Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 104/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 03/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Ủy ban nhân dân thành phHà Nội xây dựng Kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng các yêu cu của Tiêu chun quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kịp thời đề xuất hành động khắc phục và kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể.

2. Yêu cầu

- 100% các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố được kiểm tra, trong đó có tối thiểu 1/2 số cơ quan được kiểm tra tại cơ quan.

- Thực hiện kiểm tra đúng thời gian, đảm bảo chính xác, khách quan và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã và đang xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

1.1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 :

a) Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyn giải quyết của cơ quan.

b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thng quản lý chất lượng.

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 , chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định liên quan và các yêu cầu pháp luật liên quan.

d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng.

đ) Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp.

e) Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thng quản lý chất lượng.

g) Hoạt động cải tiến trong Hệ thng quản lý chất lượng.

1.2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định s19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

a) Việc đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

b) Việc Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.

c) Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và thông báo bằng văn bn đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

d) Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng.

đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

e) Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập.

2. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo hoặc trực tiếp tại trụ sở của các đơn vị.

3. Thời gian: Từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016.

4. Thành phần: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; Mời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Là cơ quan chủ trì, phối hp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phHà Nội năm 2016.

- Ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất xây dựng báo cáo của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra (trường hợp kiểm tra tại trụ sở cơ quan) hoặc văn bản đề nghị báo cáo (trường hợp kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ và báo cáo) gửi các cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo đúng Kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung và lịch thời gian cụ thể cho các đơn vị khi kiểm tra.

- Mời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hợp.

2. Các S, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo nội dung quy định, gửi Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - số 89 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Email: qltccl@gmail.com) khi nhận được quyết định kiểm tra hoặc văn bản đề nghị của cơ quan kiểm tra. Đối với các cơ quan chịu sự kiểm tra bằng hình thức thông qua hsơ và báo cáo gửi kèm theo các tài liệu, bằng chứng liên quan.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố) để điều chỉnh, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- Tổng cục TCĐLCL-BKH&CN;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chi cục TCĐLCL-S
KH&CN;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.Công, N.N.Kỳ, Phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXnx.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 


LỊCH KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ

(Gửi kèm Kế hoạch s: 104/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Tên cơ quan chịu sự kiểm tra

Đơn vị kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thông qua hồ sơ và báo cáo

Tại trụ sở cơ quan

I

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ

Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

1

Sở Giáo dc - Đào to

 

X

Tháng 7/2016

2

Sở Giao thông Vận tải

X

 

Tháng 7/2016

3

Sở Kế hoch - Đu tư

 

X

Tháng 7/2016

4

- Sở Lao động-Thương binh-Xã hội

- Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

- Trung tâm Dịch vụ việc làm

X

X

X

 

Tháng 7/2016

5

- Sở Tài nguyên Môi trường

- Chi cục Bảo vệ môi trường

- Văn phòng đăng ký đất đai

X

X

X

 

Tháng 7/2016

6

Sở Ngoại vụ

 

X

Tháng 8/2016

7

- Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

- Chi cục Bảo vệ thực vật

- Chi cục Thú y

- Chi cục Kiểm lâm

- Chi cục Phát triển nông thôn

- Chi cục Thủy sản

- Chi cục Thủy lợi

- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

- Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tháng 8/2016

8

Sở Công Thương

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ

Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Tháng 9/2016

9

Sở Ni v

 

X

Tháng 9/2016

10

Sở Quy hoạch Kiến trúc

X

 

Tháng 9/2016

11

Sở Tài chính

X

 

Tháng 9/2016

12

Sở Thông tin và truyn thông

X

 

Tháng 9/2016

13

Sở Tư pháp

X

 

Tháng 9/2016

14

Sở Văn hóa và Th thao

X

 

Tháng 9/2016

15

Sở Xây dựng

X

 

Tháng 9/2016

16

Thanh tra Thành phố

 

X

Tháng 9/2016

17

Sở Khoa học và Công nghệ

X

 

Tháng 10/2016

18

- Sở Y tế

- Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Trung tâm giám định Y khoa

- Trung tâm giám định pháp y

- Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế.

X

X

X

X

X

 

Tháng 10/2016

19

Ban Dân tc

 

X

Tháng 10/2016

20

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất

 

X

Tháng 10/2016

21

Sở Du lịch

X

 

Tháng 10/2016

II

CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

 

 

 

 

 

1

UBND huyện Ba Vì

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ

Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

X

Tháng 7/2016

2

UBND huyện Chương Mỹ

 

X

Tháng 7/2016

3

UBND huyện Đan Phượng

X

 

Tháng 7/2016

4

UBND huyện Đông Anh

 

X

Tháng 7/2016

5

UBND huyện Gia Lâm

X

 

Tháng 7/2016

6

UBND huyện Hoài Đức

 

X

Tháng 7/2016

7

UBND huyện Mê Linh

X

 

Tháng 7/2016

8

UBND huyện Phúc Thọ

X

 

Tháng 7/2016

9

UBND huyện Mỹ Đức

 

X

Tháng 8/2016

10

UBND huyện Phú Xuyên

 

X

Tháng 8/2016

11

UBND huyện Quc Oai

 

X

Tháng 8/2016

12

UBND huyện Sóc Sơn

X

 

Tháng 8/2016

13

UBND huyện Thạch Tht

X

 

Tháng 8/2016

14

UBND quận Bc Từ Liêm

X

 

Tháng 8/2016

15

UBND huyện Thanh Oai

 

X

Tháng 8/2016

16

UBND huyện Thanh Trì

 

X

Tháng 9/2016

17

UBND huyện Thường Tín

 

X

Tháng 9/2016

18

UBND quận Cu Giy

X

 

Tháng 9/2016

19

UBND quận Hai Bà Trưng

X

 

Tháng 9/2016

20

UBND quận Hoàn Kiếm

X

 

Tháng 9/2016

21

UBND quận Long Biên

X

 

Tháng 9/2016

22

UBND quận Nam Từ Liêm

 

X

Tháng 9/2016

23

UBND huyện Ứng Hòa

 

X

Tháng 9/2016

24

UBND quận Ba Đình

 

X

Tháng 10/2016

25

UBND quận Đng Đa

 

X

Tháng 10/2016

26

UBND quận Hoàng Mai

 

X

Tháng 10/2016

27

UBND quận Tây H

X

 

Tháng 10/2016

28

UBND quận Thanh Xuân

X

 

Tháng 10/2016

29

UBND quận Hà Đông

X

 

Tháng 10/2016

30

UBND thị xã Sơn Tây

X

 

Tháng 10/2016

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 03/06/2016 về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.122