Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2019 về phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Số hiệu: 14/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Hoạt động thông tin và các loại hình thông tin trên địa bàn tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Tỉnh ủy, sự quản lý của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phát triển nhanh, mạnh, vững chắc với cơ cấu, quy mô hợp lý các loại hình thông tin trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, ngang tầm khả năng và trình độ phát triển thông tin của các nước trong khu vực và thế giới.

- Kết hợp chặt chẽ các loại hình thông tin, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; thông tin phải chính xác, chủ động, kịp thời, làm tốt việc dự báo, định hướng, phát triển xã hội, bảo đảm tính tích cực, tính giáo dục, tính nhân văn, tính phản biện và tính chiến đấu, phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân. Khắc phục tình trạng thông tin thiếu cân đối, đảm bảo sự đồng đều về phân bố, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ thông tin của người dân giữa các vùng, miền.

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Ninh Bình; nâng cao uy tín, vị thế và ảnh hưởng của tỉnh để thu hút đầu tư, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

2. Mục tiêu đến năm 2025

a) Báo in, báo điện tử

- Mục tiêu đến năm 2025

+ 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi trên địa bàn tỉnh được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

+ Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, đạt mức 60%/ 40%.

+ Thực hiện việc sắp xếp đầu mối các cơ quan báo chí theo Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; quan tâm phát triển tạp chí khoa học.

+ Phấn các cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới.

- Tầm nhìn đến năm 2030: Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2025.

b) Báo nói, báo hình

- Mục tiêu đến năm 2025

+ 100% người dân trên địa bàn tỉnh được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của tỉnh với chất lượng tốt, bằng thiết bị nghe, xem truyền thống và kỹ thuật số.

+ Tăng thời lượng phát sóng của các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của tỉnh.

+ Bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước). Việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

- Tầm nhìn đến năm 2030

+ Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2025.

+ Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đảm bảo chất lượng phủ sóng, đáp ứng yêu cầu hội tụ về công nghệ và dịch vụ.

+ Phát triển thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền ở tất cả các thành phố, thị xã và các khu dân cư tập trung với hình thức cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo quyền được sử dụng dịch vụ với giá cả hợp lý, chất lượng nội dung tốt, các gói cước đa dạng, phù hợp với điều kiện sống của người dân ở địa phương.

c) Thông tin điện tử

- Mục tiêu đến năm 2025

+ 100% cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng cổng/trang thông tin điện tử và mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương.

+ 100% các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng.

+ 100% các cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, kết nối với các dịch vụ do Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cung ứng.

- 100% các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, an toàn thông tin.

+ 100% các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin cần thiết về cơ quan, tổ chức trên trang chủ theo quy định của pháp luật.

- Tầm nhìn đến năm 2030

+ Duy trì và nâng cao chất lượng kết quả đã đạt được đến năm 2025.

+ Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, tham gia xây dựng hệ sinh thái số, trọng tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm, tạo nền tảng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại để phục vụ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

d) Xuất bản

- Duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, ổn định sách in truyền thống trên địa bàn tỉnh.

- Tăng tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử đạt 20 - 30% số lượng xuất bản phẩm.

e) Thông tin cơ sở

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, internet để đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

- Tổ chức biên tập các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm thông tin tuyên truyền, Bản tin đưa thông tin về cơ sở phát hành định kỳ đến 100% xã, phường, thị trấn phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền và cung cấp những thông tin thiết yếu cho người dân trên địa bàn.

- Hằng năm, tổ chức 2 - 4 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, sử dụng vận hành thiết bị, xây dựng nội dung chương trình phát thanh và biên tập, viết tin bài cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở; phóng viên đài truyền thanh cấp huyện và cán bộ thông tin cơ sở của 145 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống đài truyền thanh cấp xã, từng bước đồng bộ hệ thống đài truyền thanh cấp xã theo công nghệ mới, hiện đại; nâng cao chất lượng phủ sóng phù hợp với quy hoạch truyền dẫn phát sóng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đảm bảo tỷ lệ khu dân cư có loa truyền thanh đạt 100% để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân. Phấn đấu mỗi năm, đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp từ 15-20 đài truyền thanh cấp xã đã bị xuống cấp. Phấn đấu đầu tư mới và cải tạo nâng cấp 51 trạm truyền thanh thôn, bản thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn và miền núi trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Về cơ chế, chính sách

- Rà soát sửa đổi và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện cho các loại hình thông tin phát triển.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới báo chí in tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xây dựng lộ trình xã hội hóa hoạt động thông tin, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động thông tin trên mạng.

- Xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào hoạt động thông tin trên mạng.

2. Về bộ máy, nguồn nhân lực

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý thông tin ở địa phương; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và điều kiện làm việc, bảo đảm thực thi công tác quản lý nhà nước hiệu quả cả về kỹ thuật và nội dung.

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; xây dựng và đề xuất xây dựng tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan thông tin, đặc biệt là các cơ quan thông tin phục vụ công tác tuyên truyền thiết yếu của tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm phát triển thông tin mạng theo từng giai đoạn. Đổi mới chương trình đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong không gian mạng và truyền thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng người dùng mạng xã hội; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, ứng dụng thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn, sắp xếp hệ thống các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin theo định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Đề án của tỉnh.

- Tổ chức các cơ quan báo chí và các loại hình thông tin trên địa bàn tỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ quan theo hướng hiện đại.

- Phát triển mạng lưới phát hành xuất bản phẩm đảm bảo việc cung cấp xuất bản phẩm đến các địa bàn cơ sở, trong đó ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa, góp phần khắc phục sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các khu vực.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác thông tin vững vàng về chính trị, tư tưởng, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với từng loại hình thông tin.

- Tăng cường quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích.

3. Về tài chính

- Thực hiện các tiêu chí theo hướng dẫn của Trung ương và xây dựng tiêu chí để xác định các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu nhằm phân định rõ cơ chế tài chính theo nguyên tắc: Hoạt động phục vụ chính trị và thông tin tuyên truyền thiết yếu được Nhà nước hỗ trợ đảm bảo kinh phí, các hoạt động phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ khác thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành, theo hướng tự cân đối về thu chi.

- Ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động thông tin tuyên truyền, thông tin cơ sở của các cơ quan phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân để đảm bảo thực hiện tốt, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí khác ngoài vốn ngân sách nhà nước phục vụ cho việc phát triển các loại hình thông tin.

- Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tư vấn chuyển giao, ứng dụng công nghệ nội dung số và hoạt động thông tin trên địa bàn.

- Đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật hệ thống đài truyền thanh cấp xã, trạm truyền thanh thôn bản phục vụ thông tin cơ sở lồng ghép thông qua chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và ngân sách địa phương.

- Đầu tư kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; phóng viên, biên tập viên các cơ quan tuyên truyền và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh hằng năm.

- Có cơ chế tài chính, huy động nguồn lực của toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển các loại hình thông tin.

- Khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, các loại hình thông tin thực hiện việc liên doanh, liên kết theo quy định pháp luật.

- Các cơ quan báo chí thực hiện tự chủ tài chính theo quy định. Tỉnh tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo chí chủ lực nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật; thực hiện cơ chế đặt hàng, mua dịch vụ đối với một số báo, tạp chí, chương trình, kênh chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định. Đến năm 2030, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên (theo Quyết định 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình).

4. Về khoa học và công nghệ

- Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân theo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Chuẩn hóa hệ thống thông tin các cơ quan, tổ chức, làm cơ sở xác minh thông tin; chuẩn hóa hệ thống thông tin các cơ quan chức năng, đảm bảo thông tin được nhanh, nhạy, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các loại hình thông tin theo xu hướng chung của thế giới.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về công tác thông tin, quản lý thông tin, đặc biệt là thông tin điện tử.

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ thông tin phục vụ phát triển thông tin trên mạng.

- Nâng cao năng lực tư vấn, chuyển giao ứng dụng cho các tổ chức nghiên cứu, tư vấn khoa học và công nghệ, các tập đoàn, doanh nghiệp các hiệp hội và cơ quan quản lý.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các cơ sở xuất bản trên địa bàn từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ xuất bản để phát triển xuất bản phẩm điện tử, chuyển đổi phương thức phát hành từ phát hành truyền thống sang phát hành điện tử.

- Đầu tư nghiên cứu và áp dụng công nghệ thông tin phục vụ bảo đảm an toàn thông tin; bảo mật dữ liệu thông tin.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin

- Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thông tin trên địa bàn tỉnh

+ Hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, quy trình quản lý thông tin, khắc phục tình trạng phân cấp không rõ ràng giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý thông tin trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng. Tăng cường điểm tin tức trên báo chí viết về Ninh Bình hằng ngày; định kỳ giao ban quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh; rà soát, theo dõi hoạt động của các trang thông tin điện tử có chủ thể sở hữu trên địa bàn tỉnh; ký kết các chương trình, thỏa thuận hợp tác để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin trên địa bàn tỉnh.

+ Thống nhất về nhận thức, quan điểm để tiếp tục hoàn thiện cách thức, thời điểm và nội dung thông tin đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nhằm nâng cao hiệu quả của thông tin, góp phần định hướng dư luận xã hội.

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của thông tin cơ sở là kênh thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, trung ương với địa phương, cơ sở.

- Đối với các cơ quan thông tin trên địa bàn tỉnh

+ Nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, nhanh nhạy, toàn diện, phong phú, đảm bảo định hướng chính trị, tư tưởng, phù hợp với trình độ tiếp nhận của từng đối tượng và điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, miền. Thông tin có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian nhất định. Chủ động đấu tranh chống các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin có tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội.

+ Các cơ quan báo chí của tỉnh thích ứng với sự phát triển khoa học và công nghệ để có mô hình phù hợp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả công tác thông tin và tiết kiệm nguồn lực.

+ Phối hợp thực hiện việc chuyển đổi truyền dẫn phát sóng theo Luật Viễn thông khi đảm bảo các điều kiện cần thiết, đồng thời phù hợp với Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng, thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh bằng tiếng nước ngoài và chương trình phát thanh, truyền hình đối ngoại. Tăng số lượng ngôn ngữ nước ngoài trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh.

+ Ứng dụng công nghệ số hiện đại trong phát thanh mặt đất tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh.

+ Đảm bảo cơ cấu xuất bản phẩm hợp lý; nâng cao chất lượng nội dung sách, đặc san và các ấn phẩm, tài liệu chính trị - xã hội, phổ biến kiến thức phổ thông cho người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi trên địa bàn tỉnh.

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội từng vùng, miền, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của hệ thống chính trị trên địa bàn.

- Về cơ chế quản lý, đánh giá hiệu quả công tác thông tin trên địa bàn tỉnh

+ Định kỳ đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các cơ quan thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

+ Thường xuyên đánh giá việc tuân thủ tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của các cơ quan báo chí, kênh phát thanh, kênh truyền hình và các cơ quan thông tin khác để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời trong trường hợp vi phạm.

+ Định kỳ đánh giá chất lượng các cơ quan thông tin trong việc cung cấp thông tin khoa học, văn hóa, giáo dục, sức khỏe, nâng cao dân trí để có các chính sách hỗ trợ phù hợp.

6. Hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin; tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Ninh Bình với bạn bè trong và ngoài nước. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu học tập kinh nghiệm, áp dụng thí điểm các mô hình cơ quan thông tin tiên tiến.

- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, quản lý phóng viên nước ngoài sản xuất chương trình quảng bá về Ninh Bình phát trên các phương tiện truyền thông quốc tế.

- Tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi về bản quyền; chuyển giao, tiếp nhận công nghệ xuất bản; xúc tiến, quảng bá xuất bản phẩm ra nước ngoài.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Lồng ghép kinh phí thực hiện Kế hoạch với các Chương trình mục tiêu quốc gia, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình khác đang cùng thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Huy động nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì triển khai, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

- Rà soát, đề xuất và tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện cho các loại hình thông tin trên địa bàn tỉnh phát triển. Tham mưu, hướng dẫn và phối hợp tổ chức kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý thông tin trên địa bàn tỉnh; phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và điều kiện làm việc, bảo đảm thực thi công tác quản lý nhà nước về thông tin trên địa bàn.

- Thực hiện việc điểm tin tức trên báo chí viết về Ninh Bình hằng ngày; định kỳ tổ chức giao ban quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát, theo dõi hoạt động của các trang thông tin điện tử có chủ thể sở hữu trên địa bàn tỉnh; ký kết các chương trình, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan, đơn vị chuyên môn sâu thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành Trung ương để tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, thông tin tuyên truyền và thông tin trên không gian mạng internet... phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Kế hoạch.

- Tăng cường quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; định kỳ đánh giá việc tuân thủ tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của các cơ quan báo chí và chất lượng các cơ quan thông tin trong việc cung cấp thông tin khoa học, văn hóa, giáo dục, sức khỏe, nâng cao dân trí trên địa bàn. Hướng dẫn phát triển mạng lưới phát hành xuất bản phẩm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác thông tin, tuyên truyền. Tham mưu, đề xuất ban hành các quy định chuẩn hóa hệ thống thông tin các cơ quan, tổ chức; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu thông tin.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Định kỳ hằng tháng biên tập và phát hành các tài liệu, ấn phẩm, Bản tin đưa thông tin về cơ sở phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và cung cấp thông tin thiết yếu kịp thời cho người dân. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho hệ thống đài truyền thanh cấp xã và các trạm truyền thanh thôn bản trên địa bàn tỉnh.

- Tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Ninh Bình với bạn bè trong và ngoài nước thông qua các phóng sự phát sóng trên các kênh truyền hình đối ngoại Trung ương và các Chương trình triển lãm tranh, ảnh, phim tài liệu giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa và du lịch Ninh Bình. Thực hiện hoạt động hỗ trợ, quản lý phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu, phân bổ các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các dự án đầu tư có liên quan theo các quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, hằng năm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức hoạt động của các đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh (theo tinh thần Quyết định 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh).

Hằng năm, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền và đội ngũ biên tập viên, phóng viên đài truyền thanh; cán bộ thông tin cơ sở của 145 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Lồng ghép quan điểm, mục tiêu của Kế hoạch vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành mình để hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Thực hiện sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo quy định.

6. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình

Xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức thông tin. Chủ động đấu tranh chống các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin có tác động tiêu cực đến sự phát triển của tỉnh. Tích cực xây dựng, phát triển các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng nước ngoài; thích ứng với sự phát triển khoa học và công nghệ để có mô hình phù hợp, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả công tác thông tin. Đồng thời, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin; tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch Ninh Bình với bạn bè trong và ngoài nước.

Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới báo chí in tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với chiến lược phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

7. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức xây dựng Kế hoạch phát triển thông tin trên địa bàn đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, trọng tâm thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác quản lý thông tin tuyên truyền ở cấp huyện và cấp xã; tăng cường quản lý hoạt động báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và điều kiện làm việc, bảo đảm thực thi công tác quản lý nhà nước về thông tin tuyên truyền trên địa bàn. Kiện toàn, sắp xếp hệ thống các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin theo định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Đề án của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích và phát triển mạng lưới phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, tầm nhìn 2030; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 30/11 hằng năm để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể của tỉnh;
- Lưu: VT, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6.
QP/01KH-TTTT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2019 về phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


623

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.7.202