Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2006/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 01/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2006/CT-UBND

Quy nhơn, ngày 03 tháng 01 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thời gian gần đây, hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển nhanh, tác động đáng kể đến đời sống kinh tế - xã hội và đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ đắc lực vào việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của cả nước nói chung và của tỉnh ta nói riêng.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, công tác tổ chức quản lý và triển khai thực hiện các quy định về sử dụng Internet ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được tiến hành thường xuyên nên còn nhiều điểm truy cập Internet công cộng đang hoạt động kinh doanh dưới hình thức đại lý nhưng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của quy định pháp luật về quản lý Internet, để sử dụng tùy tiện truy cập đến các trang thông tin thiếu lành mạnh, gây phương hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh Internet và triển khai thực hiện có hiệu quả thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 của Liên Bộ Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa - Thông tin, Công an, kế hoạch và đầu tư(dưới đây gọi tắt là thông tư 02) về quản lý đại lý Internet, từng bước đưa hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, phục vụ tốt đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao dân trí, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet (ISP) và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP) trên địa bàn tỉnh:

1.1- Có trách nhiệm tổ chức quản lý các đại lý Internet của doanh nghiệp theo đúng các nội dung đã quy định tại Thông tư 02 và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Trường hợp nếu thấy công tác quản lý các đại lý chưa đáp ứng được so với yêu cầu của nhà nước quy định, doanh nghiệp không được tiếp tục mở rộng số đại lý Internet mà phải tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, theo dõi và kịp thời chấm dứt hợp đồng đối với những đại lý không chấp hành theo đúng quy định của Nhà nước, bị các cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính.

1.2- Các doanh nghiệp viễn thông thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet kịp thời cắt số điện thoại hoặc đường truyền viễn thông dùng để truy nhập Internet của đại lý khi nhận được thông báo của Đoàn kiểm tra liên ngành, hoặc của các cơ quan chức năng về việc quy phạm pháp luật của đại lý.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trên địa bàn tỉnh:

Tiến hành rà soát và đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 23/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của UBND tỉnh về Quy định hoạt động Internet. Xây dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm từng bước đưa các hoạt động cung cấp và sử dụng Internet đi vào nề nếp.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra các điều kiện liên quan trước khi cấp phép hoạt động đại lý Internet. Kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các đại lý không đủ tiêu chuẩn, hoặc có biểu hiện quy phạm pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể, các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền các lợi ích và tác hại của việc sử dụng Internet và phổ biến quán triệt các nội dung quy định tại Thông tư 02 cho các cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị mình; đồng thời triển khai xây dựng quy định, quy chế sử dụng Internet trong nội bộ cơ quan đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc quản lý, khai thác, sử dụng Internet tại cơ quan, đơn vị mình.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định nêu trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ thể sau:

2.1. Công an tỉnh:

a) Sớm có kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tội phạm trên mạng Internet.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, các đại lý kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng Internet để xâm hại an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

đ) Hướng dẫn các đại lý Internet thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp với các Sở Văn hoá - Thông tin, Bưu chính, Viễn thông, Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh ban hành bổ sung Quy định về

hoạt động đại lý Internet trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với yêu cầu và điều kiện quản lý của địa phương.

2.2. Sở Văn hóa thông tin:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp nhận, xử lý thông tin và báo cáo UBND tỉnh về tình hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.

b) Quản lý các nội dung thông tin của hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và có văn bản đề nghị bộ Văn hóa - Thông tin cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung quy định có liên quan trong khai thác, sử dụng dịch vụ Internet để nhân dân hiểu biết, thực hiện.

d) Chủ trì, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động kinh doanh tại các đại lý Internet trên đại bàn tỉnh, báo cáo kết quả kịp thời cho UBND tỉnh.

2.3. Sở Bưu chính, Viễn thông

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Công an tỉnh ban hành quy định hướng dẫn các chức năng của chương trình phần mềm quản lý đại lý Internet.

b) Xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể, thống nhất nhằm phục vụ cho hệ thống trang thiết bị kỹ thuật tại các đại lý Internet.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kịp thời cho UBND tỉnh.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với các sở Văn Hoá - Thông tin, Bưu chính, Viễn thông và các địa phương trong việc cấp đăng ký kinh doanh và tổ chức quản lý có hiệu quả các tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động kinh doanh Internet.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet tại các huyện, thành phố theo quy định hiện hành của pháp luật và các nội dung quy định có liên quan tại thông tư 02.

c) Thông báo kịp thời việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan có liên quan.

2.5. Sở Giáo dục - Đào tạo:

a) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lợi ích tác hại của việc sử dụng Internet, các nội dung văn bản có liên quan của Nhà nước quy định về quản lý, sử dụng Internet cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh học sinh trong việc quản lý học sinh khi tham gia sử dụng Internet.

c) Xây dựng và ban hành các văn bản quy định về quản lý, khai thác và sử dụng Internet công cộng tại các trường học.

d) Tham gia phối hợp với đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh trong việc tổ chức tuyên truyền lực lượng thanh thiếu niên có nhận thức về lợi ích, tác hại của việc sử dụng Internet và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời tổ chức ký cam kết sử dụng Internet có văn hóa trong đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

2.6. Các cơ quan Báo Bình Định và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

a) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung thông tư 02 và các văn bản quy phạm phát luật có liên quan về quản lý Internet; kịp thời thông tin cảnh báo những nguy cơ, tác hại trong việc lạm dụng Internet trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

b) Nâng cao chất lượng, số lượng các chuyên mục tuyên truyền về công nghệ thông tin, truyền thông và Internet trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

2.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin có tại các địa phương về các nội dung quy định của thông tư 02 và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan về quản lý, sử dụng Internet.

b) Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý chặt chẽ các đại lý Internet hiện có tại địa phương. Tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn theo định kỳ cho Sở Văn hoá - Thông tin (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 814 tỉnh) và Sở Bưu chính, Viễn thông, Công an tỉnh theo quy định.

c) Chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng các điểm dịch vụ văn hoá, trong đó có các điểm dịch vụ Internet công cộng, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

d) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh, đồng thời chủ động có kế hoạch kiểm tra, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm về hoạt động Internet trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2006/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.356

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196