Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 184/KH-UBND 2022 triển khai Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà Đà Nẵng

Số hiệu: 184/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Phước Sơn
Ngày ban hành: 27/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG NỀN TẢNG HỌC KỸ NĂNG TRỰC TUYẾN MỞ ĐẠI TRÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 và Công văn số 4116/BTTTT-THH ngày 08/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà (MOOCS) tại thành phố Đà Nẵng; trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2480/STTTT- CNTT ngày 07/10/2022; Chủ tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng MOOCS tại thành phố Đà Nẵng năm 2022 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) trong cơ quan nhà nước và phổ cập kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

b) Sử dụng, khai thác hiệu quả Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà (MOOCS) tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn được Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao cho thành phố Đà Nẵng.

c) Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, công nghệ Make in Viet Nam trong các hệ thống Chính quyền số, Thành phố thông minh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu Đạt 100% CBCCVC tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã tham gia, hoàn thành chương trình và bài kiểm tra khoá học bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số trên Nền tảng MOOCS.

b) Phấn đấu Đạt 100% thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, kiến thức về chuyển đổi số trên ứng dụng MOOCS.

c) Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể của các ngành, lĩnh vực, địa phương được bồi dưỡng, tập huấn kỹ nãng, kiến thức về chuyển đổi số trên Nền tảng MOOCS.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG

Nội dung chương trình tập huấn, bồi dưỡng và đối tượng tham gia chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng

Chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai Kế hoạch; tổ chức đánh giá và công bố kết quả học tập và kiểm tra hoàn thành khoá học của cán bộ lãnh đạo công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND thành phố quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung bồi dưỡng, tập huấn theo Kế hoạch này.

b) Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, đơn vị phát triển Nền tảng chuẩn bị hạ tầng triển khai Nền tảng MOOCS; chuẩn 14 nội dung bồi dưỡng, tập huấn đăng tải lên Nền tảng; cấp phát tài khoản sử dụng Nền tảng cho các học viên; hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng trong suốt quá trình tham dự bồi dưỡng, tập huấn.

c) Quản lý, hướng dẫn, theo dõi các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

d) Thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố kết quả học của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo

Nghiên cứu sử dụng Nền tảng MOOCS để tổ chức các khóa học trực tuyến cho người lao động, học sinh, học viên và sinh viên trên địa bàn thành phố trong năm 2022 để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí tại Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh (Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

4. Đề nghị Thành đoàn Đà Nẵng; Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, phường, xã

a) Chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch này; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

b) Thành đoàn; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, phường, xã rà soát, cử và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham dự các lớp tập huấn theo đúng đối tượng và thời gian quy định; gửi lại danh sách tham dự của mỗi lớp về Sở Thông tin và Truyền thông trong tháng 10/2022 để cấp phát tài khoản sử dụng.

c) Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã lập danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (Phấn đấu khoảng 200 đơn vị/ngành, lĩnh vực, địa bàn), gửi lại danh sách tham dự về Sở Thông tin và Truyền thông trong tháng 10/2022 để cấp phát tài khoản sử dụng.

d) Theo dõi, quản lý, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng; đảm bảo hoàn thành Chương trình.

đ) Rà soát, cung cấp các tài liệu tập huấn, hướng dẫn cho tổ chức, doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực quản lý (dạng slide, video) gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp để đăng tải lên Nền tảng MOOCS.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung; các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tìm phương án giải quyết, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai ứng dụng Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBQG về CĐS (b/c);
- Bộ TT&TT (b/c);
- TTTU, TTHĐND TP.(b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Các thành viên BCĐ CĐS TP;
- Đài PT TH Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, STTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Phước Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC KHOÁ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

TT

Tên Khoa học

Nội dung khoá học

Giảng viên

Thời lượng

Đối tượng tham gia

1

Chuyển đổi số cơ bản

- Nắm được bối cảnh, vị thế và vai trò của Việt Nam trong các cuộc cách mạng và cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Hiểu rõ khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, các thuật ngữ và các cấp độ của chuyển đổi số;

- Nắm bắt được các yếu tố thành bại và tính hệ thống của chuyển đổi số;

- Hiểu được ba phương diện của chuyển đổi số: Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số.

GS.TS. Hồ Tú Bảo và TS. Nguyễn Nhật Quang

18 bài giảng; 01 bài kiểm tra

CBCCVCNLĐ, đoàn thanh niên

2

Chuyển đổi số xã

Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cấp xã, những lợi ích khi tiến hành chuyển đổi số và các bước thực thi chuyển đổi số. Mỗi kiến thức đưa ra sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực tiễn để người học có thể nhanh chóng hiểu được nội dung và áp dụng kiến thức vào địa phương, các đơn vị phối hợp trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Nhiều Chuyên gia

15 bài giảng; 01 bài kiểm tra

CBCCVCNLĐ xã, phường

3

Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách

Khoá học hướng dẫn chi tiết triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022. Hoc viên hiểu được định hướng tổng thể, việc cần làm cụ thể và cách làm để tổ chức triển khai chuyển đổi số trong phạm vi của bộ, ngành, địa phương với vai trò là lãnh đạo đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

13 bài giảng; 01 bài kiểm tra

Các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã

4

Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số

Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về khái niệm nền tảng số, các đặc trưng của nền tảng số, cách triển khai nền tảng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và các khuyến nghị triển khai tại bộ, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông

01 bài giảng; 01 bài kiểm tra

Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã

5

Phổ cập kỹ năng số cộng đồng

Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.

Nhiều Chuyên gia

Gồm 1 tài liệu dạng văn bản, 1 tài liệu bài giảng dạng thuyết minh

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số phường, xã

- Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng

- Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố

6

Chuyển đổi số doanh nghiệp

- Nắm được kiến thức tổng quan về chuyển đổi số và cách thức tiếp cận để thực hiện cho tổ chức.

- Hiểu được các thay đổi trong tổ chức để phù hợp khi thực hiện chuyển đổi số.

- Nắm được các quy trình, công nghệ, công cụ dùng trong quá trình chuyển đổi số

- Hoạch định được chiến lược, kế hoạch và thực hiện chương trình chuyển đổi số hiệu quả cho doanh nghiệp

- Hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết của nguồn nhân lực, mức độ công nghệ & mục tiêu chuyển đổi, đồng bộ hóa để triển khai thành công quá trình chuyển đổi số.

Nhiều Chuyên gia

07 bài giảng; 01 bài kiểm tra

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các sở, ban, ngành, quận huyện

- Danh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 27/10/2022 triển khai ứng dụng Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.283

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!