Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hải Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương đã triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ công của Kho bc Nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Để tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng DVC trực tuyến trong giao dịch, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hi Dương, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tránh tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tốt việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trong giao dịch, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc; tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ đạo và phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước các cấp để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin các khoản chi ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện đến tất cả các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trong giao dịch và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước đến tất cả các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước; đảm bảo kết ni, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

3. Sở tài chính và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu, bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

4. Các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, các Chủ đầu tư, ban QLDA trên địa bàn chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký scông cộng (Viettel, FPT...) để xác nhận các giao dịch trên trang thông tin dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương chủ trì, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch tập huấn, thành lập Tổ hướng dẫn để hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các Chủ đầu tư, ban QLDA triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm CNTT;
- Phòng QT-TV - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. (45)Nam

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


119
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233