Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1401/KH-UBND thực hiện đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc Điện Biên 2016

Số hiệu: 1401/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 23/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1401/KH-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” nhằm xây dựng hệ cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh thống nhất, đng bộ, có đủ khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, đáp ứng tốt yêu cầu công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương.

- Xác định cụ thể các nhiệm vụ cần triển khai phù hợp với chức năng, trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng, triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử phải bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp, phù hợp với điều kiện thực tế, kế thừa các nguồn lực, cơ sở vật chất, các phần mềm hộ tịch đang áp dụng tại địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Giai đoạn 1 (năm 2016 đến tháng 6/2017).

1.1. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, hạ tầng để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin về đăng ký, quản lý hộ tịch.

- Nội dung thực hiện: Tổ chức khảo sát đánh giá cơ svật chất, hạ tầng công nghệ thông tin hiện có tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc UBND cấp huyện, cấp xã để ứng dụng công nghệ thông tin về đăng ký hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên toàn tỉnh (hệ thống máy vi tính: số lượng, chất lượng, hệ thống mạng Intenet, thực trạng sử dụng các phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch đang sử dụng, hệ thống điện lưới quốc gia). Trên cơ sở kết quả rà soát đánh giá, đi với những địa phương chưa đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin đđăng ký hộ tịch, lập dự toán kinh phí đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

1.2. Xây dựng Kế hoạch nâng cấp, chỉnh sa phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch hiện đang sử dụng tại UBND cấp xã.

- Nội dung thực hiện: Nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm hộ tịch đã triển khai ti UBND các xã, phường, thị trấn đảm bảo phù hợp với quy định về đăng ký quản lý hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch và yêu cầu của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Giai đoạn 2 (từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2019).

2.1. Triển khai thực hiện Dự án khả thi cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh

- Nội dung thc hiện:

+ Bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại UBND cấp xã, cấp huyện trên toàn tỉnh; chỉnh sửa phần mềm hộ tịch đảm bảo tương thích, để thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc;

+ Cài đặt đưa vào sử dụng phần mềm hộ tịch cơ sở dữ liệu hộ tịch đin tử toàn quốc tại UBND cấp xã, huyện chưa được sử dụng phần mềm;

+ Đào tạo nguồn nhân lực để cập nhật, khai thác, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đáp ứng yêu cầu quản lý;

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2.2. Cài đặt, kết nối, vận hành phần mềm đăng ký, quản lý h tch dùng chung trên toàn tnh, toàn quốc

- Nội dung thực hiện: thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch, giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên toàn tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân trên toàn quốc.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2.3. Xây dựng, phát triển và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch đin tử của tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

- Nội dung thực hiện: Cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy, hồ sơ đang lưu ti các cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch vào cơ sở dữ liệu hộ tịch đin tử toàn quốc theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

3. Giai đoạn 3 (t 01/01/2020 trở đi)

- Nội dung thực hiện: Tổng kết việc thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; duy trì vận hành, củng cố, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất trên toàn tỉnh, bảo đảm đăng ký, quản lý hộ tịch theo hướng hiện đại theo quy định của Luật hộ tch; triển khai qun lý, khai thác, sử dụng an toàn, hiệu quả.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Cơ quan đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này, có trách nhiệm lập dự toán kinh phí tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn hiện hành.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, làm đầu mối, đôn đốc theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch hoặc ban hành văn bản chỉ đạo trin khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, cht lượng, hiệu quả. Bố trí nguồn nhân lực đúng tiêu chuẩn, đủ năng lực làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã. Bảo đảm nguồn kinh phí cho việc trang bị cơ sở vật chất, cập nhật cơ sở dữ liệu hộ tịch bản giy để xây dựng thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh yêu cu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Cục HTQTCT - Bộ Tư pháp;
- Các S
, ban, ngành tnh;
- UBD các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1401/KH-UBND ngày 23/05/2016 thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.026

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!