Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/2014/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 07/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH ĐẮK NÔNG

Thời gian qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Bước đầu đã xây dựng cơ bản về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, một số hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung phục vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra thì quá trình tin học hóa trong cơ quan hành chính nhà nước còn hạn chế, chậm chuyển biến, CNTT vẫn chưa trở thành công cụ đắc lực trong đổi mới phương thức làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước cũng như cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công mức độ cao cho các tổ chức, người dân và doanh nghiệp; việc đầu tư hạ tầng, ứng dụng CNTT còn dàn trải, không đồng bộ, gây khó khăn cho việc tích hợp dữ liệu; thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo ứng dụng CNTT.

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao nhận thức, phổ cập tin học cơ bản, kỹ năng khai thác Internet và các ứng dụng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong địa phương, ngành, lĩnh vực và tổ chức, cơ quan. Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai Ứng dụng CNTT gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đối với các cơ quan, đơn vị chưa bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT cần sớm tuyển dụng, bố trí cán bộ.

b) Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước của tỉnh thông qua Hệ thống thư điện tử công vụ (tên miền daknong.gov.vn) hoặc phần mềm văn phòng điện tử eOffice trên môi trường mạng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh và Công văn số 75/UBND-CNXD ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh, về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc cán bộ, nhân viên cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin phục vụ cho việc quản lý hồ sơ, văn bản điện tử trên các phần mềm, cơ sở dữ liệu đã được trang bị như: Văn phòng điện tử eOffice, Hệ thống một cửa điện tử, Quản lý cán bộ công chức tỉnh.

c) Cung cấp đầy đủ các thông tin kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác theo quy định tại Điều 28, Luật Công nghệ thông tin và Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, trong đó cần chú trọng các mục thông tin “Văn bản quy phạm pháp luật”, “Quy hoạch, Kế hoạch”, “Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành”, “Thủ tục hành chính”, “Công dân, Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”, “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật” phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

d) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí chi thường xuyên hàng năm để duy trì, bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngay 15/2/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

đ) Xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa các mẫu biểu hành chính để thực hiện các giao dịch giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp và người dân, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng công việc để tạo cơ sở cho việc tin học hóa.

e) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng văn bản điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc, coi đây là trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính.

g) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng có hiệu quả các ứng dụng CNTT đã triển khai; tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, khai thác, sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

2. Sở Nội vụ

a) Rà soát các cơ quan, đơn vị chưa tuyển dụng, bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin để tham mưu đôn đốc thực hiện.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh bao gồm có nội dung đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

c) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính qua Hệ thống một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị đã triển khai tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác văn thư - lưu trữ, sử dụng, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư

a) Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, khả năng ngân sách địa phương hàng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí để thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước đạt hiệu quả.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu bố trí kinh phí chi thường xuyên hàng năm cấp cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã để duy trì, bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị theo Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012.

4. Sở Tư pháp

Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức rà soát, bổ sung, thay thế, quản lý, cập nhật bộ thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thực hiện gỡ bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, hết hiệu lực.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị ứng dụng CNTT vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Điều 11 Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

b) Xây dựng Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh để làm cơ sở đánh giá tình hình ứng dụng CNTT tại các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã.

c) Đề xuất giải pháp tích hợp dịch vụ công trực tuyến thống nhất trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khai thác, sử dụng.

d) Rà soát, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ công chức, viên chức theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

7. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tình hình các cơ quan, đơn vị sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động công vụ thông qua phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) và Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

8. Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh

a) Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ thực hiện ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

b) Trên cơ sở kết quả tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh tổ chức đánh giá, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng, công bố hàng năm.

9. Tổ chức thực hiện

a) Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

b) Giao Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Đắk Nông theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện; đồng thời, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các kiến nghị, đề xuất, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị để chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Chi Cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lưu: VT, KHTH, CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2014/CT-UBND ngày 07/10/2014 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215