Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1674/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 1674/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 13/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1674/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 05/2017/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG PHƯƠNG ÁN ỨNG CỨU KHẨN CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA

Thực hiện Công văn số 2640/BTTTT-VNCERT ngày 26/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Quyết định 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 05/2017/QĐ-TTg) quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin mạng trong toàn xã hội; xây dựng hệ thống các phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn an ninh mạng trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Kiện toàn và bổ sung chức năng về ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi toàn tỉnh cho các cơ quan, đơn vị chuyên trách về CNTT.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn an ninh mạng quốc gia đến toàn thể cán bộ, công chức và doanh nghiệp, người dân trong tỉnh.

3. Phấn đấu hạn chế phát sinh các sự cố mất an toàn, an ninh thông tin mạng.

4. Triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung tại Quyết định 05/2017/QĐ-TTg và Công văn số 2640/BTTTT-VNCERT ngày 26/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/12/2017.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiện toàn và bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Bình

Sở thông tin và Truyền thông là đơn vị thường trực tham mưu UBND tỉnh kiện toàn và bổ sung chức năng nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi toàn tỉnh cho Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Bình.

2. Bổ sung chức năng và nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ Tham mưu trình UBND tỉnh  bổ sung chức năng và nhiệm vụ là đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi toàn tỉnh cho Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị chuyên trách về CNTT

Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT, đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố, Đội ứng cứu sự cố lập kế hoạch và tổ chức hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tại đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; tham gia hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

4. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin mạng

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu tổ chức các đợt tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; các văn bản pháp luật hướng dẫn triển khai Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật có liên quan cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

5. Xây dựng Kế hoạch triển khai ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hằng năm, các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai phòng, chống, ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai có hiệu quả phương án ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị mình.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai phòng, chống, ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên phạm vi toàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành.

6. Lập dự toán ngân sách triển khai thực hiện các nội dung về ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng

Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây hằng năm căn cứ kế hoạch đã đề ra, xây dựng dự toán ngân sách từ nguồn chi thường xuyên để triển khai các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng tại cơ quan đơn vị mình.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông hàng năm lập dự toán ngân sách chi triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg , tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

(Kèm theo phụ lục Danh mục nội dung công việc triển khai)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, giám sát quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị mình; định kỳ (6 tháng và hằng năm), tổ chức đánh giá, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp báo cáo Trung ương theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch này; định kỳ tập hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ CNTT tỉnh;
- Các
sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 05/2017/QĐ-TTg
(Kèm theo Kế hoạch số:          / KH-UBND ngày      /9/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Kiện toàn và bổ sung chức năng nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi toàn tỉnh cho Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Bình

Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 9,10/2017

 

2

Tham mưu bổ sung chức năng và nhiệm vụ là đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi toàn tỉnh cho Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV/2017

 

3

Lập kế hoạch tổ chức và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo, đơn vị chuyên trách, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT; Đội ứng cứu sự cố

Tháng 12 hằng năm

 

4

Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện Quyết định 05/2017/QĐ-TTg , Luật an toàn thông tin và các quy định về điều phối ứng cứu sự cố an toàn mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, địa phương và các DN CNTT, VT

10/2017

 

5

Xây dựng Kế hoạch triển khai ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2018 và các năm tiếp theo

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

12/2017

 

6

Lập dự toán ngân sách triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định 05/2017/QĐ-TTg , phân bổ, bố trí kinh phí để triển khai

Sở Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 12 hằng năm

 

7

Xây dựng báo cáo đánh giá sơ kết 6 tháng và tổng kết 1 năm việc triển khai Quyết định 05/2017/QĐ-TTg đúng thời hạn gửi Bộ Thông tin và truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Trước 20/6 và 20/12 hằng năm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1674/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


436
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122