Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2010 tăng cường quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng internet do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Ngọc Hồi
Ngày ban hành: 12/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG INTERNET

Trong những năm qua, việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh có tốc độ phát triển vượt bậc. Dịch vụ Internet đã và đang mang lại những hiệu quả to lớn, đóng góp tích cực cho việc phổ cập dịch vụ Internet đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện chính sách mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực của loại hình cung cấp dịch vụ này, nhiều điểm truy cập Internet đã không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý Internet, để người sử dụng tùy tiện truy cập đến các thông tin thiếu lành mạnh, truy cập các trò chơi trực tuyến (Online Game) có nội dung bạo lực, đồi trụy, cờ bạc … gây phương hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, ảnh hưởng đến phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Để tăng cường công tác quản lý và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Internet trên địa bàn của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Đẩy mạnh công tác triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

b) Tham mưu, đề xuất các biện pháp cho UBND tỉnh để chỉ đạo làm tốt công tác quản lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, các chủ đại lý Internet và cá nhân sử dụng Internet.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng viễn thông, các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ Internet và các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

2. Công an tỉnh Thanh Hóa.

a) Chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp công tác đảm bảo an ninh thông tin và phòng, chống tội phạm trong hoạt động Internet theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện và các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý hoạt động Internet trên địa bàn.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học tuyên truyền, phổ biến và giáo dục học sinh thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet nhằm nâng cao nhận thức, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực do Internet mang lại. Tăng cường công tác quản lý học sinh trong trường học, thường xuyên phối hợp giữa nhà trường và gia đình, các đoàn thể nhằm ngăn chặn việc học sinh nghỉ học hoặc bỏ giờ học để chơi game trực tuyến và truy nhập Internet có nội dung không lành mạnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đại lý Internet theo quy định của pháp luật.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

a) Chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý băng đĩa, trò chơi nhập lậu, các băng đĩa trò chơi có nội dung bạo lực, đồi trụy, xuyên tạc lịch sử và chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh, về xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, cơ quan, trường học văn hóa.

6. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đĩa trò chơi nhập lậu trên thị trường.

7. Tỉnh đoàn Thanh Hóa

a) Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tuyên truyền, vận động và hướng dẫn đoàn viên, thanh, thiếu niên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên khi sử dụng Internet và trò chơi trực tuyến một cách lành mạnh, hợp lý có lợi cho thể chất và tinh thần.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet đến các tổ chức, cá nhân, nhất là học sinh, sinh viên trên địa bàn.

b) Chấp hành nghiêm việc cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật.

c) Hàng năm, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động kinh doanh của các đại lý Internet trên địa bàn, đảm bảo các đại lý được thanh tra, kiểm tra ít nhất 01 lần/năm.

d) Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố, phòng Văn hóa - Thông tin, các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã, phường thị trấn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đại lý Internet vi phạm các quy định của pháp luật.

e) Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, các hộ gia đình, nhà trường và thanh thiếu niên trong việc thực hiện nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh.

9. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Chỉ đạo, tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về quản lý các hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng Internet để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý thực hiện.

10. Các cơ quan thông tin đại chúng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa - Đời sống, các Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Internet, làm cho mọi tầng lớp nhân dân, các cơ sở dịch vụ internet và người sử dụng internet, nhất là lực lượng học sinh, sinh viên hiểu rõ mặt tích cực và tiêu cực của mạng Internet.

11. Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng viễn thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh.

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

b) Chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của các đại lý Internet.

c) Chủ động phát hiện, ngừng cung cấp dịch vụ đối với các hộ gia đình cung cấp dịch vụ Internet dưới hình thức đại lý Internet mà không ký kết hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

d) Ngừng cung cấp dịch vụ và chấm dứt hợp đồng đại lý đối với các hộ kinh doanh đại lý Internet khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e) Chủ động thông báo kịp thời các hành vi vi phạm về quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền, phối hợp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

12. Trách nhiệm của các đại lý Internet, cá nhân sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh

a) Chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về đăng ký kinh doanh, ký kết hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, tuân thủ các quy định của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Internet; các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên Internet.

b) Các đại lý Internet thực hiện nghiêm túc thời gian mở, đóng cửa phục vụ hàng ngày theo quy định của nhà nước.

13. Tổ chức thực hiện

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng viễn thông; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các đại lý Internet, cá nhân sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TTTT (b/c);
- TTr TU, TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo TH, Báo VH-ĐS,
- Các doanh nghiệp VT, Internet trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2010 tăng cường quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng internet do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127