Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 191/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 191/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 20/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/KH-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH KON TUM NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; các văn bản của của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2013 phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2018 ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Văn bản số 3362/BTTTT-TTĐN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai công tác thông tin đối ngoại; hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng, thu hút đầu tư, thúc đẩy hội nhập quốc tế; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum; đồng thời đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa;

2. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại phải bám sát chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách của Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội với thông tin đối ngoại qua các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng; giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của đảng, đối ngoại nhân dân; bảo đảm chế độ bảo mậ t thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động thông tin đối ngoại.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại

1.1. Giải thích, làm rõ thông tin sai lệch

- Tăng cường theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí trong và ngoài nước, thông tin trên mạng xã hội về tình hình của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền thông của tỉnh và các trang mạng xã hội làm rõ các thông tin sai lệch; đồng thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tuyên truyền đối ngoại.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề Biển đông - Hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.2. Quảng bá hình ảnh của tỉnh

- Tăng cường thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về con người, văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh thông qua các hoạt động ngoại giao, đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng, xúc tiến đầu tư thương mại, giao lưu văn hóa, nghệ thuật; tổ chức và tham gia các sự kiện trong nước và quốc tế”.

+ Cơ quan thực hiện: Các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Chỉ đạo Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh bằng tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ nước ngoài khác (nếu có) trên Website: kontumtourime.com.vn nhằm tăng cường thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung, tiềm năng phát triển và hợp tác du lịch của tỉnh Kon Tum nói riêng đến cộng đồng quốc tế.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

- Chỉ đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh xây dựng hệ thống dữ liệu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh bằng tiếng Việt (tiếng Anh) trên Website: ipckontum.gov.vn nhằm tăng cường thu hút hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên trong nước và nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh, ngành, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai quảng bá hình ảnh đất nước, tỉnh trên mạng xã hội, internet.

+ Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Tăng cường công tác quảng bá tại các khu vực cửa khẩu quốc tế, vận hành hiệu quả Cụm thông tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các địa phương; đơn vị và doanh nghiệp có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên đài Phát thanh, Truyền hình quốc gia theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06 tháng 5 năm 2019 về quy định việc đăng, phát lại nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

+ Cơ quan chủ trì: đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.3. Thông tin về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2020

- Hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền những Ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Kon Tum trong năm 2020 theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020 và các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh1.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Thực hiện Kế hoạch số 2609/KH-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; tuyên truyền tích cực về việc Việt Nam trúng cử Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc năm 2020-2021.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan thực hiện: Báo Kon Tum, đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới; phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3525/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.4. Công tác tuyên truyền biển, đảo

- Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh2.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị tổ chức Cuộc thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh3.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý I và quý II/2020.

- Tham gia Cuộc thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam tại Quảng Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2020.

1.5. Tăng cường công tác tuyên truyền biên giới, thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2100/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum về tăng cường công tác thông tin đối ngoại với các tỉnh Nam Lào trong tình hình mới và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, giai đoạn 2011-2020.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan và các huyện biên giới (Sa Thầy, Ngọc Hồi, đăk Glei, Ia H’Drai).

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày hội Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia (nếu có).

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh nói chung. Hướng dẫn đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật theo định kỳ, trong đó chú trọng các nội dung pháp luật liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các huyện biên giới (Ngọc Hồi, đăk Glei, Sa Thầy và Ia H’Drai) và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Việc triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại

Xây dựng Kế hoạch triển khai “Đề án khai thác du lịch Khu vực cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

3.1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ của các sở, ban, ngành, địa phương và các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng, cán bộ huyện, xã trên toàn tuyến biên giới với Lào và Campuchia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: đề nghị Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

3.2. Xây dựng đề án (kế hoạch) Đào tạo, bồi dưỡng ngôn ngữ các nước Lào, Campuchia cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ huyện, xã, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng, người có uy tín trên toàn tuyến biên giới và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

4. Công tác sơ kết, tổng kết

Triển khai công tác đánh giá sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại, giai đoạn đến năm 2020, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ động cân đối, sử dụng kinh phí theo dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2020 để thực hiện công tác thông tin đối ngoại phù hợp thực tế trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, nội dung Kế hoạch này và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phù hợp với tình hình thực tiễn. Định kỳ 6 tháng (trước 15 tháng 6), hàng năm (trước 05 tháng 12) báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 6), hàng năm (trước 25 tháng 12) tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, và thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể CT-XH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng đoàn đBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum; đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 1 Kế hoạch số 2583/KH-UBND ngày 05-10-2019 về tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3476/KH-UBND ngày 25-12-2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020….

2 Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 23-4-2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg ngày 22-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển đông; Kế hoạch số 3265/KH-UBND ngày 21-11-2018 về triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3 Theo chỉ đạo Công văn số 4909-CV/VPTU, ngày 23-9-2019 của Thường trực Tỉnh ủy.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 191/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169