Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND về quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 03/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/CT-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẠI LÝ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Để triển khai Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 của các Bộ Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa - Thông tin, Công an, Kế hoạch và Đầu tư về Quản lý đại lý Internet và nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội chỉ thị cho các ngành, các cấp thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Bưu chính, Viễn thông:

- Tham mưu giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về Internet. Là đầu mối trong việc tiếp nhận, tổng hợp và định kỳ 6 tháng/lần báo cáo UBND Thành phố về tình hình hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet theo chức năng nhiệm vụ và theo qui định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thông tin, Công an Thành phố tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn Thành phố.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ an toàn và an ninh trong hoạt động Internet trên địa bàn Thành phố.

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý Internet cho các Sở, Ngành có liên quan và UBND các Quận, Huyện.

+ Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra và trình UBND Thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố gồm Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hóa-Thông tin, Công an Thành phố thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn Thành phố trong việc quản lý đại lý Internet và báo cáo kết quả thực hiện của Đoàn kiểm tra liên ngành với UBND Thành phố.

2. Sở Văn hóa-Thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện, hướng dẫn UBND các Quận, Huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến các qui định của Nhà nước và Thành phố về khai thác và sử dụng các dịch vụ Internet.

- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet theo đúng các chức năng, nhiệm vụ và theo qui định của pháp luật.

- Tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố các biện pháp quản lý nội dung thông tin trên Internet.

- Có trách nhiệm tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

3. Công an Thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an các Quận, Huyện phối hợp với phòng, ban chức năng của UBND các Quận, Huyện trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn quản lý.

- Thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên mạng Internet, đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động Internet trên địa bàn Thành phố.

- Có trách nhiệm tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hướng dẫn UBND các Quận, Huyện trong việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet theo qui định của pháp luật.

5. UBND các Quận, Huyện:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các qui định của Nhà nước và Thành phố về khai thác và sử dụng các dịch vụ Internet trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh của các đại lý Internet đảm bảo tất cả các đại lý được thanh tra hoặc kiểm tra ít nhất 1 lần/năm. Có kế hoạch và phương án cụ thể để xử lý vi phạm, thực hiện báo cáo định kỳ với Sở Bưu chính, Viễn thông về tình hình hoạt động và vi phạm của các đại lý Internet trên địa bàn quản lý.

- Thực hiện việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các quy định của pháp luật.

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành khi Thành phố kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trên địa bàn quản lý.

- Hỗ trợ, phối hợp với các Sở, ngành chức năng của Thành phố trong việc thực hiện quản lý đại lý Internet trên địa bàn quản lý.

6. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các đại lý Internet trên địa bàn Thành phố:

- Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định tại Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 của các Bộ Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa-Thông tin, Công an, Kế hoạch và Đầu tư về Quản lý đại lý Internet và các qui định khác của Nhà nước và Thành phố trong hoạt động Internet.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet:

+ Chủ động giám sát việc thực hiện hợp đồng của các đại lý Internet công cộng; Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của đại lý Internet công cộng.

+ Trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của đại lý Internet, nếu có đủ cơ sở kết luận chủ đại lý vi phạm các điều khoản hợp đồng là điều kiện đình chỉnh hợp đồng thì doanh nghiệp lập biên bản, ngừng cung cấp dịch vụ đồng thời gửi văn bản cho Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Hà Nội để thông báo việc vi phạm pháp luật của đại lý. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để cắt số điện thoại hoặc đường truyền viễn thông dùng để truy nhập Internet của đại lý Internet khi có yêu cầu của Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Hà Nội.

+ Định kỳ 6 tháng/lần báo cáo về Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Hà Nội về tình hình triển khai các dịch vụ Internet, danh sách các đại lý Internet của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, việc ban hành các mẫu quy chế quản lý đại lý Internet, mẫu hợp đồng đại lý Internet, tình hình tập huấn cho các đại lý Internet và thông tin về các biện pháp kỹ thuật thực hiện trong việc quản lý đại lý Internet.

Các Sở Bưu chính, Viễn thông, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa-Thông tin, Công an Thành phố và UBND các Quận, Huyện có trách nhiệm phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý hoạt động Internet; Giúp UBND Thành phố trong việc hỗ trợ, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc quản lý đại lý Internet trên địa bàn Thành phố.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các đại lý Internet trên địa bàn Thành phố tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy; (Để
- TT HĐND TP; báo
- Đ/c Chủ tịch UBND TP cáo)
- Các Bộ BCVT,VHTT, KHĐT, CA;
- Các sở BCVT, VHTT, KHĐT, CATP;
- UBND các Quận, Huyện;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn TP;
- CPVP, KT, VX, TH;
- Lưu VT, KTI (2), (40).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2006/CT-UBND về quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123