Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 09/2005/CT-BBCVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 22/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2005/CT-BBCVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC BƯU CHÍNH BU-CA-RÉT GIAI ĐOẠN 2005 - 2008

Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 23 tổ chức tại Bu-ca-rét Rumani từ ngày 15/9/2004 đến ngày 04/10/2004 đã thảo luận và thông qua Chiến lược Bưu chính Bu-ca-rét cho giai đoạn 2005 – 2008.

Đây là văn bản quan trọng đưa ra các mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho Liên minh Bưu chính khu vực, các cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính và doanh nghiệp bưu chính công cộng thực hiện trong bối cảnh tự do hóa, toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực bưu chính.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược bưu chính trong từng giai đoạn là công việc đình kỳ thường xuyên, đòi hỏi phải có tổ chức chỉ đạo chặt chẽ. Trong tình hình hiện nay, việc triển khai Chiến lược Bưu chính Bu-ca-rét là giải pháp hết sức quan trọng để đổi mới, phát triển bưu chính, đảm bảo nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, sự mong đợi của khách hàng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Để việc triển khai Chiến lược Bưu chính Bu-ca-rét đạt kết quả tốt, Bộ trưởng chỉ thị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam quán triệt và khẩn trương thực hiện các công việc sau:

I. VỀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược Bưu chính Bu-ca-rét giai đoạn 2005 – 2008 cho phù hợp với Chiến lược và Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010 và thực tế tình hình phát triển bưu chính tại Việt Nam.

2. Kế hoạch triển khai Chiến lược Bưu chính Bu-ca-rét giai đoạn 2005 – 2008 của Việt Nam sẽ tập trung vào 3 mục tiêu:

+ Dịch vụ bưu chính phổ cập.

+ Chất lượng dịch vụ và hiệu quả của mạng bưu chính.

+ Đổi mới và phát triển bưu chính.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

A. Về dịch vụ bưu chính phổ cập:

1. Vụ Bưu chính đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu, đề xuất các loại dịch vụ bưu chính công ích trình các cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2005.

2. Vụ Khoa học Công nghệ chủ trì tổ chức xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ bưu chính công ích để ban hành trong năm 2006.

3. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất về giá cước dịch vụ bưu chính công ích và cơ chế hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, hoàn thành trong năm 2006.

4. Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công ích chủ động lên kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương; phối hợp với UBND các cấp, các Sở, Ban, ngành địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bưu chính công ích.

5. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, các nhiệm vụ công ích theo yêu cầu của Nhà nước; thực hiện chế độ báo cáo về việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; tham gia phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước đề xuất các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện nhiệm vụ công ích; xây dựng đề án điều chỉnh cước dịch vụ bưu chính công ích báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông năm 2006.

B. Chất lượng dịch vụ và hiệu quả của mạng bưu chính:

1. Vụ Khoa học Công nghệ chủ trì tổ chức xây dựng các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính cơ bản để ban hành trong năm 2006.

2. Vụ Bưu chính hướng dẫn, đôn đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện và triển khai áp dụng bộ mã bưu chính quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

3. Vụ Hợp tác Quốc tế đẩy mạnh việc xây dựng các chương trình, dự án hợp tác kỹ thuật, đào tạo về bưu chính để nâng cao chất lượng dịch vụ.

4. Cục quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tăng cường công tác thực thi các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành.

5. Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành, chủ động lên kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bưu chính tại địa phương; phối hợp với UBND các cấp, các Sở, Ban, ngành địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính.

6. Tổng công ty Bộ Bưu chính, Viễn thông Việt Nam chủ động lên kế hoạch kiểm tra chất lượng bưu chính trong nước và quốc tế; rà soát việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; tích cực tham gia các đợt kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính quốc tế; tăng cường sử dụng mã vạch trong khai thác bưu chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong hoạt động bưu chính.

C. Đổi mới và phát triển bưu chính:

1. Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng công ty Bộ Bưu chính, Viễn thông Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện mô hình tổ chức cho Bưu chính Việt Nam trong năm 2006; nghiên cứu, đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bưu chính đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bưu chính trong tình hình mới.

2. Vụ Hợp tác quốc tế chủ động đề xuất cơ chế tham gia hoạt động hợp tác quốc tế của Bưu chính Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính.

3. Tổng công ty Bộ Bưu chính, Viễn thông đẩy nhanh tiến trình xây dựng đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam; tổ chức, sắp xếp lại quy trình khai thác bưu chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; chủ động triển khai công tác nghiên cứu thị trường để cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ bưu chính mới, đa dạng, có chất lượng; xây dựng chương trình, đề án đổi mới và phát triển bưu chính đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng bưu chính công cộng, giảm chi phí khai thác bưu chính.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng công ty Bộ Bưu chính, Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện tốt các mục tiêu; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông tiến độ, kết quả triển khai thực hiện; đề xuất các kiến nghị đồng thời nếu có vướng mắc phát sinh, báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông để xem xét, giải quyết./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Đỗ Trung Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2005/CT-BBCVT ngày 22/09/2005 triển khai Chiến lược Bưu chính Bu-ca-rét giai đoạn 2005 - 2008 do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!