Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1129/KH-UBND năm 2020 về triển khai thử nghiệm trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 1129/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 07/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/KH-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM TRỤC LIÊN THÔNG CHIA SẺ DỮ LIỆU LGSP TỈNH KON TUM

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thử nghiệm trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) để phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum phù hợp với Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum, phiên bản 1.0 nhằm xây dựng hệ thống nền tảng kết nối, chia sẻ các ứng dụng, dịch vụ phạm vi cấp tỉnh; đồng thời, sẵn sàng liên thông, chia sẻ, kết nối với các hệ thống thông tin của các tỉnh, bộ, ngành khác thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, phục vụ cải cách hành chính;

- Xây dựng hệ thống giám sát, vận hành nền tảng chia sẻ dữ liệu (LGSP) để theo dõi hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống thông tin trong tỉnh;

- Xây dựng các nhóm dịch vụ dùng chung (trong tỉnh) và các nhóm dịch vụ kết nối quốc gia đảm bảo nhu cầu khai thác, chia sẻ các hệ thống thông tin trong tỉnh và các CSDL dùng chung; tránh việc xây dựng trùng lặp giữa các đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Hệ thống phải được xây dựng dựa trên một kiến trúc chuẩn về hệ thống mạng, hệ thống bảo mật, hệ thống lưu trữ. Kiến trúc này sẽ được áp dụng xuyên suốt trong quá trình phát triển của Trung tâm tích hợp dữ liệu. Kiến trúc phải có tính mở, kế thừa và phù hợp với sự phát triển trong tương lai tiến tới phục vụ cho trung tâm điều hành thông minh của tỉnh;

- Hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật theo các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng Trung tâm dữ liệu, cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, cấu trúc thông điệp dữ liệu, cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước, tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Việc triển khai thử nghiệm hệ thống trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum, xây dựng hệ thống hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2020, đưa vào vận hành thử nghiệm tháng 8 năm 2020.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

1. Phân bổ hạ tầng máy chủ, khởi tạo hệ thống trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum.

- Viễn thông Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hạ tầng máy chủ cho LGSP. Tiến hành khảo sát các hệ thống thông tin của tỉnh phục vụ liên thông; khảo sát các CSDL chuyên ngành của tỉnh; khảo sát các dịch vụ kết nối liên thông với CSDL Quốc gia;

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2020.

2. Viễn thông Kon Tum chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành có liên quan, cài đặt các chức năng hệ thống trục liên thông, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu các ứng dụng, các danh mục dùng chung của tỉnh; Triển khai tích hợp liên thông các hệ thống: dịch vụ công trực tuyến, dột cửa điện tử; quản lý văn bản và điều hành; các trang thông tin điện tử, hệ thống quản lý Y tế, giáo dục,... . Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao hệ thống: Viễn thông Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, tập huấn quản trị, sử dụng hệ thống. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

4. Sở Thông tin và truyền thông khai thác và vận hành thử nghiệm hệ thống Trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; chỉ đạo các bộ phận có liên quan, cán bộ làm nhiệm vụ tin học phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và Viễn thông Kon Tum trong việc triển khai thử nghiệm Hệ thống Trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum theo các nội dung trên.

2. Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Viễn thông Kon Tum lập kế hoạch triển khai chi tiết, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả việc triển khai thử nghiệm và lập thủ tục theo quy định để sử dụng phần mềm trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Viễn thông Kon Tum:

- Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và các sở, ban ngành thực hiện khởi tạo hệ thống, phân quyền chức năng, tiến hành tích hợp liên thông các hệ thống thông tin đã triển khai trên toàn tỉnh Kon Tum; chuyển giao quản trị và các nghiệp vụ liên quan đảm bảo công tác vận hành đúng tiến độ đề ra;

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phương án duy trì đảm bảo hoạt động liên tục của Hệ thống Trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum. Bố trí đảm bảo nguồn lực triển khai thực hiện, hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị khi có yêu cầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Viễn Thông Kon Tum;
- Viettel Kon Tum;
- Lưu: VT, KGVX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1129/KH-UBND ngày 07/04/2020 về triển khai thử nghiệm trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104