Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2014 triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Số hiệu: 179/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 15/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố giai đoạn 2012-2015 và Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) cho UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) thuộc thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của UBND cấp xã phục vụ công dân, doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách hành chính.

2. Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2015

- 100% UBND cấp xã có mạng LAN (tăng thêm 20% so với năm 2014).

- 100% công chức cấp xã được trang bị máy tính trong công việc (tăng thêm 10% so với năm 2014).

- 100% UBND cấp xã được trang bị đủ thiết bị CNTT cho bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (tăng thêm 20% so với năm 2014).

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT

- Tập trung hoàn thiện mạng nội bộ LAN của những xã chưa có mạng LAN hoặc mạng LAN chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng nội bộ, phục vụ công dân và tổ chức, phục vụ vận hành hệ thống giao ban trực tuyến.

- Trang bị máy tính, máy in cho công chức cấp xã đảm bảo đủ điều kiện làm việc, cụ thể các chức danh: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, nếu có đủ kinh phí trang bị đồng bộ cho chủ tịch HĐND, UBND, các phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã.

- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT của bộ phận một cửa cho UBND cấp xã, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp (máy tính, máy in, máy quét văn bản).

2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hiệu quả

- Đẩy mạnh hiệu quả sử dụng Thư điện tử của Thành phố.

- Cài đặt phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho 100% UBND cấp xã, tăng cường việc trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức.

- Cài đặt và đẩy mạnh hiệu quả sử dụng phần mềm Một cửa điện tử tại 100% UBND cấp xã, liên thông, kết nối với các ứng dụng chuyên ngành, với trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị và các thiết bị tra cứu phục vụ công dân, doanh nghiệp.

3. Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ứng dụng CNTT

- Tiếp tục đào tạo kiến thức cơ bản về CNTT, các kỹ năng sử dụng phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc và các phần mềm cơ bản khác cho cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo phục vụ tốt công việc.

III. GIẢI PHÁP

1. Tổ chức điều hành

- Ban chỉ đạo CNTT Thành phố tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015 và Kế hoạch triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

- Các UBND quận, huyện, thị xã đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của đơn vị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Ban hành các quy chế quy định để ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

- Các đơn vị xây dựng và ban hành các văn bản, quy chế vận hành sử dụng mạng LAN, quy chế sử dụng phần mềm 1 cửa điện tử, quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đảm bảo vận hành, sử dụng hiệu quả trang thiết bị CNTT nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Tăng cường giám sát, đánh giá

- Thường xuyên rà soát tiến độ triển khai kế hoạch và kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã.

- Hướng dẫn triển khai và thực hiện công tác đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã trên cơ sở thực hiện kế hoạch của Thành phố và của các đơn vị, mức độ sử dụng và hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công để có những giải pháp thúc đẩy kịp thời.

4. Nâng cao nhận thức

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và các lợi ích trong việc xây dựng Chính quyền điện tử cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.

5. Kinh phí thực hiện:

- Các UBND quận, huyện, thị xã tự cân đối được ngân sách chủ động bố trí ngân sách cho đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, trực thuộc nhằm đảm bảo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo trì, duy trì hệ thống, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

- Các quận, huyện không tự cân đối được ngân sách: UBND Thành phố rà soát, bố trí ngân sách hỗ trợ.

6. Thời gian thực hiện: năm 2015

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với các quận, huyện rà soát cụ thể các xã cần đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT, tổng hợp nhu cầu, đưa vào kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2015.

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị CNTT cấp xã đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nội dung kế hoạch.

2. Sở Tài chính

- Bảo đảm cân đối kinh phí sự nghiệp cho các dự án, hạng mục đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo đủ kinh phí, phù hợp tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với các các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và trình ban hành các văn bản, quy định về tài chính phù hợp đặc thù ứng dụng CNTT, bảo đảm kinh phí thường xuyên cho ứng dụng CNTT.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông bố trí vốn để thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc các đơn vị triển khai các dự án, đảm bảo đúng tiến độ.

4. Sở Nội vụ

Là cơ quan thường trực tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Thành phố.

5. UBND quận, huyện, thị xã

Chủ động rà soát hạ tầng kỹ thuật CNTT các xã, tổng hợp nhu cầu để đề xuất kế hoạch ứng dụng CNTT, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT cấp xã đảm bảo thực hiện mục tiêu đã đặt ra.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT cấp xã thuộc thành phố Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ 3 tháng và đột xuất việc thực hiện Kế hoạch của đơn vị với UBND Thành phố qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU-TTHĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các sở: TTTT, KHĐT, TC, Nội vụ;
- VPUBNDTP: Đ/c CVP, PCVPĐĐHồng, các phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2014 triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113