Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 121/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 121/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quan điểm, mục đích

a) Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước phải phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Bảo đảm thống nhất về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế; thông tin cơ bản về cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan nhà nước được quản lý tập trung, thống nhất trong cơ sở dữ liệu; cơ quan nhà nước các cấp được cấp quyền khai thác để phục vụ công tác quản lý cán bộ.

c) Kế thừa kết quả đã triển khai của các cơ quan nhà nước (cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin), thông qua các giải pháp chuẩn hóa, chuyển đổi, tích hợp để tạo lập, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác; tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào quản lý vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quá trình xây dựng Chính quyền điện tử; ngoài việc phục vụ công tác thống kê, báo cáo, hoạch định chính sách, còn phải gắn với công tác quản lý điều hành, giảm thiểu các quy trình, thủ tục liên quan đến công tác cán bộ như: kê khai, bổ sung sơ yếu lý lịch và tài sản, thu nhập, thẩm tra, xác minh... góp phần đổi mới quan trọng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

đ) Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phải được từng cán bộ, công chức, viên chức cũng như lãnh đạo các cơ quan nhà nước quan tâm, chung tay xây dựng và cập nhật thường xuyên, liên tục, được quản lý theo quy định, liên thông trong toàn hệ thống chính trị. Việc phân công, phân cấp khi thực hiện quản lý, khai thác, duy trì, sử dụng phải tuân theo quy định thống nhất từ trung ương đến địa phương.

2. Yêu cầu

Xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể để các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.

3. Phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể

a) Năm 2020

- Cập nhật, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế (danh mục thông tin, biểu mẫu kê khai hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, lưu trữ điện tử; hệ thống các chuẩn thông tin, chỉ dẫn kỹ thuật, chuẩn kết nối, chia sẻ và bảo mật dữ liệu liên quan để phục vụ việc chuẩn hóa, chuyển đổi, cập nhật và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức) sau khi có quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; đáp ứng các giải pháp kỹ thuật mật mã để bảo mật dữ liệu lưu trữ và dữ liệu trao đổi thuộc phạm vi bí mật nhà nước;

- Thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và cập nhật bổ sung dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế vào cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tập trung tại Bộ Nội vụ.

b) Năm 2021 và các năm tiếp theo

- Đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức vào quản lý và khai thác sử dụng. Gắn việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính liên quan đến công tác quản lý cán bộ của các cơ quan nhà nước.

- Sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện quy trình nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm.... Từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống; thực hiện việc cấp biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước qua Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương để thu thập, tích hợp, tổng hợp, phân tích dữ liệu, dự báo hỗ trợ trong việc ban hành chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ, nguồn nhân lực theo thời gian thực.

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý (hoàn thành trong năm 2020).

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục về quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, luân chuyển, bổ nhiệm... cán bộ, công chức, viên chức để thống nhất tạo lập cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm khai thác có hiệu quả dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (hoàn thành trong năm 2020).

- Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức kê khai, cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển, điều động, biệt phái ... vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức để tạo lập cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đồng bộ hóa vào cơ sở dữ liệu quốc gia (sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

- Chỉ đạo cá nhân, tổ chức tham gia quản lý, vận hành, duy trì cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị (thực hiện thường xuyên)

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục về quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, luân chuyển, bổ nhiệm... cán bộ, công chức, viên chức để thống nhất tạo lập cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm khai thác có hiệu quả dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ chuẩn hóa, chuyển đổi, tạo lập và tích hợp cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và công tác quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

+ Cập nhật thông tin, điều chỉnh cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công tác bảo trì, nâng cấp phần mềm tạo lập cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (thực hiện thường xuyên sau khi phần mềm được vận hành, sử dụng).

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn theo tiêu chuẩn, quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ để tích hợp, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia;

- Bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm bảo vận hành phần mềm ổn định, an toàn, bảo mật hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh.

- Xây dựng, nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trên cơ sở hướng dẫn chung của Bộ Nội vụ đảm bảo việc kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

- Chủ trì, thực hiện việc chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu, tích hợp, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về cơ sở dữ liệu quốc gia. Phối hợp với cán cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia khi có sự thay đổi, biến động thông tin của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

(Tổ chức thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo)

4. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành liên quan đến cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn (thực hiện thường xuyên)

5. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng, chuyển giao, nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, trong quá trình tổ chức, triển khai nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Các ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng: KT, TH-NC, TT TH-CB;
- Lưu: VT, TH-NC (HXĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


138

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144