Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1641/KH-UBND năm 2018 triển khai kết nối mạng thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 1641/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 25/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1641/KH-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾT NỐI MẠNG THÔNG TIN PHỤC VỤ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai kết nối mạng thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm cung cấp các dịch vụ công rõ ràng, minh bạch, thuận lợi nhất để người dân tiết kiệm thời gian, chi phí.

- Nâng cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm thời gian trong quá trình giải quyết công việc của các bên tham gia.

- Cung cấp thêm sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

- Mang lại hiệu quả cao hơn trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nói riêng và đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung.

2. Yêu cầu

- Việc kết nối mạng thông tin phải bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời, thống nhất thông tin về trạng thái xử lý, nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả trong hệ thống thông tin của cơ quan có thẩm quyền với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Kịp thời xử lý khi hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính xảy ra sự cố làm ảnh hưởng kết nối mạng thông tin.

- Kết nối mạng thông tin thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (viết tắt là NGSP) và các hình thức kết nối khác theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan theo quy định.

II. Đối tượng, phạm vi

1. Đối tượng

Các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (sau đây được viết tắt là hệ thống thông tin) của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn toàn tỉnh (Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông...) và hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

2. Phạm vi

Hệ thống thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh quản lý, vận hành và hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

III. Nội dung thực hiện

1. Lập danh sách các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn toàn tỉnh thuộc phạm vi thực hiện việc kết nối với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh sách, làm căn cứ để các cơ quan thực hiện kết nối;

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/7/2018.

2. Khảo sát, đánh giá hiện trạng các hệ thống thông tin trên về các nội dung sau:

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện trên địa bàn tỉnh là Bưu điện tỉnh Kon Tum), Cục Tin học hóa, trong đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bưu điện tỉnh Kon Tum) chủ động liên hệ với các đơn vị để thực hiện khảo sát;

- Nội dung khảo sát chính, bao gồm:

+ Hiện trạng kết nối các hệ thống liên quan (mô hình kết nối: trực tiếp, gián tiếp thông qua LGSP,...; tên hệ thống, mục đích kết nối, thông tin trao đổi khi kết nối;...);

+ Loại hệ thống/phần mềm ứng dụng đang sử dụng (client-server, dạng window form, dạng web-based...);

+ Giao thức/ngôn ngữ trao đổi dữ liệu/giao thức đóng gói được sử dụng (http/xml/soap, http/json, https/xml/soap, https/json,...);

+ Quy định về quản lý, về vận hành, về kỹ thuật (nếu có).

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2018.

3. Xác định phương án kết nối

- Đơn vị chủ trì: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện trên địa bàn tỉnh là Bưu điện tỉnh Kon Tum);

- Đơn vị phối hợp: Cục Tin học hóa, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin thực hiện kết nối, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện là Bưu điện tỉnh Kon Tum) có báo cáo, thống nhất các phương án kết nối với Cục Tin học hóa và Sở Thông tin và Truyền thông. Trong đó, phương án kết nối phải lựa chọn đề xuất cho từng phần mềm thuộc phạm vi kết nối và theo thứ tự ưu tiên là Phương án 1, Phương án 2, Phương án 3, như sau:

+ Phương án 1: Kết nối với hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thông qua hệ thống LGSP của Cơ quan có thẩm quyền và NGSP;

+ Phương án 2: Kết nối với hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thông qua hệ thống NGSP không qua LGSP của Cơ quan có thẩm quyền nếu chưa sẵn sàng;

+ Phương án 3: Kết nối với hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thông qua phân hệ web-based thuộc NGSP, trong đó NGSP cung cấp tài khoản cho các bộ phận một cửa, một cửa điện tử liên thông để truy cập hệ thống, chuyển dữ liệu về hệ thống NGSP.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/7/2018.

4. Chỉnh sửa phần mềm để thực hiện kết nối

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện là Bưu điện tỉnh Kon Tum);

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chủ quản phần mềm tham gia kết nối Cục Tin học hóa; các đơn vị chủ quản phần mềm tham gia kết nối mạng thông tin.

- Theo sự chủ trì của Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị chủ quản phần mềm tham gia kết nối mạng thông tin và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện chỉnh sửa phần mềm hệ thống thông tin của đơn vị mình theo phương án đã được Cục Tin học hóa, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất. Trong đó, kinh phí chỉnh sửa phần mềm hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước từ nguồn ngân sách địa phương; kinh phí chỉnh sửa phần mềm hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam do đơn vị tự chi trả.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/10/2018.

5. Kết nối thử nghiệm

- Đơn vị chủ trì: Cục Tin học hóa;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện là Bưu điện tỉnh Kon Tum), các cơ quan chủ quản phần mềm tham gia kết nối;

- Các đơn vị tham gia kết nối mạng thông tin, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện là Bưu điện tỉnh Kon Tum) thực hiện thử nghiệm kết nối mạng thông tin theo phương án đã được xác định và tiếp tục chỉnh sửa phần mềm cho đến khi kết nối thành công. Tổng hợp, báo cáo kết quả kết nối thử nghiệm thành công kèm theo kế hoạch kết nối chính thức gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/11/2018.

6. Kết nối chính thức

- Các đơn vị tham gia kết nối mạng thông tin, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện Bưu điện tỉnh Kon Tum) thực hiện kết nối chính thức và đưa vào vận hành, sử dụng chính thức trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/12/2018 và đưa vào vận hành, sử dụng chính thức, phục vụ trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày 01/01/2019.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm phối hợp thực hiện kết nối

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh hiện đang quản lý, vận hành hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm:

- Tạo điều kiện để Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện trên địa bàn tỉnh là Bưu điện tỉnh Kon Tum) tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và phối hợp lựa chọn phương án kết nối.

- Đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm hệ thống thông tin phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện Bưu điện tỉnh Kon Tum) khảo sát, đánh giá hiện trạng và lựa chọn phương án kết nối.

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chỉnh sửa phần mềm hệ thống thông tin trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Trách nhiệm phối hợp và xử lý kết nối

a) Trách nhiệm phối hợp:

Các đơn vị tham gia kết nối mạng thông tin, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện Bưu điện tỉnh Kon Tum) và Sở Thông tin và truyền thông có trách nhiệm phối hợp như sau:

- Phối hợp trong công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các sự cố trong kết nối mạng thông tin và theo sự chủ trì, điều phối của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan, cán bộ đầu mối phụ trách việc xử lý sự cố kết nối mạng thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp gửi Cục Tin học hóa, Bộ thông tin và Truyền thông phục vụ việc phối hợp xử lý sự cố kết nối mạng thông tin (Tên cán bộ đầu mối, số điện thoại, email, số fax để tiếp nhận thông tin được công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị).

b) Trách nhiệm xử lý khi xảy ra sự cố kết nối:

- Khi xảy ra sự cố kết nối, cơ quan, tổ chức phát hiện có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức liên quan để phối hợp xử lý, khắc phục sự cố.

- Trong thời gian xảy ra sự cố kết nối, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý sự cố.

- Sau khi khắc phục xong sự cố kết nối (hệ thống hoạt động ổn định, bình thường), các cơ quan, tổ chức thông báo cho nhau để khôi phục sự hoạt động của toàn bộ các hệ thống.

3. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai kết nối mạng thông tin trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, đề xuất các nội dung nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Đồng thời, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định.

4. Tổng Công ty Bưu điện Việt nam (đại diện trên địa bàn tỉnh là Bưu điện tỉnh Kon Tum) có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, nhân sự và phối hợp triển khai kết nối mạng thông tin theo hướng dẫn của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông và theo Kế hoạch này.

5. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cân đối, sử dụng dự toán được giao thực hiện việc kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Đối với đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh kinh phí thực hiện lớn, đơn vị lập dự toán gửi Sở Tài chính để rà soát, phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Cục Tin học hóa (Bộ TT & TT) (p/h);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- Bưu điện tỉnh Kon Tum;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX4, KSTTHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1641/KH-UBND năm 2018 triển khai kết nối mạng thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


416

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109