Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 42/CT-UBND năm 2005 về tập trung tăng cường thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý Nhà nước (Đề án 112) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 42/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 29/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/CT-UBND

Huế, ngày 29 tháng 9 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (ĐỀ ÁN 112) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, được sự tạo điều kiện giúp đỡ của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban điều hành Chương trình Công nghệ thông tin Tỉnh, các nội dung thuộc đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước của Tỉnh đã được triển khai trên diện rộng với sự tham gia tích cực của cán bộ công chức trên địa bàn với hơn 1.110 cán bộ công chức đăng ký theo học các khoá đào tạo của Chính phủ về kiến thức tin học (đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho 395 cán bộ), 3 phần mềm dùng chung (trang thông tin điện tử phục vụ điều hành, hệ thông tin quản lý hồ sơ công việc, hệ thông tin chỉ tiêu kinh tế xã hội tổng hợp) của Chính phủ ,các dịch vụ cơ bản như hệ thống thư điện tử kèm theo trang cấp máy chủ phục vụ cho dịch vụ này cũng đã được triển khai cho 22 cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, những công việc đã thực hiện theo nội dung Đề án 112 bứơc đầu đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ công chức về lợi ích thiết thực của việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các nghiệp vụ hành chính, cũng như góp phần cải thiện đáng kể chế độ cung cấp, tra cứu thông tin phục vụ điều hành ở các cấp, ngành. Tuy vậy, chất lượng công tác triển khai các ứng dụng, công tác tổ chức, duy trì, vận hành, khai thác các hệ thống còn nhiều vướng mắt, bất cập, các ứng dụng tin học vẫn chưa thật sự trở thành nhu cầu cấp thiết đối với một số cơ quan, đơn vị. Bên cạnh những yếu tố khách quan làm chậm và tạo nên những bất cập trong việc thực hiện Đề án 112 trên địa bàn như việc trang bị thiếu đồng bộ và lạc hậu của hệ thống mạng cục bộ (LAN) tại các đơn vị, mạng diện rộng chưa được xây dựng hoàn thiện, chất lượng các phần mềm ứng dụng còn hạn chế về nội dung cũng như công nghệ, việc bố trí cán bộ theo dõi đề án chưa đựơc quan tâm, …chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận nguyên nhân chủ quan là việc chậm trễ và thiếu sự tập trung chỉ đạo triển khai của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện, nhận thức về tin học hoá quản lý nhà nước của một số thủ trưởng cơ quan đơn vị còn mơ hồ, thậm chí có lãnh đạo cơ quan còn hạn chế trong việc sử dụng máy tính và các công cụ tin học, ... những yếu tố này đã làm hạn chế hiệu quả việc thực hiện Đề án.

Nhằm đẩy nhanh và nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực của Đề án 112 đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, UBND các huyện, thành phố Huế; liên quan đến sự phù hợp và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng, cán bộ kỹ thuật, ... tại các đơn vị; UBND Tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế tổ chức rà soát tổng thể việc thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý nhà nước tại cơ quan đơn vị mình; cụ thể: Thống kê, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng; đánh giá việc ứng dụng 03 phần mềm dùng chung, thư điện tử công vụ; việc phân công lãnh đạo, cán bộ cơ quan theo dõi đề án; công tác đào tạo theo chương trình 112, … và hướng dẫn của Văn phòng UBND Tỉnh về các nội dung liên quan, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án tin học hoá tại đơn vị mình trình UBND Tỉnh xem xét trước 20/10/2005 để kịp cân đối ngân sách giải quyết một số nhu cầu về cơ sở hạ tầng cho các đơn vị.

Đề án phải thể hiện rõ phân công trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo cơ quan, cán bộ theo dõi trực tiếp từng phần công việc của Đề án, các giải pháp để thực hiện thành công Đề án, các đề nghị liên quan nâng cấp cơ sở hạ tầng, …Về thời gian thực hiện, yêu cầu hoàn thành tổng thể các nội dung kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2006.

2. Để đảm bảo việc thực hiện Đề án 112 có trọng tâm, trọng điểm; đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản lý, điều hành cũng như các yêu cầu đầu tư tối thiểu cho các cơ quan, đơn vị từ ngân sách tỉnh; trước mắt chọn 15 cơ quan đơn vị (có danh sách kèm theo) để tập trung chỉ đạo xây dựng, đầu tư thực hiện một cách toàn diện, tập trung các nội dụng sau:

- Nâng cấp mạng cục bộ (LAN) hiện có để đạt chuẩn tối thiểu do Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ quy định (chủ yếu nâng cấp, trang cấp máy chủ);

- Kết nối mạng diện rộng với Văn phòng UBND Tỉnh;

- Tổ chức khai thác, vận hành có hiệu quả, đúng quy trình 03 phần mềm dùng chung, cụ thể: Hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội tổng hợp, hệ quản lý hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành và các dịch vụ cơ bản như Hệ thống thư điện tử, …

- Tham gia Cổng Giao tiếp điện tử của UBND tỉnh trong giai đoạn I theo Quy chế hoạt động của Cổng.

- Đào tạo công chức theo chương trình đào tạo của Ban điều hành 112 Chính phủ (kế hoạch đào tạo kết thúc trong tháng 11/2005).

- Cử Lãnh đạo cơ quan trực tiếp chỉ đạo Đề án và chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về hiệu quả thực hiện các nội dung Đề án; phân công cụ thể cán bộ theo dõi hệ thống phần mềm dùng chung, cán bộ quản trị mạng, …

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nói trên ngoài nhiệm vụ đuợc giao tại điểm 1 Chỉ thị này, căn cứ các nội dung cụ thể nêu trên để xây dựng Kế hoạch triển khai. Thời gian thực hiện hoàn thành tổng thể các nội dung Kế hoạch sẽ được quy định cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị nhưng phải hoàn thành trước 30/12/2005. Nội dung kế hoạch báo cáo UBND Tỉnh trước 15/10/2005.

3. Giao trách nhiệm Văn phòng UBND Tỉnh căn cứ Đề án 112 của Tỉnh, kế hoạch triển khai của Ban Điều hành 112 Chính phủ đối với cấp tỉnh trong năm 2005, lập đề cương hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện ở các ngành, địa phương để các đơn vị thực hiện đồng bộ, đúng nội dung yêu cầu. Đề cương gửi cho các cơ quan, đơn vị trước ngày 05/10/2005.

4. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì cùng với Trung tâm Công nghệ thông tin Tỉnh, các đơn vị tư vấn do Ban Điều hành 112 Chính phủ chỉ định, khẩn trương rà soát các nội dung công việc thuộc Đề án đã được triển khai để rút kinh nghiệm, có kế hoạch tập trung hoàn thiện các quy trình quản trị, quản lý hệ thống, kịp thời khắc phục các lỗi kỹ thuật cũng như nội dung các phần mềm dùng chung, các dịch vụ cơ bản để cài đặt cho các đơn vi sử dụng, đảm bảo sự tham gia toàn diện của các đơn vị theo thời gian quy định của UBND Tỉnh.

5. Trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị, giao Văn phòng UBND tỉnh tiến hành rà soát hệ thống trang thiết bị mạng nội bộ 15 đơn vị nêu ở Điểm 2 Chỉ thị này, làm chủ đầu tư Dự án nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ (LAN) cho các đơn vị, đảm bảo xây dựng hệ thống mạng nội bộ đạt chuẩn tối thiểu theo quy định của Ban Điều hành 112 Chỉnh phủ. Lưu ý tập trung nâng cấp, trang cấp máy chủ theo tiêu chuẩn để tạo điều kiện thuân lợi cho công tác quản lý thống nhất và toàn diện, đảm bảo việc vận hành, bảo dưõng, an toàn, an ninh hệ thống mạng diện rộng của tỉnh.

Cho phép tạm ứng vốn của năm 2006 để kịp thực hiện Dự án trong năm 2005. Giao Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì thống nhất với Sở Tài chính, Văn phòng UBND Tỉnh tham mưu UBND Tỉnh bố trí vốn thực hiện.

6. Giao trách nhiệm Sở Kế hoạch và đầu tư nghiên cứu đề xuất UBND Tỉnh bố trí bổ sung đủ vốn trong năm 2005 cho dự án thử nghiệm mạng diện rộng toàn tỉnh sử dụng công nghệ không dây đối với 15 đơn vị nêu ở điểm 2 Chỉ thị này.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các sở chức năng, các cơ quan tư vấn tiếp tục nghiên cứu Dự án nối mạng diện rộng để có giải pháp kỷ thuật tối ưu, phù hợp với khả năng tài chính của tỉnh cũng như hiệu quả khai thác của các đơn vị tham gia mạng; báo cáo UBND Tỉnh trong tháng 12/2005.

7. Yêu cầu Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị nầy.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị; quá trình thực hiện thưòng xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, tranh thủ ý kiến Ban Điều hành 112 Chính phủ để triển khai có hiệu quả các nội dung liên quan ./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-TT HĐND tỉnh;       
 -Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-UBND các Huyện, TP Huế;
-Các cơ quan Chuyên môn thuộc UBND Tỉnh;
-TT CNTT Tỉnh;
-VP: LĐ và các CV, TT.THHC;
-Lưu VT

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Lý

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ TẬP TRUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA TRONG NĂM 2005
(Kèm theo Chỉ thị số 42/CT-UBND ngày 29/9/2005 của UBND tỉnh)

STT

Tên cơ quan

Ghi chú

 

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND thành phố

 

 

Sở Kế Hoạch Đầu tư

 

 

Sở Khoa học Công nghệ

 

 

Sở Ngoại vụ

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

Sở Y tế

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Sở Công nghiệp

 

 

Trung tâm CNTT tỉnh

 

 

Sở Du lịch

 

 

Sở Tài chính

 

 

Sở Bưu Chính Viễn Thông

 

 

Sở Xây dựng

 

 

TỔNG CỘNG 15 CƠ QUAN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 42/CT-UBND năm 2005 về tập trung tăng cường thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý Nhà nước (Đề án 112) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.883

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112