Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 677/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

Số hiệu: 677/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 18/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” (gọi tắt là Đề án) với những nội dung chính sau đây:

Không dân tộc nào, quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu không chú trọng tới khoa học và công nghệ, không phát huy hiệu quả năng lực sáng tạo dựa trên nền tảng tri thức vững chắc của người dân.

Để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất thiết phải tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của mỗi người dân, mỗi tổ chức ở tất cả các ngành, các lĩnh vực.

Việc xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” sẽ góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện để mọi người dân học tập suốt đời, làm chủ tri thức; tăng cường sáng tạo nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phát huy sức mạnh trí tuệ của toàn dân, thúc đẩy quá trình phát triển đất nước.

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất,...

2. Tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam.

3. Khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê khoa học và công nghệ, khát vọng sáng tạo, cống hiến của mọi người, mọi doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ, đội ngũ trí thức và các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong việc tạo lập, làm giàu và phổ biến tri thức.

4. Từng bước góp phần phát triển công nghiệp nội dung số của Việt Nam, định hướng việc sử dụng tri thức của người dùng trên môi trường mạng.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhà nước tạo cơ chế huy động các doanh nghiệp tham gia thiết lập hạ tầng để lưu trữ, chia sẻ tri thức, phát triển các ứng dụng đồng thời vừa khai thác vừa làm giàu Hệ tri thức Việt số hóa.

Các doanh nghiệp lớn có tiềm lực về công nghệ thông tin và hạ tầng mạng, có khát vọng và nhiệt huyết đóng vai trò nòng cốt trong việc phát triển hạ tầng với các công cụ quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ thông tin, tri thức làm nền tảng của Hệ tri thức Việt số hóa.

2. Huy động tất cả các nguồn lực, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ tham gia việt hóa, tổng hợp, thống kê, số hóa các nguồn tri thức chung, tri thức cơ bản từ các hệ tri thức của Việt Nam kết hợp với hệ tri thức của nhân loại như các bách khoa toàn thư, Wikipedia,...thông qua hình thức tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, các đợt phát động, các hoạt động vinh danh cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Từng bước đẩy mạnh các hoạt động này thành phong trào toàn dân.

3. Tổ chức hệ thống hỏi đáp, hệ chuyên gia, trí khôn nhân tạo... để thu thập nhu cầu thiết thực về tri thức của người dân, đồng thời tạo ra những kiến thức đã được kiểm chứng hoặc cần được kiểm chứng.

4. Tổng hợp và số hóa các tri thức cơ bản sẵn có và tri thức cộng đồng, tạo thành nội dung của Hệ tri thức Việt số hóa.

Nguồn tri thức cơ bản sẵn có gồm: Pháp luật, chính sách Nhà nước, thông tin công bố công khai của các cơ quan nhà nước; các tri thức trong lĩnh vực giáo dục như sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, các khóa học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), học liệu điện tử; các tri thức từ các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bài báo khoa học, kết quả nghiên cứu và sáng chế, thông tin sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; các kỹ thuật, công nghệ hữu ích, các bài học về ứng dụng thành công khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống...

Nguồn tri thức cộng đồng được thu thập và liên tục cập nhật gồm: các tri thức khoa học thường thức trong đời sống xã hội như chăm sóc sức khỏe, y tế, phòng chống bệnh dịch, trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, công nghệ bảo quản, chế biến, công nghệ sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, khoa học đời sống,....

5. Chuẩn hóa tri thức trong một số lĩnh vực quan trọng như pháp luật, sức khỏe,... để bảo đảm chính xác, tin cậy, trong đó huy động sự vào cuộc của các Bộ, ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các hội, hiệp hội ngành nghề.

6. Tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) được chủ động sử dụng các dữ liệu và công cụ của Hệ tri thức Việt số hóa để phát triển các ứng dụng đa dạng và tổ chức các ứng dụng một cách khoa học, dễ khai thác, dễ sử dụng.

7. Thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng Hệ tri thức Việt số hóa để phát triển các công cụ tìm kiếm, dịch thuật, khai phá dữ liệu, quản lý tri thức, ứng dụng trí khôn nhân tạo, tương tác xã hội... để dần từng bước hướng người Việt Nam, trước hết là lớp trẻ dùng các sản phẩm trên môi trường mạng do Việt Nam phát triển.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ triển khai:

a) Tháng 7 năm 2017, tập hợp khoảng 20 doanh nghiệp có tiềm lực và khát vọng để thành lập một Nhóm nòng cốt triển khai xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa (Nhóm nòng cốt). Nhóm nòng cốt do một doanh nghiệp chủ trì và thống nht cơ chế hoạt động theo hướng mở, khuyến khích sự tham gia của mọi doanh nghiệp, tổ chức.

b) Tháng 8 năm 2017, Nhóm nòng cốt phối hợp chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của hạ tầng và các công cụ cần thiết để khởi tạo Hệ tri thức Việt số hóa.

Nhóm nòng cốt lên phương án phát động tất cả cộng đồng tham gia đóng góp nội dung tri thức theo các chủ đề, tham gia việt hóa, tổng hợp, thống kê, số hóa các nguồn tri thức.

c) Tháng 9 năm 2017, tổ chức Lễ phát động triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

d) Tháng 12 năm 2017, đưa vào sử dụng một số ứng dụng trong lĩnh vực luật, y tế, giáo dục, nông nghiệp và thử nghiệm mô hình tương tác cộng đồng ở một số địa phương.

đ) Năm 2018, tạo lập và phát triển nội dung đa dạng của Hệ tri thức Việt số hóa. Mở rộng xây dựng các ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực trên quy mô toàn quốc. Đẩy mạnh triển khai Hệ tri thức Việt số hóa trên website, ứng dụng di động, ứng dụng thông minh, Internet vạn vật, tài nguyên giáo dục mở, dịch vụ giá trị gia tăng của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông,...

e) Từ năm 2019, tiếp tục phát triển và thúc đẩy khai thác sâu Hệ tri thức Việt số hóa để trở thành một hệ sinh thái số do người Việt làm chủ, có năng lực tích hợp mọi tri thức, thông tin, dữ liệu công cộng, tài nguyên số của Việt Nam và được sử dụng phổ biến trong xã hội.

2. Trách nhiệm thực hiện:

a) Ban chỉ đạo của Đề án

Thành lập Ban chỉ đạo Đề án do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó trưởng ban và đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số cơ quan, đại diện khối doanh nghiệp và cộng đồng. Ban Chỉ đạo Đề án có nhiệm vụ chỉ đạo, phân công việc tổ chức thực hiện Đề án, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình triển khai.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ

Điều phối chung việc triển khai Đề án; tổng hợp, theo dõi và đánh giá mức độ phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa để tham mưu, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện Hệ tri thức Việt số hóa. Thường trực, giúp việc cho Ban chỉ đạo, kết nối các đầu mối của bộ, ngành, địa phương và khối doanh nghiệp, cộng đồng người dùng; hỗ trợ các nhóm chuyên gia trong công tác tư vấn, chuẩn hóa tri thức.

c) Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; các hội ngành nghề và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai các nội dung của Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Kinh phí thực hiện Đề án Hệ tri thức Việt số hóa chủ yếu huy động từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và một phần kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó:

1. Nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân dành cho việc phát triển hạ tầng, xây dựng nền tảng hệ thống và các ứng dụng của Hệ tri thức Việt số hóa; tạo lập, thu thập, khảo sát nhu cầu, tổ chức các diễn đàn, sự kiện, phát động các cuộc thi và chuẩn hóa thông tin, tri thức. Khuyến khích việc sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các quỹ trách nhiệm cộng đồng để phát triển nền tảng hệ thống và các ứng dụng khai thác Hệ tri thức Việt số hóa.

2. Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được sử dụng cho việc hỗ trợ tổ chức, hoạt động của Đề án và các sự kiện, hoạt động khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT (VINASA), Hội Tin học Việt Nam (VAIP), Hiệp hội ATTT (VNISA);
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, CN, NN, QHĐP, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------------

No. 677/QD-TTg

Hanoi, May 18, 2017

 

DECISION

ON APPROVAL FOR THE SCHEME FOR DEVELOPING VIETNAMESE DIGITAL KNOWLEDGE SYSTEM

PRIME MINISTER

Pursuant to Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to Law on Science and Technology dated June 18, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2014/ND-CP dated January 27, 2014 on providing guidelines for certain articles of Law on Science and Technology;

Pursuant to the Government’s Decree No. 11/2014/ND-CP dated February 18, 2014 on science and technology information activities;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 418/QD-TTg dated April 11, 2012 on approval for strategies for developing science and technology from 2011 to 2020;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECISION

Article 1. The scheme for developing the Vietnamese digital knowledge system (hereinafter referred to as “the Scheme”) shall be approved with the following contents:

A country cannot develop sustainably unless it focuses on science and technology and develops the effectiveness of creative capacity based on the sound knowledge of its people.

To make the country develop more quickly and sustainably when the world is entering the 4th Industry Revolution, scientific research and technological development shall be enhanced and capacity to renovate of each individual and organization shall be improved in all domains and areas

The establishment and operation of the Scheme will motivate and enable people to study during their whole life and control their own knowledge, intensify the research into and application of science and technology; promote the intellectual power of the whole people and the development of the country.

I. OBJECTIVES OF THE SCHEME

1. Set up the Vietnamese digital knowledge system by consolidating, systematizing, localizing, digitizing, keeping and popularizing knowledge in all areas, firstly providing assistance in education and training, innovation and other areas directly related to human lives such as law, health, production techniques, etc.

2. Create a favorable environment for Vietnamese people to use and contribute to digital knowledge resources

3. Arouse and spread the passion for science and technology, aspiration for creation and dedication of all people and enterprises, especially the young generation, intellectuals and IT enterprises related to creating, enriching and spreading knowledge.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. TASKS AND MEASURES

1. The State shall provide a mechanism to encourage enterprises to build infrastructure for storage and sharing of knowledge and develop applications to concurrently utilize and enrich the Vietnamese digital knowledge system.

Large enterprises that are enthusiastic and have the potential for information technology and network infrastructure shall play the key role in the infrastructure development using tools of search for, management, storage and sharing of information and knowledge which are used as the foundation of the Vietnamese digital knowledge system.

2. All resources, especially young people, students and young intellectuals shall be used for localization, consolidation, preparation of statistics on and digitization of common knowledge sources and basic knowledge from the Vietnamese knowledge system and human knowledge systems such as the encyclopedia, Wikipedia, etc. through knowledge contests, mobilization and activities aiming to commend individuals, organizations and communities. Gradually develop the abovementioned activities into movements of the whole people.

3. Organize a system of questions and answers, expert system, artificial intelligence, etc. to collect practical demands for people’s knowledge and concurrently create knowledge that has been verified or is required to be verified.

4. Consolidate and digitalize the existing basic knowledge and community knowledge and use them for creating contents of the Vietnamese digital knowledge system.

Existing basic knowledge shall include laws, state policies, public information of regulatory authorities; knowledge related to education such as textbooks, lectures, reference materials, courses of science, technology, engineering and math (STEM), electronic learning materials; knowledge acquired from projects on scientific research and technological development, scientific articles, results of research and inventions, information on intellectual property, standards, measurement and quality; useful techniques and technologies, lessons in successful application of science and technology in production and life, etc.

Community knowledge which is collected and continuously updated shall include common scientific knowledge in social life such as health care, health, epidemic prevention, farming, animal husbandry, irrigation, technology for maintenance, processing, clean technology, food hygiene and safety, life sciences, etc.

5. Standardize knowledge of important areas such as law, health, etc to ensure the accuracy and truthfulness and mobilize the participation of ministries, Vietnam Union of Science and Technology Associations, unions and occupational associations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Promote and assist enterprises to use the Vietnamese digital knowledge system for developing search engines, translation, data mining, knowledge management, artificial intelligence applications, social interaction, etc. to gradually encourage the Vietnamese, firstly young people to use products on the network environment developed by Vietnam.

III. IMPLEMENTATION

1. Progress of implementation:

a) In July 2017, establish a group of 20 potential and aspiring enterprises (hereinafter referred to as “core group”), which is presided by an enterprise and open to all enterprises and organizations

b) In August 2017, the core group shall cooperate in preparing infrastructure and establish technical standards in infrastructure and necessary tools for creation of the Vietnamese knowledge system.

The core group shall make a plan for encouraging the community to contribute knowledge according to different subjects, localize, consolidate, keep statistics on and digitalize sources of knowledge.

c) In September 2017, organize the launching ceremony of the Scheme on developing the Vietnamese knowledge system.

d) In December 2017, put some applications related to law, health, education and agriculture into use and test models of community interaction in some regions.

dd) In 2018, create and develop various contents of the Vietnamese digital knowledge system. Extend the development of applications in all areas in the whole country. Promote the development of the Vietnamese digital knowledge system on websites, mobile applications, smart applications, internet, open educational resources and value added services provided by telecommunication service providers, etc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Responsibility for implementation:

a) The Scheme steering committee

The composition of the Scheme steering committee shall include the Deputy Prime Minister working as the chairperson, the Minister of Science and Technology working as Deputy Chairperson, representatives of Vietnam Union of Science and Technology Associations, certain authorities and representatives of enterprises and community. The Scheme steering committee shall provide directions on, assign, accelerate and inspect the operation of the Scheme.

b) The Ministry of Science and Technology

This Ministry shall regulate the operation of the Scheme; consolidate, monitor and assess the development level of the Vietnamese digital knowledge system to give advices on and propose measures for completion of the Vietnamese digital knowledge system. This Ministry shall assist the Steering Committee, connect the focal points of the ministries, areas and enterprises and users and assist experts in provision of consultancy on and standardization of knowledge.

c) Ministries, ministerial agencies and governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and Vietnam Union of Science and Technology Associations; occupational associations, organizations and individuals shall take responsibilities for cooperating with the Ministry of Science and Technology in operating the Scheme.

IV. FUNDING FOR OPERATION OF THE SCHEME

Funding for operation of the Scheme is mainly raised from enterprises, organizations, individuals and a part of the funding for science and technology, in which:

1. Funding from enterprises, organizations and individuals shall be used for developing infrastructure, building the foundation of the system and creating applications of the Vietnamese digital knowledge system; creating, collecting and surveying demands, organizing forums, events and contests and standardizing information and knowledge. Funds for science and technology development of enterprises and funds for community responsibility are encouraged to be used for developing the foundation of the system and applications to utilize the Vietnamese digital knowledge system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision comes into force from the day on which it is signed.

Article 3. Ministers, heads of ministerial agencies and governmental agencies, Chairmen or Chairwomen of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant authorities and organizations shall take responsibilities for the implementation of this Decision.

 

 

 

P.P PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 677/QD-TTg dated May 18, 2017 on approval for the scheme for developing Vietnamese digital knowledge system

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


713

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!