại chứng chỉ quy hoạch xây dựng

 

 

 

II

Doanh nghiệp

 

 

 

1

Đăng ký giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh xăng dầu

Thương mại

S Công thương

 

1.1

Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

 

 

1.2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

 

 

1.3

Cấp lại giấy chng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

 

 

2

Đăng ký giy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu

Công nghiệp

Sở Công thương

 

2.1

Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô 3 triệu lít)

 

 

 

2.2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm)

 

 

 

2.3

Cấp lại giy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô 3 triệu lít)

 

 

 

3

Cấp phép kinh doanh bán buôn thuốc lá

Thương mại

S Công thương

 

3.1

Cấp giy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

 

 

3.2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

 

 

3.3

Cấp lại giy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

 

 

3.4

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

 

 

3.5

Cấp sửa đi, bổ sung giy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

 

 

3.6

Cấp lại giy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

 

 

3.7

Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

 

 

 

3.8

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

 

 

 

3.9

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

 

 

Mức độ 4

4

Cấp chứng nhận hành nghề kinh doanh lĩnh vực thú y

Chăn nuôi, Thú y

SNông nghiệp PTNT

 

4.1

Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y

 

 

 

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế rau quả, an toàn

Trồng trọt

SNông nghiệp PTNT

 

5.1

Công nhn cây đu dòng cây công nghiệp/cây ăn quả lâu năm

 

 

 

5.2

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp/cây ăn quả lâu năm

 

 

 

5.3

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

 

 

 

6

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc

Dược

SY tế

 

6.1

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 

 

 

6.2

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 

 

 

6.3

Cấp gia hạn Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 

 

 

6.4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do bị mất)

 

 

 

6.5

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 

 

 

7

Cấp, đi giấy phép kinh doanh vn tải

Vận tải

S Giao thông Vn tải

 

7.1

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải

 

 

 

7.2

Cấp lại Giy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh.

 

 

 

7.3

Cấp lại Giy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép

 

 

 

7.4

Cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hư hỏng

 

 

 

8

Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Đầu tư

UBND tỉnh

 

8.1

Thủ tục xin chủ trương đầu tư

 

 

 

8.2

Thủ tục xin cấp điu chỉnh Giy chứng nhận đầu tư

 

 

 

8.3

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

 

 

 

8.4

Thủ tục hoàn trả tin ký quỹ dự án đầu tư

 

 

 

III

Người dân

 

 

 

1

Cp phiếu lý lịch tư pháp

Hành chính Tư pháp

S Tư pháp

 

1.1

Cấp phiếu lý lịch tư pháp

 

 

 

1.2

Cấp phiếu lý lịch tư pháp trường hợp ủy quyền

 

 

 

2

H tch

 

 

 

2.1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

Mức 4

3

Cấp đổi giấy phép lái xe

Quản lý người lái

Sở Giao thông Vn tải

 

3.1

Cấp lại giấy phép xe tập lái

 

 

 

2.2

Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp

 

 

 

4

Đăng ký hành nghề luật sư

B tr Tư pháp

S Tư pháp

 

4.1

Thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

 

 

 

4.2

Thay đi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

 

 

 

5

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Dược

SY tế

 

5.1

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Dược (đối với công dân Việt Nam)

 

 

 

5.2

Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề Dược

 

 

 

5.3

Cấp lại Chứng chỉ hành nghDược (do bị mất)

 

 

 

5.5

Cấp giấy phép LĐ cho LĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

BQL Khu kinh tế

 

5.6

Cấp lại giấy phép LĐ cho LĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

BQL Khu kinh tế

 

6

Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân

Khám chữa bnh

SY tế

 

6.1

Cấp chng chỉ hành nghkhám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

 

 

 

6.2

Cấp giy phép hoạt động đi với phòng chẩn trị y học cổ truyền

 

 

 

6.3

Cấp giy phép hoạt động đi với phòng xét nghiệm

 

 

 

6.4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

 

 

 

6.5

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

 

 

 

7

Cấp chng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Quản lý hoạt đng XD

SXây dựng

 

7.1

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

 

 

 

7.2

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1

 

 

 

8

Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc

Quản lý hoạt động XD

S Xây dng

 

8.1

Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng

 

 

 

8.2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng

 

 

 

9

Cấp chng chỉ nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

 

 

9.1

Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thc vt

 

 

 

10

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dng công trình

Quản lý hoạt động XD

SXây dựng

 

10.1

Cấp chng chỉ hành, nghề giám sát thi công xây dựng công trình

 

 

 

IV

Giấy phép

 

 

 

1

Cấp giấy phép biu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Văn hóa

SVăn hóa Thể thao - DL

 

1.1

Cấp giấy phép tổ chức mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

 

 

 

1.2

Cấp giấy phép cho tổ chức biu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 

 

 

1.3

Giy phép công din chương trình ca múa nhạc đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp; đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập; đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Hội nghề nghiệp; cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; đơn vị nghệ thuật và đơn vị tổ chức ngoài công lập và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thuộc địa phương.

 

 

 

2

Cp phép bưu chính

Bưu chính Viễn thông

SThông tin Truyền thông

 

2.1

Cấp giấy phép bưu chính (dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh)

 

 

 

3

Cấp phép lao động cho người nước ngoài

Lao động tiền lương-BHXH

SLao động TB - XH

 

3.1

Cấp lại giy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

 

 

4

Cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước

Tài nguyên nước

S Tài nguyên Môi trường

 

4.1

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất, xả nước thải

 

Phòng QL tài nguyên nước - KKTV

 

4.2

Thủ tục gia hạn, điu chỉnh, cấp lại giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất, xả nước thải

 

Phòng QL tài nguyên nước - KKTV

 

4.3

Thủ tục cấp lại gia hạn, điu chỉnh, giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất, xả nước thải.

 

Phòng QL tài nguyên nước - KKTV

 

5

Cấp phép khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản

S Tài nguyên Môi trường

 

5.1

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

 

Phòng QLTN Khoáng sản

 

5.2

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

 

Phòng QLTN Khoáng sản

 

5.3

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

 

Phòng QLTN Khoáng sản

 

5.4

Thủ tục cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

 

TT Công nghệ thông tin

Mức 4

6

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Văn hóa

S Văn hóa, TT&DL

 

6.1

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo và màn hình chuyên quảng cáo

 

 

 

6.2

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn quảng cáo

 

 

 

6.3

Cấp giy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực Y tế, bao gồm: dịch khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế, mỹ thuật; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở y tế cấp Giấy tiếp nhận)

 

 

 

6.4

Gia hạn Giy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô, phương tiện giao thông.

 

 

 

B

CẤP HUYỆN

 

 

 

1

Cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất

Tài nguyên - Môi trường

 

 

1.1

Đăng ký và cấp Giy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

 

 

1.2

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

 

 

2

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

 

 

 

2.1

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho góp vốn bằng quyn sử dụng đất, quyn sử dụng đất, quyền sở tài sản gắn liền với đất.

 

 

 

3

Cấp giy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Xây dựng Đô thị

 

 

3.1

Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ đô thị

 

 

 

3.2

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

 

 

 

3.3

Gia hạn Giấy phép xây dựng

 

 

 

3.4

Cấp phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở

 

 

 

3.5

Cấp giấy phép xây dựng tạm

 

 

 

4

Khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND huyện, thành phố

 

 

4.1

Đăng ký lại việc sinh có yếu tnước ngoài

 

 

 

5

Giám hộ có yếu t nước ngoài

 

 

 

5.1

Đăng ký chm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

 

 

6

Hộ tịch

 

 

 

6.1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

Mức 4

6.2

Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

 

 

6.3

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

 

 

7

Giám hộ

 

 

 

7.1

Ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ đã được giải quyết tại cơ quan có thm quyền của nước ngoài

 

 

 

8

Cấp giấy phép kinh doanh

 

 

 

8.1

Cấp phép kinh doanh hộ cá thể ngành, nghề có điều kiện

 

 

 

8.2

Cấp lại giy chứng nhận đăng ký h kinh doanh.

 

 

 

C

CẤP XÃ

 

UBND

 

1

Kết hôn

Tư pháp

UBND xã

 

1.1

Thủ tục cấp giy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 

 

2

Thủ tục khác

Tư pháp

UBND xã

 

2.1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

Mức 4

2. Lựa chọn trin khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại các đơn vị cấp xã cho gồm 5 đơn vị: UBND Phường Pom Hán, UBND phường Duyên Hải, UBND phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai); UBND thị trấn Quang Kim (huyện Bát Xát); UBND thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương).

Hỗ trợ trang bị mỗi xã, phường được lựa chọn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 01 máy tính, 01 máy quét văn bản để đảm bảo hoạt động thông suốt các dịch vụ công đã được triển khai.

3. Các bước/lộ trình triển khai:

- Từ 1/8/2016 đến ngày 30/9/2016: Thực hiện và hoàn thành việc khảo sát, xây dựng quy trình xử lý công việc đối với từng thủ tục hành chính theo chuẩn ISO 9001:2008 để chuẩn hóa thành quy trình ISO điện tử đối với các dịch vụ công được lựa chọn triển khai.

- Từ ngày 30/9/2016 đến tháng 12/2016: Triển khai xây dựng quy trình thực hiện trên phần mềm và tiến hành đào tạo (đối với các cơ quan triển khai lần đầu - không tham gia triển khai thí điểm bộ phần mềm chính quyền điện tử do VNPT cung cấp).

III. KINH PHÍ

Tổng kinh phí cho việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mc trên năm 2016 là: 1.177.000.000 VNĐ. (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bảy bảy triệu).

Trong đó:

- Kinh phí thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 1, 2: 65.000.000 VNĐ

- Kinh phí thực hiện khảo sát và xây dựng quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan: 600.000.000 VNĐ

- Kinh phí đào tạo tập huấn: 192.000.000 VNĐ

- Kinh đi học hỏi kinh nghiệm: 90.000.000 VNĐ

- Kinh phí trang bị máy tính, máy quét cho 05 đơn vị cấp xã: 160.000.000 VNĐ

- Kinh phí tuyên truyền: 70.000.000 VNĐ

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

( phụ biu kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp hành chính:

- Xây dựng Quy định quản lý, khai thác, sử dụng dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 trên hệ thống cổng thông tin điện tử (nếu thấy cần thiết).

- Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh trong việc sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin với đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao vai trò chủ động của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên hệ thống cổng thông tin điện tử theo lộ trình kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

- Gắn mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 với việc đánh giá công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Duy trì việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tiêu chí khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan, đơn vị quản lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các sở, ngành, huyện, thành phố.

2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ:

- Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4 được triển khai cung cấp trên phần mềm một cửa liên thông điện tử do Tập đoàn VNPT cung cấp.

- Tăng cường công tác an ninh, bảo mật đối với các hệ thống thông tin phục vụ dịch vụ công trực tuyến.

3. Giải pháp nhân lực:

- Đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách tại bộ phận 01 cửa của các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Đào tạo kỹ năng sử dụng chuyên sâu cho cán bộ xử lý hồ sơ trực tuyến.

4. Giải pháp tổ chức, triển khai:

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhằm đảm bảo việc triển khai được đồng bộ các phần mềm dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4 tại cơ quan, đơn vị theo Danh mục 44 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đã được duyệt và các dịch vụ công mức 4 ưu tiên triển khai.

- Tăng cường sự chỉ đạo, sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch Phát triển CNTT, Chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện lộ trình dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị. Kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Tăng cường liên kết, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm các tnh, thành; lựa chọn và triển khai nhân rộng các giải pháp, các mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả cao.

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo công tác tham mưu, hỗ trợ triển khai đạt hiệu quả.

5. Giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng:

- Tuyên truyền, phổ biến cách sử dụng dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 mà tỉnh, đang cung cấp trên cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn; qua các panô, áp phích đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn;

- Tuyên truyền thông qua Giấy hẹn trả Kết quả hồ sơ hành chính;

- Gắn nội dung phát triển dịch vụ công trực tuyến với các hoạt động về đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc thi tác nghiệp, ngày hội công nghệ thông tin, thi đua khen thưởng,...

6. Giải pháp tài chính:

Ngân sách tỉnh (đã được ghi kinh phí tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/2/2016 của UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai - Khối các cơ quan hành chính nhà nước năm 2016) đảm bảo cho công tác: Khảo sát; xây dựng quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan đối với các thủ tục hành chính được xác định xây dựng dịch vụ công mức 3, 4 thực hiện trong năm 2016; đào tạo sử dụng; học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố; trang bị máy tính, máy quét cho 05 đơn vị cấp xã được triển khai thí điểm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Thông báo Danh mục các dịch vụ công trực tuyến năm 2016 đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện; hướng dẫn các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng quy trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tổ chức thực hiện ở từng đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo Danh mục các dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt; thực hiện cập nhật các dịch vụ công mức độ 1, mức độ 2 vào phần mềm một cửa liên thông điện tử để đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức từ mức độ 1 đến mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy chế, quy định về việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống cổng thông tin điện tử.

- Tiếp nhận phản hồi của cá nhân, tổ chức về chất lượng dịch vụ công trực tuyến; Báo cáo, đánh giá gửi Ủy ban nhân dân tnh về tiến độ thực hiện.

2. SNội vụ:

- Đẩy mạnh việc hỗ trợ triển khai áp dụng một cửa liên thông điện tử tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã được giao trong Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tnh nhằm nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ công cho người dân, doanh, nghiệp tại một địa chỉ duy nhất.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh ban hành các quy định về việc xét thi đua khen thưởng hàng năm gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính tại đơn vị; Tổ chức thực hiện các quy định này khi được phê duyệt.

3. S Tư pháp:

Chủ trì, nghiên cứu chuẩn hóa các thủ tục hành chính liên thông, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh trên cổng thông tin điện tử.

4. S Tài chính:

- Bố trí ngân sách cho các chương trình, hạng mục triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan theo Danh mục đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn nghiệm thu, quyết toán các chương trình, hạng mục hoàn thành.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, về kinh phí thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 3, 4 và đảm bảo hạ tầng cho đơn vị cấp xã.

5. S Kế hoch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh cân đối tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn và hàng năm của tỉnh cho việc thực hiện Danh mục các dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt.

6. SKhoa học và Công nghệ:

Chủ trì, nghiên cứu, rà soát, xây dựng chuẩn hóa các thủ tục, quy trình ISO 9001:2008, để làm căn cứ xây dựng ISO điện tử - iGate. Đối với các thủ tục hành chính thuộc danh mục các dịch vụ công mức độ 3, 4, ưu tiên các thủ tục hành chính thuộc danh mục 44 dịch vụ công mức 3, 4 cần phải thực hiện trong năm 2016 theo chỉ đạo của Chính phủ, hoàn thành trong năm 2016.

7. SThông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và VNPT Lào Cai trong việc triển khai 44 dịch vụ công trực tuyến; chuyn tên miền của phần mềm một cửa liên thông điện tử do Tập đoàn VNPT cung cấp thành tên miền laocai.gov.vn và tích hp với Cổng TTĐT Chính phủ.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cung cấp.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố các s ban ngành có liên quan:

- Căn cứ vào Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được phê duyệt đchủ động bố trí trang thiết bị, nhân lực công nghệ thông tin, cử cán bộ công chức tham gia đào tạo để đáp ứng việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đúng danh mục đề ra;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng;

- Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử, các dịch vụ công mức độ 3, 4 giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý;

- Xây dựng và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử cơ quan, tổ chức triển khai đảm bảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật kể cả cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công. Các cơ quan đã có trang thông tin điện tử thì phải duy trì, nâng cấp và thường xuyên cập nhật;

- Riêng đối với UBND các huyện, thành phố ngoài các nhiệm vụ trên cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Chỉ đạo, giám sát các đơn vị cấp xã triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tổ chức tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn biết và sử dụng các dịch vụ công mức 3, 4 đã được triển khai;

+ Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đã được phê duyệt;

+ Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình triển khai các dịch vụ công mức 3, 4 của huyện, thành phố và các đơn vị cấp xã gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

9. VNPT Lào Cai - Đơn vị cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin:

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên phần mềm một cửa liên thông điện tử do Tập đoàn VNPT cung cấp; cử cán bộ thường xuyên theo dõi vận hành phn mềm, đng thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình sử dụng; tập huấn các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm.

- Chủ trì, thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin, tính n định của đường truyền dữ liệu nhằm phát huy hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trên đây là Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tnh Lào Cai và đảm bảo hạ tầng cho các cấp xã, phường năm 2016. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viễn thông Lào Cai;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, BBT, TH(Minh)
, VX(Sơn), NC(Thủy, Chính).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Thanh

 

PHỤ BIỂU DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Ni dung công việc

Kinh phí

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phi hợp

Ghi chú

1

Thực hiện số hóa dữ liệu và tạo lập thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công mức độ 1, 2

65.000

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

2

Thực hiện khảo sát và xây dựng quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan

600.000

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 05 đơn vị cấp xã

VNPT, Văn phòng UBND tỉnh

 

3

Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm

192.000

VNPT, Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 05 xã

 

4

Học hỏi kinh nghiệm

90.000

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở: Khoa học & Công nghệ; TT&TT; Nội Vụ; VNPT Lào Cai.

 

5

Trang bị máy tính, máy quét cho 05 đơn vị cấp xã

160.000

05 xã, phường

Văn phòng UBND tỉnh

 

6

Tuyên truyền

70.000

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lào Cai

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

 

Tng cộng (1+2+3+4+5+6)

1.177.000.000

 

 

 

(Bng chữ: Một tỷ, một trăm bảy bảy triệu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 199/KH-UBND ngày 13/07/2016 cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và đầu tư cơ sở vật chất cho các xã, phường năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.745

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!