Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 95/2010/TT-BTC sửa đổi Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kèm theo Quyết định 108/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 95/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 30/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95 /2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2008/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Thay thế cụm từ “Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội” và “TTGDCK Hà Nội” trong Quyết định 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 bằng cụm từ tương ứng là “Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội” và “SGDCK Hà Nội”.

Điều 2. Điều 7 được sửa lại như sau:

“Điều 7: Điều kiện đăng ký giao dịch

Chứng khoán được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Là chứng khoán của công ty đại chúng theo qui định tại Điều 25 Luật Chứng khoán không niêm yết tại SGDCK.

2. Là chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là TTLKCK)”.

Điều 3. Bỏ khoản 2 Điều 8 về Hồ sơ đăng ký giao dịch.

Điều 4. Bỏ điểm đ khoản 1 Điều 13 về tạm ngừng giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch.

Điều 5. Sửa lại Điều 14 về phương thức giao dịch như sau:

“Điều 14: Phương thức giao dịch:

1. SGDCK Hà Nội tổ chức giao dịch đối với chứng khoán đăng ký giao dịch thông qua hệ thống đăng ký giao dịch theo 2 phương thức là phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận.

2. SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam quy định cụ thể về nội dung phương thức giao dịch và cách thức sửa lỗi giao dịch theo hình thức khớp lệnh liên tục sau khi được UBCKNN chấp thuận”.

Điều 6. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Quốc hội;
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Viện Kiểm sát NDTC;Tòa án NDTC;
Kiểm toán Nhà nước;
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Công báo;
Website Chính phủ;
Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Website BTC;
Lưu: VT, UBCK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No: 95 /2010/TT-BTC

Ha Noi, June 30, 2010

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING REGULATION ON ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF SECURITIES TRADING OF UNLISTED COMPANIES AT HANOI SECURITIES TRADING CENTER ISSUED WITH DECISION No. 108/2008/QD-BTC DATED NOVEMBER 20, 2008 OF THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006;

Pursuant to Decree No. 14/2007/ND-CP dated January 19, 2007 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008 of the Government stipulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

The Ministry of Finance makes guidance on amending and supplementing a number of provisions in the Regulation of Organization and Management of securities trading of unlisted public companies at Hanoi Securities Trading Center issued together with Decision No. 108/ 2008/QD-BTC dated November 20, 2008 of the Minister of Finance as follows:

Article 1. Superseding the phrase " Hanoi Securities Trading Center" and "Hanoi ASTC" in Decision No.108/2008/QD-BTC dated November 20, 2008 by the corresponding phrase "Hanoi Stock Exchange" and " Hanoi SE ".

Article 2. Article 7 is amended as follows:

 “Article 7: Trading registration condition
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 95/2010/TT-BTC sửa đổi Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kèm theo Quyết định 108/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.218
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37