Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/2006/CT-UBND về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ an ban hành

Số hiệu: 14/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2006/CT-UBND

Vinh, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006-2010

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của đơn vị mình; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ứng dụng CNTT góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành, thị và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Bước đầu đã xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông (CNTT-TT), hệ thống các cơ sở dữ liệu, phục vụ tốt hơn các hoạt động chuyên môn.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, việc ứng dụng và phát triển CNTT hiện nay ở Nghệ An còn nhiều hạn chế: Công tác tuyên truyền phổ biến ứng dụng CNTT chưa sâu rộng; hiệu quả ứng dụng CNTT vào quản lý Nhà nước của các cấp các ngành chưa cao, chưa có sự phối hợp, gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT; hạ tầng CNTT-TT còn thiếu về số lượng và chưa đồng bộ, hệ thống cơ sở dữ liệu còn phân tán; đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực CNTT còn thiếu; đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực CNTT chưa được quan tâm đúng mức; việc ứng dụng CNTT vào sản xuất kinh doanh chưa được chú trọng; công tác quản lý Nhà nước về CNTT còn bất cập; chưa có cơ chế thu hút, khuyến khích việc ứng dụng và phát triển lĩnh vực này.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2015, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò và các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 58/CT.TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH” nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp và toàn dân về vai trò, vị trí của CNTT-TT.

2. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT-TT gắn với cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước (Đề án 112); tích cực sử dụng các phần mềm chuyên dụng vào các hoạt động nghiệp vụ, quản lý và điều hành sản xuất; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực hiện nghiêm túc Quy định về cập nhật thông tin vào hệ thống tích hợp thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước.

3. Chủ động xây dựng chương trình ứng dụng và phát triển CNTT cho đơn vị, cơ quan mình phù hợp với Quy hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. Đặc biệt, chú trọng công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển thị trường CNTT ở địa phương.

4. Trước mắt, trong năm 2006 yêu cầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Sở Bưu chính, Viễn thông

Khẩn trương hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo CNTT, xây dựng chương trình ứng dụng và phát triển CNTT phù hợp quy hoạch.

Tham mưu ban hành một số cơ chế, chính sách về CNTT; Xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm CNTT Nghệ An; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về CNTT.

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hoá - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về ứng dụng và phát triển CNTT.

Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách về ưu đãi đầu tư cho phát triển CNTT nói chung và công nghiệp CNTT nói riêng; đặc biệt, trong lĩnh vực phát triển công nghiệp phần mềm, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An ứng dụng và phát triển CNTT theo Quyết định số 191/2005/QĐ-TTg ngày 29/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Sở Giáo dục - Đào tạo

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Dự án “Phát triển nguồn nhân lực CNTT trong trường phổ thông và các cơ quan quản lý Nhà nước” (theo Quyết định số 1259/QĐ-UB ngày 08/4/2004 của UBND tỉnh); Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh chương trình đào tạo nguồn nhân lực về CNTT; Tập trung xây dựng cơ sở vật chất, bố trí giáo viên, triển khai thực hiện dạy môn tin học đại trà từ lớp 10 trong trường THPT từ năm học 2006-2007.

c) Sở Nội vụ

Tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh cán bộ quản trị mạng và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò tuyển dụng 01 cán bộ có năng lực vận hành hệ thống thông tin thuộc Đề án 112 của tỉnh và công tác quản trị mạng nội bộ ở đơn vị, đáp ứng nhu cầu vận hành Chính phủ điện tử thời gian tới.

d) Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn cho sự nghiệp phát triển CNTT-TT tỉnh Nghệ An năm 2006 và giai đoạn 2006 – 2010, đảm bảo ứng dụng CNTT của tỉnh.

Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý Nhà nước và sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2006/CT-UBND về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.969
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210