Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 125/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Việt Văn
Ngày ban hành: 31/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 125/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN 2019- 2021

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác ký kết ngày 16/11/2017 giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021,với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu tổng quát

- Nâng cao chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc;

- Tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh;

- Tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, chờ đợi cho tổ chức, cá nhân khi cần giải quyết các thủ tục hành chính.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Số lượng hồ sơ chuyển phát qua mạng bưu chính công ích (Bưu điện tỉnh)

- Đối với các ngành, địa phương đã thực hiện việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như: Công an, Bảo hiểm xã hội, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, …: duy trì kết quả các năm trước và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, đạt số lượng hồ sơ không thấp hơn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra dưới đây.

- Đối với các sở, ngành, đơn vị chưa thực hiện, từ năm 2019:

Hàng năm phải đạt tỷ lệ tối thiểu từ 50% số Thủ tục hành chính (TTHC) đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, trong số đó:

Tối thiểu phải đạt tỷ lệ từ 15% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và tỷ lệ từ 15% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tỷ lệ này sẽ tăng thêm 5% cho mỗi năm tiếp theo (năm 2020 và 2021).

2.2. Về cơ sở vật chất điểm phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

- Đến hết năm 2019: Đạt tối thiểu 80% số điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ;

- Đến hết năm 2020: Đạt 95% số điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ;

- Đến hết năm 2021: Đạt 100% số điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, công dân có nhu cầu.

2.3. Về việc ký thỏa thuận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Đến hết 15/9/2019: 100% số sở, ban, ngành (có thủ tục hành chính) và UBND huyện, thành phố thực hiện xong việc ký Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện về việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

2.4. Về công tác thông tin, tuyên truyền

- Năm 2019: 100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh được tuyên truyền về dịch vụ này trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở;

- Các cơ quan tuyên truyền của tỉnh thường xuyên tuyên truyền về các giải pháp của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong đó có việc thực hiện kế hoạch này.

3. Yêu cầu

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương phải xác định việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là một nhiệm vụ quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, cần được quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện. Chỉ đạo, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và chủ động phối hợp Bưu điện tỉnh (đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích) để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của ngành, địa phương và của tỉnh.

- Bưu điện tỉnh phải xác định việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không chỉ là cung cấp dịch vụ đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chính trị - xã hội, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, chờ đợi cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin - giao tiếp điện tử, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Bưu điện để tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh;

- Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bưu điện, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, mục đích, phương thức cung ứng dịch vụ đến đông đảo nhân dân trên địa bàn, thời hạn xong trước 31/9/2019.

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có trách nhiệm phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông đại chúng xây dựng và đăng tải, phát sóng các chuyên mục, chuyên đề liên quan.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao cấp huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích và lựa chọn sử dụng dịch vụ.

2. Về việc ký thỏa thuận hợp tác của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có thủ tục hành chính với Bưu điện tỉnh

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ; văn bản hướng dẫn số 869/UBND-VX3 ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện các nội dung liên quan trong bản Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký kết ngày 16/11/2017;

- Phối hợp với Bưu điện ký kết các thỏa thuận hợp tác về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích xong trước ngày 15/9/2019; hướng dẫn các quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị để thực hiện kế hoạch;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo thống kê và kiến nghị, phản ảnh của các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Định kỳ kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng hoặc phê bình, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có thành tích hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, mục đích, ý nghĩa và tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Bưu điện tỉnh cài đặt, kết nối phần mềm chuyên dùng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống máy tính của Bưu điện tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để Bưu điện tỉnh thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nhận kết quả của các sở, ban, ngành, đơn vị, gửi trả cho tổ chức, công dân qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của tổ chức, công dân.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bưu điện ký thỏa thuận hợp tác; thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo nhu cầu của tổ chức, công dân nhưng phải cân đối để đạt mục tiêu đã đề ra (căn cứ theo tỷ lệ quy định tại Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

- Chỉ đạo các cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tăng cường giới thiệu, hướng dẫn cho các tổ chức, công dân biết và lựa chọn phương án gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện.

- Trên cơ sở Kế hoạch tập huấn của Bưu điện, phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ giao dịch viên bưu điện về cách thức tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ của đơn vị mình về các Trung tâm Hành chính công; giải đáp, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi để các giao dịch viên, nhân viên bưu điện thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính được phép tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời đăng tải công khai trên Cổng Thông tin, giao tiếp điện tử của tỉnh, ngành, huyện, thành phố.

- Chủ động cân đối, bố trí từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán hàng năm nhằm đảm bảo các nội dung chi liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 01 của năm sau, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao các huyện, thành phố

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải, phát sóng tin, bài nhằm truyền thông sâu, rộng hơn nữa đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, ý nghĩa, mục đích, những lợi ích khi thực hiện quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Bưu điện tỉnh

- Chủ động bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở hạ tầng mạng lưới và các điều kiện khác có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Lập Kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ giao dịch viên trực tiếp làm công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh để lựa chọn, lập danh sách các thủ tục hành chính (phát sinh hồ sơ) có thể thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Chỉ đạo đội ngũ nhân viên, giao dịch viên nâng cao tinh thần phục vụ, chất lượng phục vụ; đảm bảo chỉ tiêu thời gian tiếp nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tuyệt đối giữ an toàn, an ninh thông tin mạng bưu chính; đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về giữ gìn, bảo vệ bí mật Nhà nước trong cung ứng dịch vụ bưu chính; tổ chức khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện (nếu có);

- Niêm yết công khai biển hiệu, bảng hiệu, bảng giá cước dịch vụ, Bảng công bố hợp quy, công bố chỉ tiêu thời gian toàn trình chuyển phát và độ an toàn thông tin, các đối tượng được miễn, giảm cước dịch vụ theo quy định, các vật, chất cấm gửi/gửi có điều kiện, Quy trình giải quyết khiếu nại và bồi thường…;

- Trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị và đường truyền, kết nối. Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để cài đặt và kết nối phần mềm ứng dụng chuyên dùng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã với hệ thống mạng máy tính của Bưu điện tỉnh để thực hiện công việc liên quan và cập nhật, theo dõi, quản lý, lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ.

- Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, rà soát, đánh giá; nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo theo Thông tư 17/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuyến xã để các tổ chức, cá nhân biết, sử dụng dịch vụ. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí cấp tỉnh, cấp huyện, Đài Truyền thanh tuyến xã để đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, các ngành, địa phương phản ảnh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (để t/h)
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (để t/h);
- UBND các huyện, thành phố (để t/h);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (để p/h t/h);
- Bưu điện tỉnh VP (để t/h);
- Báo VP, Đài PTTH tỉnh;Cổng TTGT điện tử tỉnh (t/h);
- Lưu: VT, KSTTHC.
(Ng-40b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 31/07/2019 về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


511

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251