Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 18/CT-UBND nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cải cách hành chính Thừa Thiên Huế 2015

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN LIỀN VỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân, nht là chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương;

Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và ISO tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

2. Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ và làm Trưởng các ban chỉ đạo liên quan đến công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và ISO tại cơ quan, đơn vị, địa phương;

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; bố trí ngân sách, đảm bảo cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và ISO theo kế hoạch đề ra.

4. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Triển khai Đề án vị trí việc làm, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng khung năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm trình UBND tỉnh để đnghị Bộ Nội vụ phê duyệt trong năm 2016; triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

b) Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc các quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả; khảo sát ly ý kiến về mức độ hài lòng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; định kỳ đánh giá tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; thiết lập đường dây nóng đxử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính;

c) Triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đến cuối năm 2016, hoàn thiện hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử theo mô hình 3 cấp (từ cấp tỉnh đến cấp xã); triển khai hiệu quả các phần mềm dùng chung trên mô hình của Văn phòng UBND tỉnh; 100% văn bản được truyền qua mạng từ cấp tỉnh đến cấp huyện và phải sử dụng chữ ký số (trừ văn bản mt); mi cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đạt tối thiểu 30% dịch v công trc tuyến mức độ bốn trên tổng số thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

d) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh quy định về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2016, hoàn thành 100% việc công bố ISO tại các xã, phường, thị trấn; 100% thủ tục hành chính được xây dựng quy trình ISO và 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức duy trì, cải tiến ISO có hiệu lực, hiệu quả.

đ) Thường xuyên rà soát, công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và thực hiện chuẩn hóa và công khai thủ tục hành chính. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính sau khi công bố chuẩn hóa được thực hiện theo trình tự: Đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; xây dựng quy trình ISO; công bố mức độ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến; công bố tại các Cổng/Trang thông tin điện tử và bộ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh.

e) Kết quả cải cách hành chính là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

5. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính của tỉnh; đẩy mạnh đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO trong công tác cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, TT&TT, KH&CN;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- CVP, PCVP và c
ác CV;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 18/12/2015 nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.240

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!