Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 triển khai thí điểm xây dựng nền tảng chính quyền điện tử (LGSP tỉnh Lào Cai) và phần mềm lõi phục vụ trung tâm điều hành tập trung đa nhiệm, giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 127/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 27/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KH-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG NỀN TẢNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ (LGSP TỈNH LÀO CAI) VÀ CÁC PHẦN MỀM LÕI PHỤC VỤ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TẬP TRUNG ĐA NHIỆM, GIAI ĐOẠN 2019-2020

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030;

- Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;

- Đề án số 20-ĐA/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 phê duyệt Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2025;

- Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai;

- Công văn số 431/BTTTT-THH ngày 20/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ phát triển Chính quyền điện tử và đô thị thông minh cho tỉnh Lào Cai.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu:

Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai thí điểm xây dựng hệ thống nền tảng, tích hp, chia sẻ cấp tỉnh, hình thành cơ bản Trục kết nối liên thông của tỉnh phục vụ kết nối, liên thông, chia sẻ các ứng dụng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có khả năng kết nối với các Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, Hệ thống thông tin (HTTT) của Trung ương thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP), tuân thủ Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam. Đồng thời, hỗ trợ tỉnh Lào Cai triển khai thí điểm xây dựng Đô thị thông minh (ĐTTM) và áp dụng Khung tham chiếu ICT do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, các quy chuẩn và tiêu chun kỹ thuật đđảm bảo khả năng tương tác, hoạt động đồng bộ của ĐTTM theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Chính phủ. Kết quả của việc triển khai thí điểm sẽ là căn cứ cho việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) và ĐTTM bền vững tỉnh Lào Cai.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Triển khai thí điểm xây dựng hệ thống nền tảng, tích hợp, chia sẻ cấp tnh - LGSP tỉnh Lào Cai:

- Khảo sát hiện trạng các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai đxây dựng kịch bản tích hp kết nối trên LGSP;

- Rà soát, xác định hạ tầng tối thiểu phục vụ kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD), hạ tầng tại Trung tâm mạng thông tin của tỉnh để đảm bảo việc cài đặt, triển khai;

- Thực hiện cài đặt LGSP và các dịch vụ sẵn sàng kết nối thử nghiệm;

- Triển khai sử dụng thử nghiệm các dịch vụ do LGSP cung cấp, kết nối với trục NGSP và các CSDL quốc gia, HTTT của Trung ương theo kế hoạch sử dụng dịch vụ (trong phụ lục kèm theo);

- Thử nghiệm liên thông, chia sẻ các ứng dụng, dịch vụ, CSDL (1 hoặc 2) trên địa bàn tỉnh;

- Điều chỉnh, kết nối các hệ thống thông tin theo các kịch bản tích hp đã xây dựng;

- Đánh giá kết quả thí điểm LGSP.

2.2. Triển khai thí điểm xây dựng các phần mềm lõi phục vụ Trung tâm điều hành tập trung, đa nhiệm và áp dụng Khung tham chiếu ICT:

- Rà soát các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ĐTTM bền vững trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2025;

- Xác định một số đơn vị chuyên ngành (1 hoặc 2 đơn vị) đđiều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp, triển khai nội dung phát triển ĐTTM bền vững áp dụng Khung tham chiếu ICT trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai thí điểm nền tảng các phần mềm lõi phục vụ Trung tâm điều hành xử lý tập trung, đa nhiệm (SCSP) theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thí điểm xây dựng 1, 2 ứng dụng trên nền tảng ĐTTM bền vững tại thành phố Lào Cai;

- Đánh giá kết quả thí điểm.

2.3. Triển khai truyền thông, đào tạo chuyn giao:

- Triển khai công tác quảng bá, truyền thông vận động về các hệ thống thông tin triển khai, nhất là các hệ thống thông tin có sự tham gia của người dân trong xây dựng CQĐT, ĐTTM của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển khai các lớp đào tạo, tập huấn, chuyn giao kỹ thuật, quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin sau khi hoàn thành, bàn giao.

3. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Mốc hoàn thành

Sản phẩm

I

Triển khai thí điểm xây dựng hệ thống nền tảng, tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh

 

 

 

 

1

- Khảo sát hiện trạng các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai đxây dựng kịch bản tích hợp kết nối trên LGSP.

- Rà soát, xác định hạ tầng ti thiểu phục vụ kết ni mạng TSLCD, hạ tầng tại Trung tâm mạng thông tin của tỉnh đđảm bảo việc cài đặt, triển khai.

Tháng 3/2019

Sở TTTT

 

Hạ tầng CNTT

2

Thực hiện cài đặt LGSP và các dịch vụ sn sàng kết nối thử nghiệm.

Tháng 3/2019

Cục THH

30/3/2019

LGSP

3

- Triển khai sử dụng thử nghiệm các dịch vụ do LGSP cung cấp, kết nối với trục NGSP và các CSDL quốc gia, Hệ thống thông tin của Trung ương.

- Điều chỉnh, kết ni các Hệ thống thông tin theo các kịch bản tích hp đã xây dựng.

- Thử nghiệm liên thông, chia sẻ các ứng dụng, dịch vụ, CSDL (1 hoặc 2) trên địa bàn tỉnh.

Tháng 3/2019-Tháng 4/2019

Sở TTTT

 

Các dịch vụ, ứng dụng thí điểm

4

Đánh giá kết quả thí điểm LGSP.

Tháng 5/2019

Sở TTTT, Cục THH

30/5/2019

 

II

Triển khai thí điểm xây dựng các phần mềm lõi phục vụ Trung tâm điều hành tập trung, đa nhiệm và áp dụng Khung tham chiếu ICT do Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo

 

 

 

 

1

Rà soát các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ĐTTM bền vững trên địa bàn tỉnh theo Quyết định s487/QĐ-UBND.

Tháng 3/2019-Tháng 4/2019

Cục THH & Sở TTTT

30/4/2019

Lý thuyết

2

Xác định một số đơn vị chuyên ngành (1 hoặc 2 đơn vị) để điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp, triển khai nội dung phát triển ĐTTM bền vững áp dụng Khung tham chiếu ICT trên địa bàn tỉnh do Bộ TT&TT xây dựng.

Tháng 3/2019-Tháng 9/2019

Cục THH & Sở TTTT

30/9/2019

Lý thuyết

3

Triển khai thí điểm nền tảng SCSP theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 4/2019-Tháng 9/2019

Cục THH & Sở TTTT

30/6/2019

Các phần mềm nền tảng và dịch vụ ĐTTM

4

Thí điểm xây dựng 1, 2 ứng dụng trên nền tảng ĐTTM bền vững tại thành phố Lào Cai.

Tháng 7/2019-Tháng 9/2019

Cục THH & Sở TTTT

30/10/2019

Phần mềm

5

Đánh giá kết quả thí điểm.

Tháng 10/2019

Cục THH & Sở TTTT

30/10/2019

 

4. Nguồn lực thực hiện:

4.1. Hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Cục Tin học hóa hỗ trợ các máy chủ (tối thiểu 10 máy chủ ảo hóa) để triển khai thí điểm theo kế hoạch trong thời gian 01 năm;

- Hỗ trợ nhân lực triển khai hệ thống nền tảng, tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh; kết nối đến các CSDL/HTTT trung ương và một số CSDL/HTTT địa phương, như:

TT

Bộ/đơn vị chủ quản

Hệ thống

1

Văn phòng Chính phủ

Liên thông văn bản Văn phòng Chính phủ

2

Bộ Kế hoạch - Đầu tư

CSDL Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

3

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

CSDL hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội

4

Bộ Tư pháp

- Hệ thống Quản lý hộ tịch;

- Hệ thống thông tin cấp phiếu lý lịch tư pháp;

- CSDL quốc gia văn bản quy phạm pháp luật.

5

Bộ Tài nguyên - Môi trường

Hệ thống quản lý trước bạ nhà đất

6

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

7

Bộ Tài chính

Dịch vụ liên thông nộp thuế trước bạ

8

Tỉnh Lào Cai

Dịch vụ liên thông văn bản các cơ quan/đơn vị trong tỉnh

- Hỗ trợ triển khai các phần mềm lõi phục vụ Trung tâm điều hành tập trung, đa nhiệm theo kế hoạch;

- Hỗ trợ tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, quản lý, vận hành và khai thác các HTTT sau khi hoàn thành.

4.2. Tỉnh Lào Cai:

- Sử dụng hạ tầng tại Trung tâm mạng thông tin của tỉnh, nhân lực về CNTT của tỉnh để phối hợp triển khai;

- Bổ sung đường truyền tại Trung tâm mạng thông tin của tỉnh, đường TSLCD của các cơ quan, đơn vị triển khai thí điểm đáp ứng nhu cầu của hệ thống cần triển khai.

- Kinh phí đào tạo chuyển giao công nghệ, hoạt động truyền thông về các hệ thống thông tin triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

- Chủ trì, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT để triển khai CQĐT, ĐTTM tỉnh Lào Cai có sự điều chỉnh, kết nối với hệ thống nền tảng, tích hp, chia sẻ cấp tỉnh được triển khai thí điểm.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các ngành, doanh nghiệp và người dân để khai thác hiệu quả hệ thống phần mềm CQĐT, ĐTTM của tỉnh; triển khai đào tạo, tiếp nhận các sản phẩm, ứng dụng.

- Chủ trì, phối hợp Cục Tin học hóa, các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả việc thử nghiệm theo mục tiêu của kế hoạch; Đánh giá nội dung cần điều chỉnh các Đề án của tỉnh đã được phê duyệt; trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, nguồn vốn, lộ trình về xây dựng CQĐT, ĐTTM bền vững của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBND tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Đề án của tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất việc phát triển các dịch vụ thử nghiệm kết nối với LGSP đkết nối với các CSDL quốc gia đã được xây dựng, các hệ thống thông tin của Trung ương, phát triển các ứng dụng ĐTTM bền vng trên cơ sở Khung tham chiếu ICT.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa triển khai thử nghiệm các dịch vụ CQĐT, ứng dụng ĐTTM thuộc nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

- Tiếp nhận, chuyển giao hệ thống, phối hợp khai thác có hiệu quả các sản phẩm; kiểm tra, đánh giá hệ thống và đề xuất phương án triển khai trong giai đoạn tới sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm.

3. Sở Tài Chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu bố trí ngân sách đối ứng của tỉnh để đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch.

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Tin học hóa-B
TT&TT;
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VNPT, Viettel L
ào Cai;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH
1, BBT1, KSTT2, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN THỬ NGHIỆM

THÔNG QUA HỆ THỐNG NỀN TẢNG KẾT NỐI, LIÊN THÔNG, CHIA SẺ CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỂ KẾT NỐI VỚI CSDL QUỐC GIA, HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA TW
(Kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Nội dung

Tài liệu

Ghi chú

1

Kết nối hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

 

 

-

Thử nghim dịch vụ theo hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn kết ni, truy cập dịch vụ tài khoản truy cập và sử dụng dịch vụ

4 dịch vụ:

- Tra cứu danh mục

- Tra cứu hồ sơ

- Tra cứu danh sách trạng thái h

- Đánh dấu hồ sơ thành công

-

Xây dựng kịch bản tích hp vào các phần mềm của Tỉnh (Một cửa/Cng dịch vụ công/Phần mềm ngành Tư Pháp)

 

 

-

Nâng cấp phần mềm để tích hợp theo kịch bn

 

 

-

Đánh giá kết quả để đưa vào sử dụng thực tế

 

 

-

Cấp tài khoản hệ thống thật trên NGSP

 

 

2

Kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch (phân hệ khai sinh)

 

 

-

Thử nghiệm dịch vụ theo hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn kết ni, truy cập dịch vụ Tài khoản truy cập và sử dụng dịch vụ

 

-

Xây dựng kịch bản tích hợp vào các phần mềm của Tỉnh (Một cửa/Cổng dịch vụ công/Phần mềm ngành Tư Pháp)

 

 

-

Nâng cấp phần mềm để tích hợp theo kịch bản

 

 

-

Đánh giá kết quả để đưa vào sử dụng thực tế

 

 

-

Cp tài khoản hệ thống thật trên NGSP

 

 

3

Tích hp dịch vụ Bưu chính công ích VNPost

 

 

-

Thử nghiệm dịch vụ theo hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn kết ni, truy cập dịch vụ Tài khoản truy cập và sử dụng dịch vụ

 

-

Xây dựng kịch bản tích hợp vào các phần mềm của Tỉnh (Một cửa/Cổng dịch vụ công)

 

Xây dựng form nhập các thông tin gửi nhận hồ sơ (người gửi, người nhận, thành phần...); gửi thông tin vận đơn tới dịch vụ nhận thông tin vận đơn tại LGSP Xây dựng tính năng hủy vận đơn đã yêu cầu, gọi dịch vụ hủy vận đơn tại LGSP

Xây dựng tính năng ly danh sách trạng thái vận chuyển đối với các hồ sơ TTHC của đơn vị. Lập lịch lấy thông tin theo khoảng thời gian.

Gửi thông tin hồ sơ TTHC (mã, tên thủ tục,...) liên quan tới vận đơn đã đăng ký

-

Nâng cấp phần mềm để tích hợp theo kịch bản

 

 

-

Đánh giá kết quả để đưa vào sử dụng thực tế

 

 

-

Cấp tài khoản hệ thống thật trên NGSP

 

 

4

Kết nối CSDL Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp

 

 

-

Thử nghiệm dịch vụ theo hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn kết nối, truy cập dịch vụ Tài khoản truy cập và sử dụng dịch vụ

 

-

Xây dựng kịch bản tích hp vào các phần mềm của Tỉnh (Một cửa/Cổng dịch vụ công/Các phần mềm nghiệp vụ có sử dụng thông tin doanh nghiệp)

 

 

-

Nâng cấp phn mềm để tích hp theo kịch bản

 

 

-

Đánh giá kết quả để đưa vào sử dụng thực tế

 

 

-

Cấp tài khoản hệ thống thật trên NGSP

 

 

5

Kết nối hệ thống CSDL Quốc gia về Văn bản QPPL

 

 

-

Thử nghiệm dịch vụ theo hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn kết nối, truy cp dịch vụ Tài khoản truy cập và sử dụng dịch vụ

 

-

Xây dựng kịch bản tích hp vào các phần mềm của Tỉnh (Một cửa/Cng dịch vụ công/PM Quản lý văn bản...)

 

 

-

Nâng cấp phần mềm để tích hợp theo kịch bản

 

 

-

Đánh giá kết quả để đưa vào sử dụng thực tế

 

 

-

Cấp tài khoản hệ thng thật trên NGSP

 

 

6

Liên thông văn bản 4 cấp

 

 

7

Liên thông TNMT-Thuế trong nghiệp vụ xác minh nghĩa vụ thuế

 

 

8

Liên thông Tư pháp, BHXH trong việc cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

 

 

9

Đăng nhập một lần

 

 

10

Liên thông hồ sơ trong xử lý thủ tục hành chính giữa Cổng dịch vụ công và các phần mềm một cửa

 

 

11

Khai thác thông tin hộ gia đình tham gia BHXH và thông tin người đóng BHXH

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 triển khai thí điểm xây dựng nền tảng chính quyền điện tử (LGSP tỉnh Lào Cai) và phần mềm lõi phục vụ trung tâm điều hành tập trung đa nhiệm, giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


830

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196